Inici Informació Oficial Normativa Arxiu Quadre de classificació documental

Quadre de classificació documental

El quadre de classificació és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’ens i que permet identificar i agrupar física o intel·lectualment els seus documents i facilitar-ne la seva recuperació.

Gestió interna i organització

G001 GESTIÓ INTERNA I ORGANITZACIÓ
G002 CONSTITUCIÓ DEL MUNICIPI
G003 Simbologia municipal
G004 Registre d’ens locals
G010 ACCIÓ DE GOVERN MUNICIPAL
G011 Òrgans bàsics de govern
G012 Alcaldia
G013 Resolucions i decrets
G014 Bans, edictes i avisos
G015 Expedients d’alcaldia
G020 Ple municipal
G021 Constitució de l’Ajuntament. Nomenaments, delegacions i substitucions
G022 Actes del Ple municipal
G023 Expedients de les sessions del Ple municipal
G024 Assumpcions i delegacions de competències
G025 Comissió de Govern. Junta de Govern Local
G026 Actes de la Junta de Govern Local
G027 Expedients de les sessions de la Junta de Govern Local
G030 Òrgans complementaris de govern
G031 Comissions informatives
G032 Comissió especial de comptes
G033 Junta de portaveus
G034 Consells i patronats municipals
G040 Membres de la corporació
G041 Registre d’interessos
G042 Expedients dels membres de la corporació
G050 Activitat dels grups municipals
G063 Mocions
G051 Instàncies dels grups municipals
G060 Participació ciutadana
G061 Sol·licitud de paraula al Ple
G062 Queixes, suggeriments i preguntes
G064 Mocions de censura
G065 Qüestió de confiança
G066 Consultes populars
G072 Processos participatius
G067 Defensor del Ciutadà
G068 Síndic de Greuges
G069 Defensor del Pueblo
G070 Creació, participació i dissolució d’organitzacions amb participació municipal
G071 Mancomunitats
G080 Consorcis, fundacions i associacions
G081 Consells supramunicipals
G082 Registre d’ens locals
G100 ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
G101 Gestió documental i de la informació
G102 Quadre de Classificació
G103 Instruments de descripció
G104 Avaluació i tria documental
G105 Ingressos ordinaris i extraordinaris
G106 Accés i seguretat documental
G107 Llibres de registre d’entrada i sortida de documents
G108 Documents del registre d’entrada i sortida
G109 Préstec i consulta d’informació i documents
G110 Tractaments de neteja documental
G120 Planificació i coordinació administrativa
G121 Expedients de procediments administratius i de gestió
G122 Manuals de procediment
G123 Impresos, formularis i models
G124 Gestió de la qualitat
G125 Organigrama municipal
G126 Polítiques, plans, projectes d’organització i millora
G140 Eines de gestió
G141 Memòries
G142 Informes
G143 Certificacions
G144 Registre de signatures
G145 Validació, compulsa i autenticació de documents
G160 Gestió de comunicacions
G161 Telecomunicacions
G165 Correu
G170 Gestió de les aplicacions TIC
G171 Administració, elaboració, implantació i manteniment dels recursos informàtics
G172 Gestió de les incidències dels usuaris de les TIC
G173 Registre de recursos informàtics
G174 Sol·licituds d’alta / baixa / canvi de dades a serveis d’administració electrònica
G180 Contractació administrativa
G181 Contractació de gestió de serveis públics
G182 Contractació de subministraments
G183 Contractació de serveis
G184 Contractació d’obres
G185 Contracte de concessió d’obra pública
G190 Correspondència
G191 Correspondència d’alcaldia
G192 Correspondència de secretaria
G193 Comunicacions d’entitats oficials
G200 GESTIÓ JURÍDICA I MARC NORMATIU
G201 Processos i recursos
G202 Assessoria jurídica i litigis
G203 Recursos administratius
G204 Recursos contenciosos administratius
G206 Reclamacions per danys al patrimoni municipal
G207 Reclamacions de responsabilitat patrimonial
G208 Atorgaments de poders per a plets
G209 Inspecció i control de procediment general
G230 Reglamentació municipal
G231 Reglaments municipals
G232 Ordenances municipals
G233 Ordenances fiscals
G234 Estatuts i bases reguladores
G240 Convenis i adhesions
G241 Convenis. Estat espanyol
G242 Convenis. Generalitat de Catalunya
G243 Convenis. Diputació de Tarragona
G244 Convenis. Consell Comarcal del Montsià
G245 Convenis. Altres entitats
G246 Adhesions
G247 Encàrrecs de gestió
G250 Inscripció a registres públics i privats
G251 Registre d’arxius
G252 Registre de la propietat de béns immobles i drets reals
G253 Registre de la propietat intel·lectual
G254 Registre de marques i patents
G255 Registre públic de contractes de Catalunya
G300 PROTOCOL I COMUNICACIÓ
G301 Activitat protocolària
G302 Homenatges, commemoracions, distincions i premis
G303 Saludes, felicitacions, condols i agraïments
G304 Organització d’actes protocolaris
G305 Expedients de matrimonis civils
G306 Agermanaments
G307 Documents protocolaris
G320 Comunicació
G321 Publicacions de l’Ajuntament
G322 Agenda d’activitats
G323 Web municipal
G324 Revista Amposta
G325 Campanyes publicitàries i de sensibilització
G326 Relacions amb els mitjans de comunicació
G400 GESTIÓ DEL PERSONAL I DELS RECURSOS HUMANS
G401 Organització del personal
G402 Plantilla municipal i relació de llocs de treball
G403 Expedients de personal
G410 Selecció i promoció de personal
G411 Oferta d’ocupació pública
G412 Selecció de personal funcionari i laboral fix
G413 Contractació de personal laboral temporal o eventual de confiança
G414 Borsa de treball
G415 Contractació de personal temporal per plans d’ocupació o similars
G416 Estudiants en pràctiques i becaris
G417 Designació de membres de tribunal en processos de selecció externs
G420 Règim laboral i disciplinari
G421 Jornada laboral
G422 Ampliació o reducció de jornada laboral
G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció
G424 Permisos no retribuïts
G425 Expedients disciplinaris
G426 Compatibilitats laborals
G427 Comissió de serveis
G428 Incapacitats temporals i definitives
G429 Passi a segona activitat
G433 Concessions d’excedència voluntària
G434 Permutes de lloc de treball
G435 Jubilacions
G436 Canvi de modalitat laboral
G437 Assignació de funcions addicionals o de superior categoria
G438 Renúncia voluntària
G439 Rescissions de contracte de personal laboral
G455 Llistes de control horari i notificacions d’incidències
G456 Canvis d’adscripció de llocs de treball
G457 Dret de vaga
G430 Formació i participació en activitats
G431 Activitats de formació externes
G432 Participació en fires, trobades, activitats...
G440 Remuneració i cotitzacions laborals
G441 Fulls de nòmines
G442 Llistats de nòmines
G443 Indemnitzacions per raó de servei
G444 Bestretes
G445 Complements, gratificacions, plusos, quotes, primes, triennis, serveis extraordinaris
G446 Embargament de nòmina
G447 Ajuts socials als treballadors
G448 Liquidacions TC’s
G449 Liquidacions IRPF
G450 Relacions laborals
G451 Comissió Paritària
G452 Junta de Personal
G453 Comitè d’empresa
G454 Conveni col·lectiu
G458 Eleccions sindicals
G459 Reclamacions del personal
G460 Prevenció i seguretat laboral
G461 Avaluacions de riscos laborals i propostes de millora
G462 Plans d’autoprotecció de l’administració pública
G463 Inspeccions de treball
G464 Revisions mèdiques
G500 GESTIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS MUNICIPALS
G501 Gestió pressupostària
G502 Elaboració, aprovació i pròrroga del pressupost
G503 Modificacions de pressupost
G504 Fiscalització i control del pressupost
G505 Notes d’objecció de la intervenció
G506 Liquidació del pressupost
G507 Compte general
G508 Participació en tributs supramunicipals
G509 Plans i programes
G515 Gestió comptable
G516 Informació i seguiment comptable
G517 Registre d’operacions comptables
G518 Llibres de comptabilitat principal
G519 Llibres de comptabilitat auxiliar
G520 Resum diari d’ingressos i caixa
G521 Actes d’arqueig
G522 Gestió dels ingressos
G523 Ordres d’ingrés
G524 Tipus d’ingressos
G525 Subvencions i ajuts rebuts per l’Ajuntament
G526 Gestió de la despesa
G527 Registre de factures
G528 Llista de factures / documents comptables
G529 Gestió de petites despeses
G530 Ordres de pagament
G531 Assignacions / Aportacions
G532 Pagaments a justificar
G533 Rendició de comptes
G534 Provisió de fons
G535 Subvencions atorgades per l’Ajuntament
G540 Gestió bancària
G541 Obertura i tancament de comptes
G542 Transferències i moviments bancaris
G543 Targetes de crèdit
G544 Xecs bancaris i talons
G545 Préstecs, avals i operacions de tresoreria
G546 Contractació de préstecs bancaris
G547 Dipòsit d’avals
G548 Contractació d’operacions de tresoreria
G550 Gestió fiscal i tributària
G551 Recaptació d’impostos
G552 Amillarament
G553 Contribució territorial urbana i IBI
G554 Contribució territorial rústica i pecuària
G555 Contribució industrial
G556 Impost de vehicles de tracció mecànica
G557 Arbitris
G558 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
G559 Impost d’activitats econòmiques
G560 Alteracions cadastrals
G561 Revisions cadastrals
G570 Recaptació de taxes i preus públics
G571 Contribucions especials i quotes d’urbanització
G572 Taxes o preus públics per la utilització privativa o l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o realització d’activitats
G573 Recaptació en voluntària
G574 Recaptació executiva
G575 Providències de constrenyiment
G576 Devolucions d’ingressos indeguts
G580 Certificats i informes tributaris
G590 Gestió i fiscalització dels embargaments
G593 Gestió de tercers
G594 Endossaments de certificacions
G595 Endossaments de crèdit (cessions de crèdit)
G596 Fitxer de proveïdors
G597 Fitxes de creditors
G598 Gestió de fiances i avals
G600 GESTIÓ DEL PATRIMONI I DELS BÉNS MUNICIPALS
G601 Inventari, control i registre de béns
G617 Inventari de béns, drets i obligacions consolidat
G618 Rectificacions de l’inventari de béns, drets i obligacions
G620 Patrimoni municipal del sòl i d’habitatge
G621 Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per afectació
G622 Alteracions de la qualificació jurídica dels béns per desafectació
G602 Gestió de béns mobles
G603 Sortida de béns mobles
G604 Ús de béns mobles municipals
G605 Manteniment de béns mobles
G606 Adquisició de béns mobles per cessió i donació
G607 Alienació de béns mobles
G610 Gestió de béns immobles
G611 Adquisició, permuta i arrendament de béns immobles i drets
G612 Ús privatiu de béns immobles municipals
G614 Alienació de béns immobles i drets municipals. Venda i cessió gratuïta
G615 Manteniment de béns immobles municipals
G616 Ús privatiu de béns immobles municipals i de domini públic. Concessions, precaris i arrendaments
G619 Drets reials: servitud, drets de superfície, usdefruït
G623 Partions i atermenaments de béns
G624 Adquisició de béns per successió testada

Gestió del territori

E001 GESTIÓ DEL TERRITORI
E010 TERME MUNICIPAL
E011 Alteració i delimitació del terme municipal
E012 Recursos fotogràfics i cartogràfics del terme
E015 Carrerer municipal. Nomenclàtor. Espais públics
E020 Cadastre municipal
E050 GESTIÓ DE LES OBRES I URBANISME
E051 Planejament urbanístic
E052 Planejament supramunicipal i plans directors
E053 Planejament general municipal
E054 Programes d’actuació urbanística
E055 Plans parcials
E056 Plans especials
E057 Plans de millora urbana
E058 Estudis de detall
E060 Gestió urbanística
E061 Reparcel·lacions
E062 Delimitacions de polígons
E063 Projectes d’urbanització sectorials
E064 Expedients de valoració
E069 Expedients d’expropiació
E073 Registre de solars d’edificació forçosa
E075 Convenis urbanístics
E065 Informació urbanística 
E066 Certificats d’aprofitament urbanístic
E067 Certificats de compatibilitat urbanística
E076 Certificats d’antiguitat i legalitat urbanística
E068 Consultes urbanístiques
E070 Obra pública
E071 Projectes d’edificació
E072 Obres d’urbanització
E074 Obra supramunicipal
E080 Obra privada
E081 Llicències d’obra major
E082 Llicències d’obra menor
E089 Comunicació prèvia d’obres
E083 Llicències de parcel·lació i segregació
E084 Expedients de declaració de ruïna
E085 Llicències de primera ocupació
E086 Expedients de disciplina urbanística
E087 Ordres d’execució
E088 Comunicacions d’avaries i incidències en domini públic
E092 Comunicacions d’inscripcions d’obres del Registre de la Propietat
E090 Informes tècnics
E091 Actes de replanteig topogràfic
E100 CONTROL SANITARI I SALUBRITAT
E101 Abastament d’aigua
E102 Subministrament d’aigua potable
E103 Control, inspecció i legalització de pous
E115 Control i gestió de la població d’animals
E116 Llicència per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
E117 Animals abandonats
E120 Salubritat pública
E121 Programes de salubritat pública
E122 Inspecció d’espais i anàlisi sanitaris
E123 Desinfeccions, desinsectacions i desratitzacions
E124 Registre i control de contaminants atmosfèrics
E130 CEMENTIRI MUNICIPAL I SERVEIS FUNERARIS
E131 Gestió general del cementiri municipal
E132 Inhumacions i exhumacions
E133 Serveis funeraris
E134 Parcel·les i nínxols del cementiri municipal
E150 GESTIÓ MEDIAMBIENTAL I AGRÍCOLA
E151 Espais naturals
E152 Gestió de costes i parc fluvial
E153 Catàstrofes i sinistres naturals
E154 Vedats de caça
E160 Gestió dels residus
E161 Escombraries, residus i neteja urbana
E162 Abocadors
E163 Aigües residuals
E180 Gestió agrícola
E181 Comunitat de Regants
E182 Banc de terres
E183 Comunicacions de crema
E184 Horts urbans
E200 GESTIÓ DEL COMERÇ, DE LA INDÚSTRIA I DEL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
E201 Llicències d’activitats i ambientals
E202 Llicències d’activitats en règim de comunicació
E203 Autoritzacions ambientals
E204 Llicències ambientals
E205 Modificació d’activitats
E206 Adequacions de llicències
E207 Permisos municipals d’activitats eventuals o extraordinàries
E208 Registre municipal d’activitats
E209 Consulta prèvia de classificació de l’activitat
E210 Denúncies d’activitats
E220 Mercat municipal
E221 Concessions i arrendaments de l’ús de parades del mercat municipal
E222 Traspàs i canvi de titularitat de parades del mercat municipal
E223 Modificació, regularització i canvi d’emplaçament de parades del mercat municipal
E224 Renovacions de parades del mercat municipal
E225 Baixes de parades del mercat municipal
E232 Gestió del mercat municipal
E226 Mercat no sedentari
E227 Sol·licituds de parades del mercat ambulant
E228 Traspàs i canvi de titularitat de parades del mercat ambulant
E229 Modificació, regularització i canvi d’emplaçament de parades del mercat ambulant
E230 Renovacions de parades del mercat ambulant
E231 Baixes de parades del mercat ambulant
E233 Gestió del mercat no sedentari
E235 Polítiques d’ocupació
E236 Cursos de formació ocupacional
E237 Itineraris personals d’inserció
E238 Plans de suport i programes d’inserció laboral
E240 Activitats firals i comercials
E241 Fira Amposta
E242 Altres activitats comercials
E243 Fixació de calendaris i horaris laborals i comercials
E250 GESTIÓ DELS TRANSPORTS, DE LA MOBILITAT URBANA I DE LA VIA PÚBLICA
E251 Transport de mercaderies i persones
E252 Taxis
E253 Autobusos. Parades, línies i horaris
E254 Altres mitjans de transport
E270 Ús de les vies i l’espai públic
E271 Ús i ocupació temporal de via i espai públic
E272 Reserva d’aparcament per minusvalia o mobilitat reduïda
E273 Reserva d’aparcament en zones de vianants, càrrega i descàrrega, zones blaves o altres 
E274 Llicències de guals, contraguals o pilons
E275 Ordenació i senyalització del trànsit
E276 Autopistes, carreteres i camins no municipals
E277 Mobiliari urbà. Instal·lació, canvi i desplaçament
E278 Plans de mobilitat

Gestió de serveis a la població

E500 GESTIÓ DE SERVEIS A LA POBLACIÓ
E501 GESTIÓ DE SERVEIS CULTURALS I DE FESTES
E502 Equipaments culturals
Biblioteca Municipal
E503 Centre d’Arts Visuals
E510 Premis i reconeixements culturals
E520 Festes Majors d’Amposta
E521 Espectacles taurins d’Amposta
E522 Espectacles pirotècnics d’Amposta
E523 Activitats de Festes Majors d’Amposta
E530 Festa del Mercat a la Plaça
E540 Festes Majors del Poble Nou del Delta
E541 Espectacles taurins del Poble Nou del Delta
E542 Activitats de Festes Majors del Poble Nou del Delta
E545 Altres activitats festives i iniciatives culturals
E546 Intervencions arqueològiques
E547 Monuments històric-artístics
E550 GESTIÓ DE LA SEGURETAT CIUTADANA I LA PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT
E551 Seguretat ciutadana
E552 Protecció Civil
E553 Plans d’emergència 
E554 Personal de Protecció Civil
E555 Sol·licituds de col·laboració de Protecció Civil
E560 Policia Local
E561 Armes i equipaments de la Policia Local
E562 Activitats de la Policia Local
E563 Llicències d’armes
E564 Queixes a la Policia Local
E565 Plans de seguretat
E580 Protecció de la legalitat
E581 Denúncies contra l’ordenança municipal de policia i bon govern
E582 Expedient sancionador de trànsit
E583 Expedient sancionador d’activitats
E584 Expedient sancionador urbanístic
E585 Expedient sancionador del mercat municipal
E586 Expedients sancionadors de procediment general
E600 GESTIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS
E601 Organització dels serveis educatius
E610 Premis en l’àmbit educatiu
E611 Beques i ajuts per alumnes de centres municipals
E613 Beques i ajuts per estudiants universitaris ampostins (inclou antics E702 i E703)
E612 Oficina municipal d’escolarització
E620 Gestió dels equipaments educatius
E621 Llars d’infants municipals
E622 Escola d’Art Municipal
E650 GESTIÓ DELS SERVEIS ESPORTIUS
E651 Organització dels serveis esportius
E660 Gestió dels equipaments esportius
E661 Centre de Tecnificació de les Terres de l’Ebre
E662 Piscina i gimnàs municipals
E663 Altres instal·lacions esportives
E670 Relació amb els clubs esportius
E680 Plans i programes esportius
E700 GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I SALUT
E701 Programes d’ajut i suport a la ciutadania
E702 Servei de transport adaptat
E703 Servei d’atenció domiciliària
E704 Servei de teleassistència
E705 Habitatges i vivendes
E706 Vulnerabilitat econòmica
E707 Refugiats i víctimes de guerra
E720 Atenció social primària
E730 Polítiques de gènere
E735 Reagrupament familiar
E736 Arrelament social
E740 Cooperació i solidaritat
E745 Activitats de serveis socials i salut
E746 Centre Obert
E750 POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL
E751 Registres de població
E752 Certificats i justificants d’empadronament i convivència
E753 Baixes per inscripció indeguda o caducitat del permís de residència de persones estrangeres
E754 Declaracions d’alta del padró municipal d’habitants
E755 Declaracions de baixa del padró municipal d’habitants
E756 Declaracions de canvi de característiques personals i modificació de dades
E757 Declaracions de canvi de domicili del padró municipal d’habitants
E758 Renovacions / confirmacions de l’empadronament per a persones estrangeres
E759 Registre de parelles de fet
E760 Gestió electoral
E761 Eleccions europees
E762 Eleccions generals
E763 Eleccions autonòmiques
E764 Eleccions municipals
E765 Referèndums i plebiscits
E770 Lleves i serveis militars
E800 GESTIÓ DELS SERVEIS DESTINATS AL JOVENT I AL LLEURE
E801 Activitats juvenils o de lleure
E810 Formació i ocupació juvenil
E811 Fira d’emancipació juvenil
E812 Gestió d’escoles taller i cases d’ofici
E820 Plans de joventut
E850 GESTIÓ DELS SERVEIS TURÍSTICS
E851 Oficina de Turisme d’Amposta
E852 Promoció turística


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies