Inici Transparència

Transparència

Estem revisant i actualitzant aquesta informació


Informació institucional i organitzativa
Informació institucional
Competències i funcions (separat en alcaldia, ple i JGL)
Organigrama de l’ens
Organismes dependents de l’ens
Organismes dels que forma part
Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern
Agenda institucional dels alts càrrecs
Agenda d’activitats
Dades generals de l’ens
Informació històrica sobre el municipi
Informació del terme municipal
Dades estadístiques
Organització política i retribucions
Cartipàs: organització política
Càrrecs electes
Grups polítics
Òrgans de govern i funcions
Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns.
Empleats públics
Relació dels empleats públics (plantilla)
Relació de llocs de treball (RLT)
Responsable de comunicació / premsa
Relació de contractes temporals i d’interinatge
Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics
Convocatòries de personal
Resultats de les convocatòries de personal
Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció
Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical
Alliberats sindicals
Resolucions sobre incompatibilitats
Acció de govern i normativa
Acció de govern i partits polítics
Actes de ple
Actes de junta de govern
Resolucions i decrets
Tauler d’edictes i anuncis
Convocatòries de sessions del ple
Notícies i opinions sobre les actuacions del govern i de l’oposició
Opinions i propostes dels grups polítics
Normativa, plans i programes
Ordenances reguladores i reglaments
Ordenances fiscals
Calendari i padrons fiscals
Tipus impositius
Urbanisme
Normativa d’urbanisme
Planejament urbanístic
Informació geogràfica d’urbanisme
Plans territorials d’urbanisme
Estudis d’impacte ambiental i paisatgístic
Gestió documental i arxiu
Quadre de classificació documental
Registre d’eliminació de documents
Contractes, convenis i subvencions
Relació de contractes
Licitacions en tràmit (perfil de contractant)
Relació de contractes oberts i negociats (històric)
Relació de contractes menors (històric)
Registre de factures
Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes
Informació de la contractació pública
Informació de l’entitat i òrgans de contractació
Consultes més freqüentes sobre contractació
Informe de contractes adjudicats segons el procediment
Convenis i subvencions
Convocatòries de subvencions i ajuts
Subvencions atorgades
Ajuts atorgats
Convenis signats
Gestió econòmica
Pressupost
Resum del pressupost
Execució pressupostària trimestral
Compte general
Tramitació de pressupostos, plantilles, i relació de llocs de treball
Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària
Cost de les campanyes institucionals
Modificacions pressupostàries
Gestió econòmica
Endeutament
Període mig de pagament a proveïdors (PMP)
Serveis i tràmits
Tràmits
Instància genèrica
Notificacions electròniques
Factures electròniques
Sol·licitud d’accés a la informació pública
Suggeriments, queixes i propostes
Catàleg de tràmits i procediments
Serveis
Equipaments municipals
Participació
Participació
Xarxes socials
Espai de participació ciutadana
Directori d’associacions i entitats
Registre de grups d’interès
Reglament de participació ciutadana
Agenda i activitats de les associacions

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies