• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu de Policia: Oferta de treball

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu de Policia: Oferta de treball

publicat el 15/02/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

El termini màxim per a presentar sol·licituts és el dilluns 26 de febrer. 

Aprovades per Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 5 de febrer de 2018, les bases específiques que han de regir el concurs oposició lliure, d’una plaça de personal funcionari en caràcter d’interí-na, d’un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu adscrita al Departament de Policia Local d’Amposta, es fan públiques per al seu general coneixement.

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA PROVISIÓ AMB CARÀCTER INTERÍ-NA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE RÈGIM FUNCIONARIAL ADSCRITA AL DEPARTAMENT DE POLICIA LOCAL D’AMPOSTA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE I, ALHORA UNA BORSA DE TREBALL PER A POSSIBLES VACANTS PER AL LLOC ESMENTAT

1. Objecte de la convocatòria. Sistema de selecció.
1.1.- És objecte de la convocatòria la selecció, mitjançant oposició lliure, d’una plaça de funcionari amb caràcter interí-na, d’auxiliar administratiu, classificades en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2. En tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques es regirà pel que disposen les bases generals, aprovades per la Junta de Govern de l’Ajuntament el dia 18 de juliol de 2016 i publicades en el BOPT Núm. 147 de 2 d’agost de 2016.
La vigència de la borsa serà de dos anys, prorrogable un any més com a màxim, per acord de la Junta de Govern Local. Tot això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.
1.2.- Les funcions del lloc de treball de l’auxiliar administratiu adscrit a Policia, amb codi 06.09.01.01.01.01.02.01.02.01.02 de la Relació de Llocs de Treball ( RLT ), són:

RESPONSABILITATS

Funcions Generals

Execució

  • Atendre el públic (personalment o per via telemàtica o telefònica) i realitzar les tasques administratives que se’n derivin.
  • Organitzar la recepció i la distribució de trucades telefòniques.
  • Realitzar tasques ofimàtiques de reproducció de documentació i d’informació.
  • Realitzar procediments assignats per al seguiment de la documentació de la unitat.
  • Mantenir les bases de dades i els arxius físics.
  • Registrar l’entrada i la sortida de la documentació.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament