Inici Participació Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadana

Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadana

Normativa de participació

Al capítol tercer del títol primer del Reglament orgànic municipal, es regulen els òrgans de participació ciutadana. (Articles 58 a 62 ambdós inclosos).Tot el tercer títol del Reglament orgànic municipal, està dedicat a la participacióciutadana. (Articles 79a 107 ambdós inclosos).

Tot seguit podeu trobar tots aquests articles.

CAPÍTOL TERCER. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Secció primera: Òrgans desconcentrats o descentralitzats.

Article 58. Conceptes de desconcentració i descentralització

1. S’entendrà per desconcentració la gestió de serveis municipals mitjançant òrgansseparats de l’Ajuntament que no tinguin, tot i això, personalitat jurídica pròpia.

2. S’entendrà per descentralització la gestió de serveis municipals mitjançant entitatsseparades, dotades de personalitat jurídica pròpia, diferenciada de la de l’Ajuntament.

ARTICLE 59. INSTITUCIÓ DELS ÒRGANS DESCONCENTRATS O DESCENTRALITZATS

1. Els òrgans desconcentrats o descentralitzats es crearan d’acord amb les formes
institucionals que se senyalen a la Llei 7/85 i a la legislació administrativa en general.
2. Així mateix, els òrgans desconcentrats l’objecte dels quals és el de facilitar i fomentar la
participació ciutadana, s’instituiran d’acord amb el que s’estableix a la Secció subsegüent.

Article 60. Entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi.

En el supòsit de que els actuals nuclis de població d’Amposta, Poble Nou del Delta i Balada,es convertissin un dia en Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de les previstes al’article 45 de la Llei 7/85, caldrà desenvolupar aquest article prevenint el funcionament
dels seus òrgans directius que, en tal cas, serien descentralitzats.

Article 61. Representants de l’Alcaldia als nuclis de població.

1. Mentre els nuclis de població existents al municipi, on el seu número habitantspermanents ho aconselli o així ho consideri convenient l’Alcaldia, no accedeix a la condiciód’Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi, l’Alcalde/Alcaldessa designarà el seuRepresentant en el nucli de població, qui deurà ser, en tot cas, veí del nucli corresponent.
2. El Representant de l’Alcalde/Alcaldessa al nucli de població tindrà el caràcter d’autoritaten el compliment de les funcions que li siguin assignades, en quant representant del’Alcalde/Alcaldessa que el nomeni.
3. Les funcions del Representant de l’Alcalde/Alcaldessa en els nuclis de població són:

 1. Informar als veïns del nucli de població dels assumptes municipals.

 2. Informar a l’Ajuntament dels assumptes relacionals amb el nucli de població.

 3. Vigilància immediata de els obres i serveis municipals existents en el nucli.

 4. La presidència, exclusiva o compartida amb l’Alcalde/Alcaldessa, dels actes municipalsque es realitzin al nucli.

 5. Aquelles altres que expressament li encomani l’Alcaldia.

4. El nomenament del Representant es realitzarà directament perl’Alcalde/Alcaldessa,sense cap mena de limitació, llevada de l’obligatorietat de que el designat sigui resident enel nucli.
5. La duració del càrrec estarà subjecta al del mandat de l’Alcalde/Alcaldessa que hagiefectuat el nomenant, qui podrà revocar-lo en qualsevol moment.
6. Tant el nomenament con, en el seu cas la revocació, adoptarà la forma de Decret del’Alcaldia, que serà comunicat al Ple de la Corporació en la primera sessió que porti aterme.
7. El nomenament deurà ser acceptat per l’interessat, entenent-se que aquesta ha estatacceptada, si en el termini de tres dies comptats a partir de la notificació del nomenamentno manifesta expressament la seva no acceptació del càrrec.

Secció segona: Altres òrgans municipals.

ARTICLE 62. LLIBERTAT D’INSTITUCIÓ D’ÒRGANS MUNICIPALS

1. Al marge dels òrgans municipals que es reglamenten en aquest títol, l’Ajuntament podràinstituir altres òrgans de qualsevol classe, ja siguin de caràcter polític, tècnic o mixt, jasiguin interns de l’Ajuntament o amb participació externa.
2. Malgrat això, es tindrà en compte en el moment de creació dels òrgans municipals elprincipi d’economia d’organització, procurant que el nombre d’òrgans existents enl’Ajuntament sigui el menor possible, per assegurar una correcta i eficaç administraciómunicipal.

TÍTOL III – PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONSGENERALS

Article 79. Disposicions generals

1. El present Reglament té per objecte impulsar i regular les formes, mitjans i els procediments d’informació i participació de les persones i entitats de la ciutat en la gestió municipal, de conformitat amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia, la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2. Es consideren ciutadans i ciutadanes d’Amposta totes aquelles persones que, independentment de la seva nacionalitat, constitueixen el padró municipal d’habitants.

3. Els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys que formen part del padró municipal d’habitants formen part del Registre de Participació Ciutadana de forma automàtica.

4. Els dubtes que puguin sorgir en l’aplicació i la interpretació de les prescripcions d’aquest Reglament es resoldrà per l’Alcaldia, previ informe tècnic.

Article 80. Drets dels ciutadans i ciutadanes.

1. Són drets de tots els ciutadans i ciutadanes, en els termes previstos tant a la legislació general com en aquest Reglament, els següents:

 • Rebre informació general , àmplia , puntual i objectiva en els assumptes municipals.

 • Accedir a la informació o documentació municipal pública o en la qual siguin directament interessats i a obtenir còpies o certificacions de la mateixa, així com a consultar els arxius i registres en els termes que estableix la legislació vigent.

 • Exercir el dret de petició a les autoritats municipals a través de l’Ajuntament.
  Ser rebuts en audiència per les autoritats municipals.
  Assistir a les sessions del Ple i de la resta d’òrgans de govern municipal, quan així esdetermini.

 • Exercir el dret de participació i de proposta als òrgans de govern municipal, a travésdels canals que expressament es prevegin en aquest Reglament.

Article 81. Garantia dels drets dels ciutadans/ciutadanes.

L’efectivitat dels drets reconeguts en el present Reglament podrà ser exigida pels ciutadans/ciutadanes mitjançant els recursos administratius o jurisdiccional que corresponguin, sense perjudici de la utilització dels canals de participació política.

CAPÍTOL SEGON: DRET A LA INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Secció primera: dret a la informació.

Article 82. Dret general d’accés a la documentació.

Tots els ciutadans tenen dret a accedir a la documentació municipal que tingui consideració de pública o en la qual estiguin directa i legítimament interessats i a obtenir-ne còpies i certificacions de la mateixa en els termes senyalats a continuació:

La documentació relativa als acords o resolucions efectives dels òrgans de govern municipal, serà sol·licitada directament al Secretari de la Corporació. En la resta de casos es sol·licitarà a l’Alcalde/Alcaldessa, Tinent d’Alcalde o Regidors/Regidores delegats.
Sol·licitada la consulta, aquesta s’autoritzarà de forma immediata, o en un termini no superior a 10 dies hàbils, transcorregut el qual s’entendrà formalment concedida l’autorització.
L’eventual denegació de la informació sol·licitada haurà de ser motivada i justificada per alguns dels supòsits senyalats expressament a la legislació aplicable o en aquest Reglament.
L’obtenció de certificats o còpies es regirà pel que s’estableix en els preceptes i quedarà sotmès a les taxes que corresponguin.

Article 83. Documentació de lliure accés i restringida.

1. L’accés a la documentació històrica que es trobi a l’arxiu de l’Ajuntament, serà autoritzat sense més limitació que la que es pugui establir a la legislació de desenvolupament de l’article 105 de la Constitució Espanyola.

2. Així mateix, els ciutadans tindran dret, en tot cas, a accedir a la informació i documentació que els afecti directament i personalment, llevat en qualsevol cas, dels drets de tercers.

3. L’Ajuntament restringirà l’accés dels ciutadans/ciutadanes no afectats directament a la informació i documentació que pugui lesionar la intimitat de les persones a la informació i documentació que pugui lesionar la intimitat de les persones i la que incorri en la resta de supòsits senyalats a l’article 74 d’aquest Reglament, en relació amb la limitació al dret a la informació dels Regidors/Regidores de l’Ajuntament.

Article 84. Protecció de dades de caràcter personal.

Tota publicació o difusió d’informació es farà tenint en compte la legislació vigent sobreprotecció de dades i d’accés a la informació.

Article 85. Dret a l’assistència a les sessions públiques

1. Tots els ciutadans podran assistir a les sessions dels òrgans municipals quan aquestes tinguin caràcter de públiques.

2. Tindran el caràcter de públiques les sessions de l’Ajuntament en Ple, sempre i quan no es declari el debat secret en els termes senyalats a l’article 70 de la Llei 7/85 i en aquest Reglament. Podran tenir caràcter de públiques les sessions d’altres òrgans municipals, excepte les de la Junta de Govern Local, quan així ho disposi l’òrgan de govern que reguli el funcionament de l’òrgan municipal de què es tracti.

3. les convocatòries amb la corresponent ordre del dia, dels òrgans municipals es trametran a les entitats inscrites en el Registre d’Associacions de l’Ajuntament i prèvia petició sempre i quan figurin qüestions relacionades amb els objectius de l’associació. Les convocatòries s’enviaran per correu electrònic. Així mateix i en aquests mateixos supòsits, se’ls hi remetran les actes o acords municipals que siguin del seu interès.

Article 86. Intervenció dels ciutadans a les sessions del Ple.

Després de les sessions del Ple, l’Alcalde declararà acabada oficialment la sessió, podent obrir el corresponent torn de paraules del públic.
Els ciutadans o entitats que vulguin intervenir ho faran sol·licitant la paraula a continuació.
Les paraules (precs, preguntes, etc.) es referiran als assumptes tractats en la mateixasessió i estaran dirigits al Ple en general.
La resposta s’oferirà, a ser possible, en aquell mateix moment o amb un termini de contesta no superior a 30 dies per l’Alcalde o Regidor en qui delegui.

Article 87. Obligació municipal d’informar.

1. L’Ajuntament facilitarà, en els termes generals, una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes i activitats municipals a través dels següents mitjans:

 • Al tauler d’anuncis de la Corporació, en el qual s’exposaran les actes de les decisions adoptades pels òrgans de govern col·legiats de la Corporació, i les decisions de la resta d’òrgans de govern que siguin d’interès general, així com les convocatòries de les sessions dels òrgans municipals a les que pugui assistir i participar el públic.

 • A fi de facilitar la màxima informació a la ciutadania, l’Ajuntament publicarà a la revista Amposta un extracte del Ple i de les accions de govern que s’estan duent a terme.

 • Les informacions puntuals a través de conferències o intervencions públiques, exposicions, anuncis, pasquins o altres, que promourà l’Ajuntament dels temes que puguin ser d’un interès rellevant per als ciutadans en general o per als col·lectius específics d’aquest.

 • A través dels mitjans de comunicació locals en aquells espais habilitats per a la informació a la ciutadania o a través dels diferents òrgans de participació ciutadana que preveu aquest reglament es farà pública la informació referent a les decisions adoptades pels òrgans de govern de la Corporació que siguin d’interès general , així com les convocatòries de les sessions dels òrgans municipals a les que pugui assistir i participar el públic.
  Les publicacions de caràcter periòdic que editi l’Ajuntament, així com la resta d’informacions puntuals que exposi o divulgui l’Ajuntament sempre que puguin ser d’interès per a l’entitat, atesos els seus objectius serà tramés seguint el mateix procediment.

 • A través de la pàgina web de l’Ajuntament i de la pàgina web de participació ciutadana on quedaran reflectides les convocatòries de les sessions públiques com els actes dels plens.

2. L’Ajuntament publicarà per mitjans telemàtics, el contingut actualitzat dels instruments d’ordenació territorial i urbanística en vigor, de l’anunci del seu sotmetiment a informació pública i de qualsevol acte de tramitació que sigui rellevant per a la seva aprovació o alteració.

3. Sempre que es disposin dels mitjans per poder-ho realitzar l’Ajuntament farà difusió de les convocatòries de les sessions plenàries a través dels mitjans de ràdio i televisió local en directe o diferit.

Secció segona: dret a la participació.

Article 88. Formes de participació.

La participació dels ciutadans en el govern municipal es podrà articular a través de l’exercici dels drets de petició, proposta, intervenció, consulta popular, iniciativa popular o bústia de suggeriments.

Article 89. Dret de petició.

1. Tots els ciutadans tenen dret a dirigir-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal enpetició tant d’aclariments com d’actuacions municipals. La petició es cursarà necessàriament per escrit, i serà contestada en els termes previstos a la legislació general. Es pot exercir per qualsevol mitjà escrit, ja sigui en suport paper o electrònic, sempre que permeti acreditar la seva autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant, el lloc o el mitjà triat per a la pràctica de les notificacions l’objecte i el destinatari de la petició.

2. No s’admetran les peticions amb un objecte aliè a les atribucions municipals. Tampoc seran admissibles les que s’hagin d’emparar en un títol específic diferent dels derivats del dret fonamental de petició previst a l’article 29 de la constitució espanyola ni les que facin referència a matèries que tinguin un procediment formalitzat específic (Llei orgànica 4/2004, de 12 de novembre i Decret 21/2003 de 21 de gener).

3. En el cas de les peticions efectuades per correu electrònic l’Ajuntament podrà prendre les mesures necessàries per verificar la seva autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant , el lloc o el mitjà triat per a la pràctica de les notificacions , l’objecte i el destinatari de petició.

4. El destinatari de la petició pot ser l’Alcalde/Alcaldessa o qualsevol dels càrrecs polítics delegats o funcionaris i serà resolta pel mateix destinatari. La petició serà contestada pel mateix destinatari amb un termini màxim de 30 dies hàbils des de la recepció de la petició.

Article 90. Dret de proposta.

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a formular a les Autoritats o organismes municipals propostes d’actuació relatives a matèries de la competència municipal o d’interès local.. El destinatari o la destinatària de la proposta informarà al signant de la mateixa del curs que se li pensa donar.

2. Cas que la proposta arribi a ser objecte de tractament en algun òrgan col·legiat municipal, el Secretari/a del mateix remetrà, en el termini màxim de 30 dies, còpia de la part corresponent de l’acta de la sessió a l’autor de la mateixa., Així mateix, el President de l’òrgan col·legiat que hagi de tractar la proposta, podrà requerir la presència de l’autor de la mateixa, als efectes d’explicar i defensar l’esmentada proposta.

3. La proposta s’exercirà per qualsevol mitjà escrit, ja sigui en suport paper o electrònic, sempre que permeti acreditar la seva autenticitat. L’escrit ha d’incloure necessàriament la identitat del sol·licitant , el lloc o el mitjà triat per a la pràctica de les notificacions , l’objecte i el destinatari de la proposta.

4. En el cas de les propostes efectuades per correu electrònic l’Ajuntament podrà prendre les mesures necessàries per verificar la seva autenticitat

Article 91. Dret a la iniciativa ciutadana.

1. La iniciativa ciutadana és aquella en que els veïns amb sufragi actiu en les eleccions municipals poden presentar propostes d’acord o actuacions o projectes de reglaments en matèries de competència municipal. Aquestes propostes hauran d’estar subscrites pel 10 per 100 de la població activa major d’edat.

2. Aquestes iniciatives seran tramitades d’acord amb el que es preveu a l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la legislació autonòmica d’aplicació.

3. Per realitzar una consulta popular, a iniciativa ciutadana, caldrà un acord de les dues terceres parts del Ple.

4. L’aprovació d’una iniciativa ciutadana pot comportar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament i les persones o entitats peticionàries en el qual es concretaran els compromisos , les obligacions i les responsabilitats que corresponen a cada part i també el contingut precís de l’actuació.

5. En cap cas no es realitzaran per iniciativa ciutadana actuacions concretes ja incloses en programes d’actuació municipal sense perjudici del dret individual i associatiu en la presentació d’esmenes a les actuacions.

Article 92. La consulta popular.

1. L’Ajuntament podrà consultar l’opinió dels ciutadans/es en matèria de competència municipal que tinguin caràcter local i a més que siguin d’especial importància per als interessos dels veïns, excepte els relatius a les finances locals a través de la consulta ciutadana de conformitat amb l’article 71 de la Llei 7/85 , de 2 d’abril i de la normativa aplicable, els quals, en tot cas consideraran:

 • El dret de tot ciutadà censat major de 18 anys a ser consultat.

 • La consulta a un sector concret de la població

 • El dret que la consulta expressi les possibles solucions alternatives amb la màxima informació escrita i gràfica possible.

 • Serà l’Ajuntament en tot cas qui tindrà la potestat de decidir si la consulta és vinculant o no.

 • Els mitjans per a la consulta popular es podran realitzar mitjançant trucada telefònica, carta, reunió , mitjans telemàtics o votació.

2. Per realitzar una consulta popular, a iniciativa de l’Ajuntament, caldrà un acord de Ple. El procediment per a les consultes populars, a més dels mitjans telemàtics ja establerts, es sotmetrà l’assumpte a informació pública, mitjançant l’obertura d’un període a l’efecte, en relació amb l’objecte afectat que haurà de ser adoptat per la Junta de Govern Local.

3. Tot el que no preveu aquest capítol es regularà pel que disposi la legislació vigent.

Article 93. Bústia de suggeriments.

1. A més del registre municipal i els altres mecanismes previstos per a adreçar-se a l’Ajuntament tindrà a la seva pàgina Web una bústia .

2. Tot escrit dipositat en aquesta bústia ha d’incloure necessariament la identitat del sol·licitant .

3. En tot cas l’Ajuntament podrà prendre les mesures necessàries pe verificar l’autenticitat de l’escrit.

4. Sempre que es compleixen les condicions esmentades en els paràgrafs anteriors , els escrits seran presentats al Registre d’entrada i s’enviarà una confirmació de recepció al sol·licitant en un termini màxim de 5 dies, en cas de no rebre aquesta resposta el sol·licitant ha d’entendre que per algun motiu el seu escrit no ha estat rebut per l’Ajuntament.

5. En tots els casos el suggeriment serà contestat pel destinatari de la mateixa.

CAPÍTOL TERCER. LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES

Secció primera: Registre municipal d’entitats

Article 94. El registre municipal d’entitats ciutadanes.

El registre municipal d’entitats ciutadanes té l’objecte de permetre a l’Ajuntament el coneixement del nombre d’entitats existents a la ciutat, llurs objectius i la seva representativitat i pes específic, als efectes de permetre una correcta política municipal de foment de l’associacionisme ciutadà.

Article 95. Requisits per la inscripció.

1. Podran formar part del Registre municipal d’entitats aquelles associacions o entitats domiciliades a Amposta, sense afany de lucre que tinguin per objectiu el foment i/o millora dels interessos específics dels ciutadans i en especial, les associacions de veïns, les de pares i mares d’alumnes, les entitats culturals, les esportives, les de joves, socials i recreatives entre altres legalment constituïdes i inscrites en el Registre corresponent.

2. En cap cas, s’acceptarà la inscripció de les entitats l’objectiu de les quals sigui anticonstitucional, les que es regeixen per normes antidemocràtiques o les que emprin mitjans violents per a consecució de les seves finalitats.

Article 96. Procediment d’inscripció.

1. Les associacions que vulguin formar part del Registre ho sol·licitaran a l’Ajuntament aportant la següent documentació

 • Escrit de sol·licitud

 • Nom de l’Associació

 • Càrrecs directius

 • Seu social, telèfon de contacte, i correu electrònic si és el cas

 • Certificat del nombre de socis

 • Còpia dels estatuts.

 • Nombre de registre al Registre General d’Associacions o al registre d’AssociacionsEsportives de la Generalitat

 • Memòria de les activitats que es realitzin des de l’associació.

2. La sol·licitud per ser inscrits en el Registre municipal d’entitats serà presentada al Registre d’entrada de l’Ajuntament . Durant els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud, degudament acompanyada de les dades senyalades i llevat que aquest hagi d’interrompre’s per la necessitat d’aportar documentació no inclosa inicialment, l’autoritat competent de l’Ajuntament notificarà a l’entitat la inscripció de la mateixa i a partir d’aquell moment se considerarà d’alta a tots els efectes.

3. Les entitats inscrites estaran obligades, durant el mes de gener de cada any, a comunicar al Registre les modificacions produïdes en les seves dades registrals.

4. L’Ajuntament podrà requerir a les associacions per conèixer el seu funcionament, el pressupost anyal i el programa anual d’activitats previ a la concessió de subvencions municipals.

Article 97. Baixa en el Registre municipal d’entitats.

Serà motiu de baixa en el registre aquelles associacions que :

 • No actualitzin les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit dintre el període de 30 dies hàbils.

 • Perdin la condició per la qual van accedir al Registre

 • Es dissolguin per qualsevol motiu

 • L’incompliment de les obligacions establertes en aquest Capítol.

Secció segona: Drets i deures de les Associacions i Entitats

Article 98. Drets.

1. Sens perjudici del dret general d’accés a la informació municipal, reconegut als ciutadans/es en general, les entitats degudament inscrites segons el que estableix en aquest Reglament gaudiran dels drets següents:

 • Dret a tenir un espai a la pàgina web municipal: L’ajuntament reservarà un espai per a cada entitat del Registre Municipal d’Associacions a la pàgina web del municipi.

 • En aquest espai a més de les dades públiques del registre s’hi mostraran aquells continguts del registre que decideixi la pròpia entitat.

 • A rebre les convocatòries, prèvia petició, amb la corresponent ordre del dia, dels òrgans municipals quan figurin qüestions relacionades amb els objectius de l’associació.

 • A rebre formació per tal de portar a terme la dinamització de les seves entitats i de la societat en general.

 • A rebre ajuts econòmics i a usar els mitjans públics municipals, sempre que sigui possible..

 • A ser informades dels assumptes i iniciatives municipals, o d’altres administracions, que puguin ser del seu interès.

 • A participar en els òrgans municipals, en els termes que s’estableixen en aquest Reglament.

2. Serà requisit previ per a poder rebre ajuts i accedir a l’ús dels mitjans públics municipals, la inscripció de l’entitat en el Registre d’entitats i sol·licitud per escrit.

Article 99. Ajuts econòmics i utilització dels mitjans i instal·lacions públiques.

1. Els criteris de distribució dels ajuts a les entitats s’establiran en funció de l’activitat realitzada, la seva representativitat, el grau d’interès o participació ciutadana . En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals l’Ajuntament fomentarà l’existència de les entitats ciutadanes atorgant-los ajudes econòmiques, mitjançant subvencions concurrents a justificar i sempre que es compleixin els criteris estipulats en les bases que les regulin.

2. Els requisits generals i criteris per accedir als ajuts municipals seran:

 • Que l’entitat estigui inscrita en el Registre municipal d’entitats de l’Ajuntament d’Amposta

 • Que compleixi amb les obligacions estipulades en el present Reglament.

3. Els criteris dels ajuts s’establiran per part de l’Ajuntament i es farà en relació amb la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat ciutadana, la capacitat econòmica de les entitats, els ajuts que reben d’altres instàncies, les activitats que realitzin d’acord amb la convocatòria.

4. La cessió d’ús dels mitjans i instal·lacions públiques municipals a les entitats, tindrà les limitacions lògiques pel que fa a les coincidències d’ús amb altres entitats o amb l’Ajuntament, i al grau de responsabilitat de les entitats pel que fa al tracte prestat a les instal·lacions.

Article 100. Deures.

Les entitats ciutadanes tindran els deures següents:

 • Participar en òrgans de participació ciutadana del municipi que siguin del seu àmbit.

 • Promoure la convivència cívica i democràtica.

 • Fomentar el civisme a l’espai públic: instal·lacions, equipaments, mobiliari i urbà, etc.

 • Vetllar pel bon funcionament dels serveis municipals.

 • Donar-se a conèixer a la ciutadania en general per tal d’oferir els seus serveis i fer participar a totes les persones en les seves activitats.

Secció tercera: la Taula d’Entitats

Article 101. La Taula d’Entitats.

1. La Taula d’Entitats és una organització de segon nivell formada pels representants de les associacions d’Amposta.

2. La Taula d’Entitats és un ens autònom, autoorgantizat i autogestionat per les entitats que la conformen.

Article 102. Objecte.

L’objecte de la Taula d’Entitats és el d’estimular la participació de les entitats entre sí, de les entitats amb els ciutadans i d’aquests , amb l’Ajuntament.

Article 103. Funcions.

Les funcions de la Taula d’Entitats seran les que es detallen a continuació:

 • Representar la totalitat de les entitats del seu sector o àmbit.

 • Informar, amb el suport de l’Ajuntament, a les entitats a les que representen sobre possibles acords entre les mateixes.

 • Recollir aquelles demandes que puguin sortir a nivell d’entitats del mateix sector o àmbit.

 • Realització de propostes o iniciatives, relatives al sector o àmbit que representen i proposar a l’Ajuntament actuacions referents a aquestes iniciatives o propostes.

 • Rebre informació de les accions que des de l’Ajuntament es porten a terme relacionades amb el seu sector o àmbit i assegurar que l’Ajuntament traslladi la informació i posterior acta a les entitats.

 • Sensibilitzar a la població de la importància de la participació de les entitats en la planificació i gestió pública municipal.

Article 104. Composició.

1. La Taula d’Entitats estarà formada per un representant de cadascun dels grups d’entitats que es formin en la Trobada anual d’Entitats.

2. Els membres de la Taula d’Entitats seran escollits per les mateixes entitats que participen en la Trobada d’Entitats per majoria de les entitats assistents .

3. La durada dels representants de la Taula d’Entitats serà anual,prorrogable per un any més i no podent tornar a presentar-se fins passat 2 anys, renovant-se a les Trobades anuals d’Entitats

4. La Taula d’Entitats, tot i no estar formada per representants polítics, per ser un òrgan no exclusiu de participació amb l’Ajuntament, podrà sol·licitar a aquest la seva presència, a través del procediment reglamentat quan així ho consideri oportú.

Article 105. Règim de funcionament.

1. Els membres de la taula d’Entitats, escolliran entre ells, el seu President que tindrà com a principal funció la de representar la taula d’Entitats, sent les altres funcions les que designin els representants.

2. Les decisions de la Taula d’Entitats hauran de ser adoptades a poder ser per la unanimitat dels seus membres i per majoria simple en una segona votació.

Article 106. Relacions amb l’Ajuntament.

1. L’Ajuntament d’Amposta reconeix la Taula d’Entitats com l’únic interlocutor vàlid del conjunt d’entitats del municipi sense prejudici al dret individual o associatiu.

2. La Taula d’Entitats es reunirà obligatòriament amb els representants dels diferents grups municipals o persones amb qui delegui, per tractar diferents aspectes associatius com a mínim dos vegades al semestre.

Quan es tracti de temàtica de barris l’Ajuntament sol·licitarà a la Federació de Barris la seva assistència. Així mateix, les entitats podran sol·licitar a l’Ajuntament reunions sempre que així ho sol·licitin.

3. Les reunions amb els representants de la Taula d’Entitats es podrà realitzar amb la totalitat dels seus membres o amb alguns dels seus membres per qüestió temàtica. Quan s’estableixen reunions sectorials aquestes estaran representades per totes les entitats del sector. Cada entitat estarà present a través d’un únic representant.

4. Els representants de la Taula d’Entitats, per tal de desenvolupar la seva tasca, obtindran dels òrgans de govern municipal les dades, els documents i tota la informació necessària per a l’exercici de la seva activitat, sempre que legalment sigui possible.

Article 107. Altres òrgans de participació.

Al marge de la Taula d’Entitats que es regula en el present reglament, l’Ajuntament d’Amposta podrà crear altres òrgans de participació ja siguin interns de l’Ajuntament o amb participació externa.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies