Inici Serveis i tràmits

Serveis i tràmits

Podeu accedir al catàleg dels serveis que s'ofereixen i als tràmits i gestions que podeu realitzar amb l'Ajuntament d'Amposta.

Catàleg de serveis Tràmits i gestions


Tràmits per departaments/temes

Tràmits
Tràmits destacats Tornar a l’índex
1 Instància genèrica Més info
2 Presentació de factures (factura electrònica o paper) Més info
Tràmits generals Tornar a l’índex
1 Atorgament de representació Més info
2 Autorització o revocació per ésser notificat electrònicament Més info
3 Cita amb càrrec electe o tècnic/a municipal Més info
4 Desistiment o renúncia de subvenció Més info
5 Formulari de comunicació de dades del creditor Més info
6 Instància genèrica Més info
7 Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA Més info
8 Presentació de factures (factura electrònica o paper) Més info
9 Queixes / suggeriments / incidències Més info
10 Recollida de trastos vells i/o deixalles voluminoses Més info
11 Sol·licitud d'accés a la informació pública Més info
12 Sol·licitud de certificat Més info
13 Sol·licitud de llicència puntual d'ús d'equipaments socioculturals municipals Més info
Activitats Tornar a l’índex
1 Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa Més info
2 Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Més info
3 Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Més info
4 Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III) Més info
5 Comunicació prèvia d'activitat de nucli zoològic Més info
6 Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Més info
7 Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables Més info
8 Comunicació prèvia d'obertura d'explotació ramadera d'autoconsum Més info
9 Comunicació de canvi de titularitat d'activitats Més info
10 Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Més info
11 Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Més info
12 Consulta prèvia de classificació de l'activitat Més info
13 Declaració responsable en matèria de salut alimentària Més info
14 Llicència ambiental (annex II) Més info
15 Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Més info
16 Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Més info
17 Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Més info
18 Obertura: Sol·licitud d'autorització sanitària establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació Més info
19 Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis Més info
20 Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (certificat de compatibilitat urbanística) Més info
Comerç i Mercat Municipal Tornar a l’índex
1 Ajuts en l'àmbit del comerç, dels serveis i activitats 2023 Més info
2 Sol·licitud de canvi d'ubicació de la parada del Mercat Municipal Més info
3 Sol·licitud de parada al Mercat Municipal Més info
4 Sol·licitud de transmissió de parada del Mercat Municipal Més info
5 Sol·licitud d'ús del minibús Més info
Cultura i Festes Tornar a l’índex
1 Sol·licitud de subvencions a particulars, entitats culturals i associacions cíviques d'Amposta per a la realització de programes i activitats culturals Més info
2 Sol·licitud d'inscripció al Festival Food Trucks Més info
3 Sol·licitud d'ajuts per a la participació de comparses en la Rua de Carnestoltes i la concessió dels ajuts per a l'any 2024 Més info
Desenvol. Social i Econòmic Tornar a l’índex
1 Ajuts a projectes municipals d'autoocupació Més info
2 Ajuts Econòmics per incentivar l'ús dels Espais Coworking a la Ciutat d'Amposta Més info
3 Sol·licitud de bonificació fiscal per creació d'empresa o ampliació Més info
4 Sol·licitud de participació als Premis Remsa Memòrial d'innovació en economia circular i ecodisseny Terres de l'Ebre (2023) Més info
5 Sol·licitud al FABLAB de col·laboració / prototipatge / treballs de centres formatius / visites / espai Més info
Educació Tornar a l’índex
1 Sol·licitud d'ajuts per a estudis superiors del curs 2022/23 Més info
2 Sol·licitud de bonificació de la quota tributària de la taxa per la inscripció a l'Escola d'Art Municipal "ESARDI" Més info
3 Sol·licitud de participació al Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d'Amposta" Més info
4 Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d'educació infantil en llars d'infants municipals d'Amposta Més info
5 Subvencions a associacions AMPA/AFA per a la realització de programes i activitats per al curs 2023/24 Més info
6 Subvencions per a programes de socialització destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d'infantil i primària d'Amposta 2023-2024 Més info
7 Subvencions per als projectes de menjador escolar destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d'educació infantil i primària d'amposta per al curs 2022-2023 Més info
Esports Tornar a l’índex
1 Sol·licitud de llicència d'ús periòdic d'equipaments esportius Més info
2 Sol·licitud de llicència d'ús puntual d'equipaments esportius Més info
3 Sol·licitud de plaça de residència al Centre de Tecnificació Esportiva Terres de l'Ebre (CTE) Més info
4 Sol·licitud de subvencions a particulars, entitats esportives i associacions per a la realització de programes i activitats esportives 2024 Més info
Joventut i Participació Tornar a l’índex
1 Inscripció al "concurs de carrers engalanats" Festes Majors d'Amposta Més info
2 Sol·licitud de reserva anual del Casal de la Música Més info
3 Sol·licitud de subvencions per a la realització d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu Més info
Medi Rural i Espais Verds Tornar a l’índex
1 BANC DE TERRES: Sol·licitud d'oferiment de terra per a arrendar Més info
2 BANC DE TERRES: Sol·licitud de baixa al Banc de Terres Més info
3 BANC DE TERRES: Sol·licitud de demanda de terra per a arrendar Més info
4 BANC DE TERRES: Sol·licitud de modificació de dades al Banc de Terres Més info
5 BANC DE TERRES: Sol·licitud de renovació de la inscripció al Banc de Terres Més info
Obres i Serveis Tornar a l’índex
1 Comunicació prèvia d'obres Més info
2 Sol·licitud de llicència urbanística Més info
3 Sol·licitud de certificat urbanístic Més info
4 Autoliquidació Impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Autoliquidació de la Taxa de Llicències urbanístiques Més info
5 Comunicació prèvia i autoliquidació de la primera utilització i ocupació dels edificis Més info
6 Sol·licitud de divisió de terrenys Més info
7 Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una terrassa (ocupació de via pública bars o restaurants) Més info
8 Sol·licitud de gual, reserva via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies, contragual i duplicat placa gual Més info
9 Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una grua Més info
OGT (Oficina de Gestió Tributària) Tornar a l’índex
1 Canvi de titularitat de l'IBI Rústica Més info
2 Certificat de béns objecte de tributació Més info
3 Declaració d'IBI Rústica Més info
4 Sol.licitud de canvi de cultiu Més info
5 Sol·licitud beneficis fiscals Impost Vehicles Tracció Mecànica (IVTM) Més info
6 Sol·licitud d'ajuts destinats a persones perceptores prestacions baixes i famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec (ajuts rendes baixes) Més info
7 Sol·licitud de beneficis fiscals de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i sobre la llicència d'obres Més info
8 Sol·licitud de bonificació plusvàlua transmissió mortis causa Més info
9 Sol·licitud de bonificacions en la taxa de subministrament d'aigua per família nombrosa Més info
10 Sol·licitud de canvi de domiciliació bancària Més info
11 Sol·licitud de declaració d'activitat econòmica d'especial interès o utilitat municipal i bonificació fiscal de l'IBI Més info
12 Sol·licitud de fraccionament o ajornament o compensació Més info
13 Sol·licitud de modificació de dades concepte recollida d'escombraries Més info
14 Sol·licitud de permuta/renúncia de concessió administrativa funerària dels Cementiris Municipals (nínxols) Més info
15 Sol·licitud de traspàs provisional de restes per arranjament de nínxol Més info
16 Sol·licitud per agrupar els tributs municipals de BASE i fraccionar el pagament Més info
17 Sol·licitud de bonificació de la quota tributària de la taxa de recollida domiciliària d'escombraries Més info
Padró d'Habitants i Estadística Tornar a l’índex
1 Renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència Més info
2 Sol·licitud d'alta al Padró Més info
3 Sol·licitud d'inscripció al registre d'associacions Més info
4 Sol·licitud de baixa per inscripció indeguda al padró municipal d'habitants Més info
5 Sol·licitud de canvi de domicili al Padró d'Habitants Més info
6 Sol·licitud de certificat d'empadronament Més info
7 Sol·licitud de modificació de dades en el Padró Municipal d'Habitants Més info
8 Sol·licitud de volant d'empadronament Més info
Pagesia i Medi Natural Tornar a l’índex
1 Sol·licitud d'Autorització d'aplicació de productes fitosanitaris en àmbits no agraris Més info
Personals Tornar a l’índex
1 Cens electoral Més info
2 Sol·licitud de celebració de matrimoni civil Més info
3 Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat Més info
Policia Local Tornar a l’índex
1 Alta al cens d'animals domèstics Més info
2 Autorització d'ocupació de via pública Més info
3 Plec de descàrrec (recòrrer una denúncia de circulació) Més info
4 Renunciar a un vehicle per a que el gestionin com a vehicle abandonat Més info
Recursos Humans Tornar a l’índex
1 Sol·licitud per a la participació en processos de selecció Més info
Secretaria Tornar a l’índex
1 Sol·licitud de llicència per la tinença/conducció de gossos potencialment perillosos Més info
Serveis Socials i Salut Tornar a l’índex
1 Sol·licitud de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d'atenció social i semblants Més info
2 Sol·licitud d'habitatge municipal per a joves en règim de lloguer de 4 habitatges al carrer Sant Roc d'Amposta Més info

 < Tots els tràmits

Notificacions electròniques

Pot accedir al servei e-NOTUM per consultar les seves notificacions electròniques.

Notificacios electròniques e-NOTUM
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies