Inici Serveis i tràmits

Serveis i tràmits

Podeu accedir al catàleg dels serveis que s'ofereixen i als tràmits i gestions que podeu realitzar amb l'Ajuntament d'Amposta.

Catàleg de serveis Tràmits i gestions


Tràmits per departaments/temes

Tràmits
Tràmits relacionats amb el Covid-19 Tornar a l’índex
Sol·licitud de certificat d’activitat empresarial per a gestions relacionades amb el Covid-19 Més info
Sol·licitud de certificat d'empadronament per a gestions relacionades amb el Covid-19 Més info
Tràmits destacats Tornar a l’índex
Autorització o comunicació de crema de rama Més info
Instància genèrica Més info
Presentació de factures (factura electrònica o paper) Més info
Tràmits generals Tornar a l’índex
Atorgament de representació Més info
Autorització o revocació per ésser notificat electrònicament Més info
Cita amb càrrec electe o tècnic/a municipal Més info
Comunicació de dades del padró als ciutadans Més info
Desistiment o renúncia de subvenció Més info
Formulari de comunicació de dades del creditor Més info
Instància genèrica Més info
Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA Més info
Presentació de factures (factura electrònica o paper) Més info
Queixes / suggeriments / incidències Més info
Recollida de trastos vells i/o deixalles voluminoses Més info
Sol·licitud d'accés a la informació pública Més info
Sol·licitud de certificat Més info
Sol·licitud de llicència puntual d'ús d'equipaments socioculturals municipals Més info
Activitats Tornar a l’índex
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Més info
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Més info
Comunicació de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa Més info
Comunicació prèvia ambiental municipal (annex III) Més info
Comunicació prèvia d'activitat de nucli zoològic Més info
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Més info
Comunicació prèvia d'establiments no permanents desmuntables Més info
Comunicació prèvia d'obertura d'explotació ramadera d'autoconsum Més info
Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats Més info
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient Més info
Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Més info
Consulta prèvia de classificació de l'activitat Més info
Declaració responsable en matèria de salut alimentària Més info
Llicència ambiental (annex II) Més info
Llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries Més info
Llicència municipal d'establiments oberts al públic de règim especial Més info
Llicència per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari Més info
Obertura: Sol·licitud d'autorització sanitària establiments aplicadors de pírcings, tatuatges i/o micropigmentació Més info
Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis Més info
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats Més info
Banc de terres Tornar a l’índex
Sol·licitud d'oferiment de terra per a arrendar Més info
Sol·licitud de baixa al Banc de Terres Més info
Sol·licitud de demanda de terra per a arrendar Més info
Sol·licitud de modificació de dades al Banc de Terres Més info
Sol·licitud de renovació de la inscripció al Banc de Terres Més info
Comerç i Mercat Municipal Tornar a l’índex
Ajuts en l'àmbit del comerç, dels serveis i activitats 2021-2022 Més info
Sol·licitud d'ús del minibús Més info
Sol·licitud de canvi d'ubicació de la parada del Mercat Municipal Més info
Sol·licitud de parada al Mercat Municipal Més info
Sol·licitud de transmissió de parada del Mercat Municipal Més info
Cultura i Festes Tornar a l’índex
Sol·licitud d'inscripció a l'activitat "Missatge del Patge Reial" Més info
Sol·licitud d'inscripció de representant d'entitat a les festes majors 2022 Més info
Desenvol. Social i Econòmic Tornar a l’índex
Ajuts a projectes municipals d'autoocupació Més info
Ajuts Econòmics per incentivar l'ús dels Espais Coworking a la Ciutat d'Amposta Més info
Sol·licitud de bonificació fiscal per creació d'empresa o ampliació Més info
Educació Tornar a l’índex
Sol·licitud d'ajuts per a estudis superiors del curs 2020/21 Més info
Sol·licitud de bonificació de la quota tributària de la taxa per la inscripció a l'Escola d'Art Municipal "ESARDI" Més info
Sol·licitud de preinscripció al primer cicle d'educació infantil en llars d'infants municipals d'Amposta (curs 2022-23) Més info
Sol·licitud de subvencions a associacions AMPA/AFA per a la realització de programes i activitats per al curs 2020/21 i/o 2021/22 Més info
Sol·licitud de subvencions per a programes de socialització destinades a les AMPA i AFA dels centres públics d'infantil i primària d'Amposta 2021-22 Més info
Esports Tornar a l’índex
Sol·licitud de llicència d'ús periòdic d'equipaments esportius Més info
Sol·licitud de llicència d'ús puntual d'equipaments esportius Més info
Gestions Covid-19 Tornar a l’índex
Sol·licitud de certificat d'activitat empresarial per a gestions relacionades amb el Covid-19 Més info
Sol·licitud de certificat d'empadronament per a gestions relacionades amb el Covid-19 Més info
Sol·licitud de subvencions per a la realització d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu (COVID-19) Més info
Subvencions a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l'aparició del COVID-19 Més info
Joventut Tornar a l’índex
Sol·licitud de reserva anual del Casal de la Música Més info
Sol·licitud de subvencions per a la realització d'activitats d'educació en el lleure a l'estiu (COVID-19) Més info
Obres i Serveis Tornar a l’índex
Ajuts per a la rehabilitació d'habitatges Més info
Autoliquidació Impost municipal sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Autoliquidació de la Taxa de Llicències urbanístiques Més info
Comunicació prèvia d'obres Més info
Comunicació prèvia i autoliquidació de la primera utilització i ocupació dels edificis Més info
Sol·licitud de certificat d'aprofitament urbanístic Més info
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística Més info
Sol·licitud de divisió de terrenys Més info
Sol·licitud de gual, reserva via pública per càrrega i descàrrega de mercaderies,contragual i duplicat placa gual Més info
Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una grua Més info
Sol·licitud de llicència d'instal·lació d'una terrassa (ocupació de via pública bars o restaurants) Més info
Sol·licitud de llicència urbanística Més info
OGT (Oficina de Gestió Tributària) Tornar a l’índex
Canvi de titularitat de l'IBI Rústica Més info
Certificat de béns objecte de tributació Més info
Declaració d'IBI Rústica Més info
Sol.licitud de canvi de cultiu Més info
Sol·licitud beneficis fiscals Impost Vehicles Tracció Mecànica (IVTM) Més info
Sol·licitud d'ajuts destinats a persones perceptores prestacions baixes i famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec (ajuts rendes baixes) Més info
Sol·licitud de bonificació plusvàlua transmissió mortis causa Més info
Sol·licitud de bonificacions en la taxa de subministrament d'aigua per família nombrosa Més info
Sol·licitud de canvi de cultiu Més info
Sol·licitud de canvi de domiciliació bancària Més info
Sol·licitud de declaració d'activitat econòmica d'especial interès o utilitat municipal i bonificació fiscal de l'IBI Més info
Sol·licitud de fraccionament o ajornament o compensació Més info
Sol·licitud de modificació de dades concepte recollida d'escombraries Més info
Sol·licitud de permuta/renúncia de concessió administrativa funerària dels Cementiris Municipals (nínxols) Més info
Sol·licitud de subvenció a la quota tributària d'IBI per habitatge habitual Més info
Sol·licitud per agrupar els tributs municipals de BASE i fraccionar el pagament Més info
Padró d'Habitants i Estadística Tornar a l’índex
Renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris sense autorització de residència Més info
Sol·licitud d'alta al Padró Més info
Sol·licitud d'inscripció al registre d'associacions Més info
Sol·licitud de baixa per inscripció indeguda al padró municipal d'habitants Més info
Sol·licitud de canvi de domicili al Padró d'Habitants Més info
Sol·licitud de certificat d'empadronament Més info
Sol·licitud de modificació de dades en el Padró Municipal d'Habitants Més info
Sol·licitud de volant d'empadronament Més info
Pagesia i Medi Natural Tornar a l’índex
Autorització o comunicació de crema de rama Més info
Sol·licitud d'Autorització d'aplicació de productes fitosanitaris en àmbits no agraris Més info
Personals Tornar a l’índex
Casament civil Més info
Cens electoral Més info
Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat Més info
Policia Local Tornar a l’índex
Alta al cens d'animals domèstics Més info
Autorització d'ocupació de via pública Més info
Plec de descàrrec (recòrrer una denúncia de circulació) Més info
Renunciar a un vehicle per a que el gestionin com a vehicle abandonat Més info
Recursos Humans Tornar a l’índex
Sol·licitud per a la participació en processos de selecció Més info
Secretaria Tornar a l’índex
Llicència per la tinença i conducció de gossos perillosos Més info
Sol·licitud de llicència per la tinença/conducció de gossos potencialment perillosos Més info
Serveis Socials i Salut Tornar a l’índex
Sol·licitud de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d'atenció social i semblants Més info

 < Tots els tràmits

Notificacions electròniques

Pot accedir al servei e-NOTUM per consultar les seves notificacions electròniques.

Notificacios electròniques e-NOTUM
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies