Plenari

El Ple està integrat per l’alcalde i els 21 regidors de l’Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec. L’Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposició normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l’abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d’acord amb les condicions que s’esmenten en el Reglament Orgànic Municipal.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament d’Amposta escelebren l’últim dillunsde cada mesa les 20hores.Si aquest dia és festiu, la sessió es traslladarà al següent dia hàbil. No es convocarà, però, sessió Ordinària quan no hi hagi punts de l’ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebració, posant-ho a coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals.

Són sessions extraordinàries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l’alcalde. Així mateix qualsevol Grup Municipal, amb un mínim de tres regidors o la quarta part de regidors de l’Ajuntament podran sol.licitar la celebració d’un Ple Extraordinari. En aquests casos, en la petició es farà constar el tema a tractar acompanyat de la documentació adient, i l’alcalde l’haurà de convocar, celebrant-se en un termini màxim de dos mesos.Si la urgència dels temes a tractar ho aconsellés es podrà convocar sessió Extraordinària Urgent, qualsevol dia i hora, i sense complir els terminis establerts a l’article 9 del ROM. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificarà la convocatòria.

Les sessions de l’Ajuntament se celebraran al Saló de Sessions de la Casa Consistorialllevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple al constituir-se, l’Alcalde estimi convenient celebrar-les en un altre indret del Terme Municipal.

Les sessions de l’Ajuntament seran públiques, excepte en el cas que així ho acordi el Ple per majoria absoluta, i en raó de què els temes a tractar afectin el dret a l’honor, la intimitat personal o familiar i la pròpia imatge de les persones, en els termes de l’art. 18 de la Constitució, en relació amb l’art. 70 de la Llei 7/85.

Membres del plenari (2019-2023)

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta actualment està format pels membres següents:

Esquerra d’Amposta – Acord Municipal (EA – ERC)

Som Amposta (SOM AMPOSTA)

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC – CP)

Independentistes d’Amposta (IA)

Membres del plenari (2015-2019)

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta actualment està format pels membres següents:

Esquerra d’Amposta (EA-AM)

 • Adam Tomàs i Roiget.
 • Inés Teresa Martí i Herrero
 • Ramon Bel i Serrat
 • Miquel Subirats i Garriga
 • Marc Fornós i Monllau
 • Tomàs Bertomeu i Balart
 • Susanna Sancho i Maigí
 • Joana Isabel Estévez i Gonzàlez
 • Daniel Forcadell i Ferreres
 • Pau Cid i Espelta
 • Júlia Barberà i Manrique

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

 • Manuela Cid i Espuny
 • Francesc Paz i Belmonte
 • Josep Tomàs Reverté (fins gener de 2019)
 • Isabel Ferré i Roca
 • Maria del Mar Panisello i Rodera
 • Albert Roig i Cervera
 • Marta Margalef Gisbert (a partir de 20/03/2019)

Partit dels Socialistes de Catalunya(PSC-PM)

 • Francesc Josep Miró Melich
 • Anna Maria Tomás Talarn

Plataforma per Catalunya (PxC)

 • German Ciscar Pastor

No adscrits

 • Rosa Pertegaz i Lafont

Membres del plenari (2011-2015)

Convergència i unió (CiU):

 • Sr. Manel Joaquim Ferré Montañés
 • Sra. Maria Isabel Ferré Roca
 • Sr. Francisco Paz Belmonte
 • Sra. Rosa Pertegaz Lafont
 • Sr. Eros Esquerré Lamas
 • Sr. Josep Garriga Reverté
 • Sr. José Antonio José Nos
 • Sra. Maria del Mar Panisello Rodera
 • Sr. José Antonio Obalat Martí
 • Sra. Laia Subirats López
 • Sr. Josep Manel Ferré Aixendri

Esquerra d’Amposta – Esquerra Republicada de Catalunya – Acord Municipal (EA-ERC):

 • Sr. Adam Tomàs Roiget
 • Sra. Susanna Sancho Maigí
 • Sra. Júlia Barberà Manrique
 • Sr. Daniel Forcadell Ferreres
 • Sr. Ramon Miquel Bel Serrat
 • Sr. Jesús Auré Calvet
 • Sra. Joana Isabel Estévez González

Partit dels socialistes de Catalunya – Progrés Municipal de Catalunya (PSC-PM):

 • Sr. Antoni Espanya Forcadell
 • Sra. Maria Lluïsa Lizárraga Gisbert
 • Sr. Joan Castellano Masdeu

Plataforma per Catalunya ( PxC):

 • Sr. Germán Ciscar Pastor

Notícies relacionades amb el Plenari

El ple aprova la reubicació de la depuradora del Poble Nou

El ple aprova la reubicació de la depuradora del Poble Nou

publicat el 01/10/2019

També es va dur a terme la votació per l’aprovació inicial d’un reglament per determinar la condició d’habitatge desocupat ...

El ple debatrà una modificació el ROM per regular les intervencions a les sessions plenàries

El ple debatrà una modificació el ROM per regular les intervencions a les sessions plenàries

publicat el 29/07/2019

També portarà a aprovació una modificació de pressupost que permetrà tirar endavant la substitució de l’enllumenat a l’Avinguda Santa Bàrbara, carrer Barcelona i avinguda Catalunya i ela recuperació i posada en valor de la celòquia del Castell ...

1

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies