• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu de Policia: persona admesa

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu de Policia: persona admesa

publicat el 07/03/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’auxiliar administratiu de règim funcionarial adscrita al departament de Policia Local d’Amposta, grup C2, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 

Atès que dintre del termini hàbil per a la presentació d’instàncies una persona interessada va presentar-la a través de correu administratiu i que fins al dia d’avui no s’ha rebut a l’Ajuntament d’Amposta la documentació presentada.

Atès que el passat dia 2 de març de 2018, mitjançant el Decret d’Alcaldia 578/2018, es va publicar a la pàgina web del municipi la Llista provisional d’admesos i exclosos del procediment citat sense tenir en compte aquesta última instància. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic , la normativa complementària i, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

HE RESOLT: 

PRIMER. Declarar admesa la instància presentada per la persona interessada, a la qual li correspon el DNI 918X. 

SEGON. Declarar a 918X provisionalment admès/a en el procès selectiu del que es dóna compte, exempt/a d’haver de realitzar la prova de català i exempt/a d’haver de realitzar la prova de castellà. 

TERCER. Donar publicitat del present mitjançant la inserció d’aquest a la pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament