Inici L’Ajuntament Òrgans de govern Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

Competències

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 8:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia. 

El ple extraordinari de l’11 de juliol va aprovar que la Junta de Govern Local té aprovades les següents competències:

Assistència permanent a l’Alcalde en exercici de les seves atribucions

La Junta de Govern Local, per delegació d’aquesta Alcaldia, exercirà les següents competències:

 • Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i plantilla aprovades pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 • Aprovar el nomenament del personal i les sancions, exclosa: la separació del servei dels funcionaris de la Corporació, l’acomiadament del personal laboral i el responsable superior de tot el personal.
 • Aprovació dels instruments de planejament derivat de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’autorització de despeses la quantia de les quals sigui igual o superior a 1.202,02 euros, dins dels límits legalment establerts.
 • La disposició de despeses, l’adjudicació de les quals hi hagi estat també delegada, dins dels límits legalment establerts.
 • El reconeixement d’obligacions de quantia igual o superior a 1.202,02 euros, dins dels límits legalment establerts.
 • La resolució de tots els expedients de subvencions, tant nominatius com no nominatius, així com la incoació i tramitació, si s’escau, dels expedients de reintegrament.
 • La concessió de préstecs al personal.
 • L’aprovació de llistats i padrons cobratoris.
 • La concessió d’ajornaments i fraccionaments en els termes que estableix la legislació tributària vigent.
 • Acordar la devolució d’ingressos i fiances, avals i garanties.
 • Resolució de recursos en matèria d’ingressos municipals, quan l’acte administratiu contra el que es reclami sigui de la seva competència.
 • Aprovar les baixes i modificacions que es deriven de l’execució del punt anterior.
 • La compensació de deutes vençudes, liquidades i exigibles.
 • En matèria de subvencions i altres ingressos rebuts per l’Ajuntament: sol·licitar subvencions a altres organismes administratius o entitats privades, i posterior tramitació, sempre que la convocatòria no exigeixi que la sol·licitud s’hagi d’acordar pel Ple de l’Ajuntament.
 • L’aprovació de les cessions de crèdit quan l’òrgan competent per aprovar l’obligació sigui la Junta de Govern Local.
 • Les contractacions d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que el seu import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni a la quantia assenyalada.
 • L’adjudicació de les concessions sobre els béns de les mateixes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions d’euros, així com la venda del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’atorgament de llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords municipals.
 • La resta de competències que li atribueixen les lleis.


Composició i horari 2019-2023

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 8:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia

Membres de la Junta de Govern Local:

 1. Miquel Subirats i Garriga
 2. Tomàs Bertomeu i Balart
 3. Núria Marco i Selma
 4. Marc Fornós i Monllau
 5. Carla Bonfill i Cerveró
 6. Pau Cid i Espelta
 7. Pep Simó i Parra

A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.

Composició i horari 2015-2019

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dilluns de cada mes, a les 8:15 hores, amb l’ordre del dia fixat per aquesta Alcaldia.

La Junta de Govern Local està presidida per l’alcalde, Adam Tomàs, i integrada pels següents membres

 1. Miquel Subirats Garriga
 2. Susanna Sancho Maigí
 3. Tomàs Bertomeu Balart
 4. Ramon Bel Serrat
 5. Marc Fornós
 6. Joanna Isabel Estévez González
A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.

Composició i horari 2011-2015

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els divendres de cada mes, a les 9:00 hores, amb l’ordre del dia fixat per l’Alcaldia.

La Junta de Govern Local està presidida per l’alcalde, Manel Ferré, i integrada pels següents membres

 1. Maria Isabel Ferré Roca
 2. José Manuel Ferré Aixendri
 3. Francisco Paz Belmonte
 4. José Antonio José Nos
 5. José Antonio Obalat Martí
 6. Josep Garriga Reverté
 7. Laia Subirats López
A més, la resta dels regidors de govern també assisteixen a les Juntes de Govern Local per estar informats de tots els assumptes.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies