Inici Presentació de factures (factura electrònica o paper)

Presentació de factures (factura electrònica o paper)

publicat el 02/09/2015


Per realitzar aquest tràmit de forma telemàtica ha de dirigir-se al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe):
Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe)


Unitats administratives a afegir a les factures:

 • Oficina comptable = L01430141 (Intervenció)
 • Òrgan gestor = L01430141 (Alcaldia)
 • Unitat tramitadora = L01430141 (Intervenció)

Tramitació electrònica

Per realitzar aquest tràmit de forma telemàtica ha de dirigir-se al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe): →Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe).

Descripció

Des del 15 de gener de 2015 els proveïdors de l’Ajuntament d’Amposta han de presentar les seves factures en format electrònic.

S’admetran però factures en paper sempre i quan es compleixin els requisits que s’enuncien més avall (consultar l’apartat Qui no està obligat a presentar factures electròniques?).

Dirigit a:

Tots els proveïdors de l’Ajuntament d’Amposta.

Qui està obligat a presentar factures electròniques?

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix la obligatorietat d’ús de la factura electrònica per part de tots els proveïdors de les Administracions Públiques.

La obligatorietat s’estén als ens indicats a l’article 4rt de la esmentada llei:

 1. Societats anònimes.
 2. Societats de responsabilitat limitada.
 3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
 5. Unions temporals d’empreses.
 6. Agrupacions d’interès econòmic, Agrupacions d’interès econòmic europeu, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

Qui no està obligat a presentar factures electròniques?

 • Persones físiques(professionals): amb independència de la quantia de les seves factures emeses. No obstant tindran dret a presentar les factures en format electrònic si així ho desitgen.
 • Persones jurídiques(consultar l’apartat Qui està obligat a presentar factures electròniques?): quan les seves factures emeses tinguin un import no superior a 500,00 €. No obstant qualsevol proveïdor podrà presentar les factures en format electrònic sigui quin sigui el seu import, si així ho desitja.

Com realitzar el tràmit? (Requisits)

Inclusió a les factures de les unitats administratives que intervenen en la seva tramitació (tant electròniques com en paper)

Tant a les factures electròniques com a aquelles presentades en format de paper s’identificaran els òrgans administratius de l’Ajuntament implicats en la tramitació de la factura, codificats d’acord amb el Directori DIR3 d’unitats administratives gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques. En concret, serà necessari que a cada factura figurin les següents unitats:

  • Oficina comptable = L01430141 (Intervenció)
  • Òrgan gestor = L01430141 (Alcaldia)
  • Unitat tramitadora = L01430141 (Intervenció)

Aquestes unitats estan codificades d’acord al directori DIR3 d’unitats administratives. El llistat i codificació d’unitats de l’Ajuntament d’Amposta es pot consultar al directori del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe).

Presentació de factures electròniques

Les factures electròniques s’han de presentar a través del punt general d’entrada de factures electròniques de l’administració que correspongui. En el cas de l’Ajuntament d’Amposta, en virtut de l’acord d’adhesió, el punt general serà el de l’Administració de l’Estat (FACe), l’enllaç del qual és face.gob.es. En la pàgina del FACe s’ofereix informació de tots els passos a seguir per tal de crear i després presentar les factures electròniques a través del punt general d’entrada.

Per realitzar aquest tràmit de forma telemàtica ha de dirigir-se al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe):
Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe)

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

Les factures electròniques hauran de ser emeses en format Facturae, d’acord amb la llei 25/2013, i les seves disposicions de desenvolupament. Per a més informació consultar el següent enllaç: facturae.gob.es

Presentació de factures en paper

En els casos en què també s’admetin factures en paper, s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà:
Ajuntament d’Amposta - Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa
43870-Amposta

Com consultar el seu estat?

L’horari d’atenció telefònica per a consulta de factures és els dijous de 9h a 10:30h. Preferentment s’aconsella que si es tracta d’una factura electrònica es faci el seguiment de la seua tramitació per FACe.

Normativa

 • Constitució Espanyola de 1978.
 • Llei 11/ 2007, de 22 de Juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic d’administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
 • Reglament de Facturació, aprovat mitjançant Reial Decret 1619/2012.

Observacions

A partir de quan existeix la obligació de presentar factures electròniques?

A partir del 15 de gener de 2015.

Registre comptable de factures

Totes les factures presentades davant de l’Ajuntament d’Amposta o algun dels seus organismes dependents és objecte d’anotació al Registre Comptable de factures. Cada proveïdor tindrà la obligació de presentar les factures al registre administratiu en untermini màxim de 30 dies a partir de la data d’entrega efectivade les mercaderies o la prestació dels serveis:

 • Factures en paper: Les factures que no sigui obligatòria la seva presentació en format electrònic -o si el proveïdor no opti voluntàriament per aquest format- hauran de presentar-se al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 1er pis, 43870-Amposta.
 • Factures electròniques: Les factures en format electrònic hauran de ser presentades al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament d’Amposta (consultar l’apartat Presentació de factures electròniques).

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies