Inici Transparència

Transparència


Informació institucional i organitzativa
Informació institucional
Competències i funcions (separat en alcaldia, ple i JGL)
Organigrama de l’ens
Organismes dependents de l’ens
Organismes dels que forma part
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern
Agenda institucional dels alts càrrecs
Agenda d’activitats
Dades generals de l’ens
Informació històrica sobre el municipi
Informació del terme municipal
Dades estadístiques
Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
Càrrecs electes
Grups polítics
Òrgans de govern i funcions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
Relació de llocs de treball (RLT)
Responsable de comunicació / premsa
Relació de contractes temporals i d’interinatge
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
Convocatòries de personal
Resultats de les convocatòries de personal
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
Alliberats sindicals
Resolucions sobre incompatibilitats
Acció de govern i normativa
Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
Actes de junta de govern
Resolucions i decrets
Tauler d’edictes i anuncis
Convocatòries de sessions del ple
Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l’oposició
Opinions i propostes dels grups polítics
Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances fiscals
Calendari i padrons fiscals
Tipus impositius
Urbanisme
Normativa d’urbanisme
Planejament urbanístic
Informació geogràfica d’urbanisme
Plans territorials d’urbanisme
Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic
Gestió documental i arxiu
Quadre de classificació documental
Registre d’eliminació de documents
Contractes, convenis i subvencions
Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
Relació de contractes menors (històric)
Registre de factures
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
Informació de la contractació pública
Informació de l’entitat i òrgans de contractació
Consultes més freqüentes sobre contractació
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
Convenis i subvencions
Convocatòries de subvencions i ajuts
Subvencions atorgades
Ajuts atorgats
Convenis signats
Gestió econòmica
Pressupost
Resum del pressupost
Execució pressupostària trimestral
Compte general
Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball
Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
Cost de les campanyes institucionals
Modificacions pressupostàries
Gestió econòmica
Endeutament
Període mig de pagament a proveïdors (PMP)
Serveis i tràmits
Tràmits
Instància genèrica
Notificacions electròniques
Factures electròniques
Sol·licitud d’accés a la informació pública
Suggeriments, queixes i propostes
Catàleg de tràmits i procediments
Serveis
Equipaments municipals
Participació
Participació
Xarxes socials
Espai de participació ciutadana
Directori d’associacions i entitats
Registre de grups d’interès
Reglament de participació ciutadana
Agenda i activitats de les associacions
Aquest índex que recull 80 indicadors, està elaborat per Transparencia Internacional (IT), una organització no governamental i sense afany de lucre, dedicada a combatre la corrupció a nivell nacional i internacional

Transparència activa i informació sobre la corporació municipal
Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l’Ajuntament.
i01 Les dades biogràfiques del Alcade/ssa i dels regidors/es de l’Ajuntament, especificant com a mínim el seu(s) nom(s) i cognoms, càrrec, actual, foto, ressenya biogràfica -mínim de quatre línies cadascun- o el seu CV, així com les seves adreçes electròniques.
i02 L’agenda institucional de l’Alcalde/ssa, amb indicació i el detall de les activitats ja celebrades tant com aquelles programades per a la seva propera realització (data, hora, lloc, descripció de l’activitat i principals participants).
i03 Es publiquen de forma detallada i individualitzada les despeses de viatge de l’Alcalde/ssa, i dels altres càrrecs electes de l’Ajuntament
i04 La Relació de Llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o Personal eventual, i l’import individual o col·lectiu de les seves retribucions.
i05 Les dades bàsiques de tots i cadascun d’òrgans descentralitzats, ens instrumentals i/o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços a les webs dels mateixos (si l’Ajuntament no tingués aquests organismes s’indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l’índex).
i06 La Relació de Llocs de treball (RLT) o Plantilles de Personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals al complet, indicant-se la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança en ells existents (si l’Ajuntament no tingués aquests organismes s’indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l’índex.
i07 Les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys de tots els càrrecs electes i dels Directors Generals si n’hi ha) de l’Ajuntament i dels màxims responsables de les Entitats participades pel mateix.
i08 El Registre d’Interessos d’Activitats i de Béns dels Alts càrrecs de l’Ajuntament.
Publicitat activa sobre la planificació, organització i patrimoni de l’Ajuntament
i09 Els plans i programes anuals i plurianuals (vg. l’Agenda Local 21, i/o el Pla o mapa Estratègic) municipals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució, i resultats o grau de consecució d’objectius obtingut.
i10 Un organigrama actualitzat que permet comprendre l’estructura organitzativa de l’ajuntament i identificar a les persones responsables dels diferents òrgans de govern i les seves respectives funcions, incloent si escau les Juntes de Districte o barris, així com conèixer les seves relacions de dependència.
i11 Es publica la política o la forma de dur a terme la gestió, la conservació i l’eliminació dels documents i arxius de l’Ajuntament.
i12 Es publica la relació revisada i/o actualitzada d’Immobles (oficines, locals, etc.), tant propis com en règim d’arrendament, ocupats i/o adscrits a l’Ajuntament, indicant el corresponent règim en cadascun d’ells.
i13 La relació detallada de tots els vehicles oficials (propis, llogats, o cedits) adscrits a l’Ajuntament (incloent si escau els dedicats a serveis públics).
i14 L’inventari actualitzat de béns i drets de l’Ajuntament de cadascun dels tres últims exercicis tancats
Publicitat activa sobre els òrgans municipals, informes i resolucions judicials
i15 Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l’Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics en la FEMP).
i16 Les ordres del dia prèvies del Plens Municipals.
i17 Les actes íntegres dels Plens Municipals.
i18 Els acords complets de les Juntes de Govern, i les Actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple
i19 Els arxius d’àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.
i20 Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l’Ajuntament (en l’ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no les hi ha hagut, s’indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l’índex).
i21 Les resolucions d’autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d’exercici de l’activitat privada a alts càrrecs (si no les hi hagués hagut, això es publicarà expressament a la web).
Pàgina web, relacions amb els ciutadans i la societat, i participació ciutadana
Pàgina web de l’Ajuntament i serveis municipals
i22 S’ha implantat a la web de l’Ajuntament una secció específica en matèria de transparència, o bé l’Ajuntament compta amb un portal de transparència enllaçat a la pròpia web municipal.
i23 La web (i si escau el portal de transparència de l’Ajuntament) compta amb un cercador operatiu i clarament visible.
i24 La web (i si escau el portal de transparència de l’Ajuntament) compta amb la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l’estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accessos en hipervincle
i25 Es publica el catàleg general de serveis municipals, així com les seus dels serveis i equipaments de la corresponent entitat, amb adreça, horaris d’atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreçes de correu electrònic.
i26 Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius a la disposició del ciutadà, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.
i27 Existeix i s’informa sobre una/es Carta/es de Serveis municipals, i del grau de compliment dels compromisos establerts en la/es mateixa/es.
i28 Existeix i s’anuncia un canal específic de denúncies per als ciutadans.
i29 S’informa a la web (i mitjançant xarxes socials, en el seu cas) sobre incidències actuals en la prestació dels serveis municipals.
Participació ciutadana i informació d’interès per als ciutadans.
i30 Es publiquen a la web dades o informació estadística sobre les consultes i suggeriments rebuts de ciutadans o organitzacions.
i31 Es contempla a la web un espai perquè expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals.
i32 Existeix a la web el directori d’entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla en la mateixa un espai reservat per a aquestes Associacions.
i33 Existeix a la web fòrums de discussió, o bé existeixen perfils actius de l’ajuntament a les xarxes socials.
i34 Existeix i es publica a la web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i òrgans perquè els veïns puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o uns altres).
i35 Existeixen i s’informa a la web sobre els consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana.
i36 La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l’elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.
Transparència Economico-financera
Informació comptable i pressupostària
i37 Els pressupostos de l’Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d’execució.
i38 Les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor Delegat.
i39 Els pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic de la web); (si l’Ajuntament no tingués aquests organismes, s’indicarà expressament a la web), i no puntuarà com a part de l’índex.
i40 L’indicador financer d’Autonomia físcal: Drets reconeguts nets d’ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals.
i41 L’indicador financer de Capacitat o necessitat de finançament en termes d’estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit).
i42 L’entitat informa explícitament a la web que publica els seus comptes en la Plataforma del Tribunal de Comptes sobre Rendició de Comptes (rendiciondecuentas.es)
Transparència en els ingressos, despeses i deutes municipals.
i43 Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l’Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, Memòria, i liquidació del Pressupost).
i44 Es publiquen els indicadors: a) Ingressos fiscals per habitant (Ingressos tributaris/Nº habitants); i b) Inversió per habitant (Cap.I a III) x 365 / Drets reconeguts nets)).
i45 Es publica la informació sobre el Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària.
i46 Es publica l’import del deute públic municipal consolidada i la seva evolució en comparació d’exercicis anteriors.
i47 Es publiquen els Informes d’Auditoria de comptes i els de Fiscalització per part dels Òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l’Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.
Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i despeses dels serveis
Contractacions
i48 Es publiquen de forma immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menors) realitzats per l’Ajuntament, amb indicació de l’objecte, l’import de licitació i d’adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau s’hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en cadascun la identitat dels adjudicataris.
i49 Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors realitzats per l’Ajuntament amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (mitjançant un enllaç directe i específic a la web.)
i50 Les modificacions dels Contractes realitzats per l’Ajuntament (mitjançant un enllaç directe i específic a la web).
i51 S’informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
i52 Es publiquen les Actes de les Meses de contractació (mitjançant un enllaç directe i específic a la web per a aquesta informació).
i53 Les dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels Contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.
i54 L’Ajuntament informa explícitament a la web que publica els seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Public (PSCP) (directament o per agregació a la Plataforma de contractació autonòmica).
Convenis, encomanes de gestió i subvencions.
i55 La relació de convenis i encomanes de gestió subscrits, amb indicació de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes.
i56 La relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
i57 Es publiquen les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascun dels Grups polítics municipals.
Subministradors i despeses dels serveis.
i58 Es publica la llista i/o quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament.
i59 Es publica informació sobre el Cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament (sobre la base de la normativa de l’Ordre HAP/2075/2014)
Transparència en matèries d’urbanisme, obres públiques i medi ambient
Plans d’ordenació urbana i convenis urbanístics
i60 El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i els plànols que ho detallen
i61 En relació amb l’àmbit mediambiental es publiquen: a)Les polítiques i programes de l’Ajuntament relatius al medi ambient, així com el seguiment; b)Els estudis d’impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals
i62 Les modificacions aprovades del PGOU i els Plans parcials aprovats.
i63 Informació detallada dels Convenis urbanístics de l’Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució.
i64 Informació detallada i precisa sobre els usos i destinacions del Sòl del municipi.
Informació sobre licitacions d’obres públiques
i65 Els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
i66 Les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants a l’Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.
i67 El llistat d’empreses que han concorregut a cadascuna de les licitacions d’obres públiques convocades per l’Ajuntament.
i68 La relació de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants a l’Ajuntament, amb indicació de les obres i el seu import.
Urbanisme i obres d’infraestructura
i69 Informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d’infraestructura que estan en curs (Objectius de l’obra i responsable municipal; contractista/es responsable/s; import pressupostat; període d’execució).
i70 Es tracta, almenys semestralment, informació sobre les obres d’infraestructura realitzades i si escau les aprovades pendents d’execució (informes, comunicats, notes de premsa, etc.).
i71 Es publiquen els indicadors: a) Inversió en infraestructures per habitant i b) Proporció d’ingressos de l’Urbanisme sobre els ingressos totals. Obre finestra nova
Dret d’accés a la informació
Visibilitat, canals i característiques de l’accés a la informació pública
i72 La web i/o portal de transparència de l’Ajuntament destina un espai destacat o secció, fàcilment visible i clarament identificable, per difondre el dret d’accés a la informació i per facilitar l’accés a la informació i per facilitar l’accés aquest procediment administratiu.
i73 Existeix i està habilitat un procediment administratiu presencial (no electrònic) per a l’exercici de dret d’accés a la informació, i s’ofereix en tot cas a l’interessat/da informació sobre els passos a seguir, horaris i requisits.
i74 Es posa a disposició en la secció o portal de transparència de l’Ajuntament, un formulari web - o un canal electrònic - per formular sol·licituds d’accés a la informació pública.
i75 El canal electrònic de sol·licituds d’accés permet diversos tipus de indentificació de l’interessat, tals com una adreça d’email, autenticació electrònica ordinària (v.g. usuari i password), que no precisin de l’obtenció/instal·lació de certificats digitals i/o l’aportació de dades fiscals.
i76 El canal electrònic de sol·licituds d’accés a la informació permet, d’una forma igualment accessible, donar seguiment a la tramitació de la petició per part de l’interessat/da, o existeix un seguiment centralitzat de la gestió d’aquests expedients que permet conèixer la seva situació.
i77 Es facilita des de la web (o si escau el portal de transparència) de l’Ajuntament un canal fàcil i accessible per a la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l’Accés a la informació.
Reclamacions i avaluació del dret d’accés a la informació pública
i78 Es difon d’una forma senzilla i clara a la web o al portal de transparència de l’Ajuntament, les condicions i el procediment per presentar reclamacions per denegació total o parcial en l’exercici del dret d’accés a la informació.
i79 Està operativa i clarament visible a la web l’àrea o entitat municipal responsable davant la qual presentar reclamacions per denegació total o parcial en l’exercici del dret d’accés a la informació.
i80 Es publicita a la web o al portal de transparència de l’Ajuntament, informació estadística amb periodicitat bimestral almenys, de dades relatives a: Nombre de sol·licituds d’accés a la informació rebudes; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d’accés a la informació rebudes.


Veure el mapa Infoparticipa

Indicadors elaborats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) al web municipal

INFOPARTICIPA
Indicadors elaborats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) al web municipal
Qui són els representants polítics?
i01 Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?
i02 Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?
i03 Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?
i04 Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?
i05 Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
i06 Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
i07 Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)
i08 Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?
i09 Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?
i10 Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria).
i11 Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el conta
Com gestionen els recursos col·lectius?
i12 Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?
i13 Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?
i14 Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?
i15 Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?
i16 Es publiquen les Actes del ple municipal?
i17 Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis amb menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la junta de gov
i18 Es dona informació sobre el Retiment de Comptes?
i19 Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?
i20 Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?
Com gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?
i21 Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?
i22 Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?
i23 Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat)
i24 Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?
i25 Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?
i26

Es publica la relació de llocs de treball (RLT) i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?

i27 Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)
i28 Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)
i29 Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?
i30 Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?
i31 Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?
i32 Es publiquen les Actes de les meses de contractació?
i33 Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?
i34 Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?
i35 Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors (PMP)?
i36 Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)
i37 Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat)
i38 Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)
Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?
i39 Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?
i40 Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
i41 Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?
i42 Es dóna informació històrica sobre el municipi?
i43 Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?
i44 S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?
i45 Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).
Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana?
i46 Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?
i47 Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?
i48 Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?
i49 S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?
i50 S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?
i51 S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?
i52 Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies