• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu de Policia: llista provisional admesos i exclosos

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu de Policia: llista provisional admesos i exclosos

publicat el 02/03/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’auxiliar administratiu de règim funcionarial adscrita al departament de Policia Local d’Amposta, grup C2, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic , la normativa complementària i, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos/es:

DNI

862A

718Z

440T

955G

404B

845J

755E

491T

493Z

662M

670D

896S

295F

027N

432E

484H

990N

337W

417Q

675Y

350R

471A

684G

092D

244Z

099V

382P

506L

991P

679L

629X

106L

Exclosos/es: Causa d’exclusió

Cap

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

862A

718Z

440T

955G

854J

755E

491T

662M

670D

896S

432E

484H

990N

337W

417Q

350R

471A

684G

092D

244Z

099V

382P

506L

106L

No Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

404B

493Z

295F

027N

675Y

991P

679L

629X

TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de coneixements de castellà en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI

862A

718Z

440T

955G

404B

854J

755E

491T

493Z

662M

670D

896S

295F

027N

432E

484H

990N

337W

417Q

675Y

350R

471A

684G

092D

244Z

099V

382P

506L

991P

679L

629X

106L

No Exempts de realitzar la prova de castellà:

Cap

QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català i de castellà, en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President/a:

  • Titular, Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent, Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta

- Vocals:

  • 1. Titular, Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta
  • 2. Titular, Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Funcionari/a de l’Ajuntament d’Amposta
  • 3. Titular, Personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta
  • Suplent: Personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta
  • 4. Titular, Persona designada per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya
  • Suplent: Persona designada per l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció.

SISÈ. Fixar que el dia de la realització de les proves en el Decret en què es faci pública la llista definitiva d’admesos i exclosos del present procés.

SETÈ. Donar publicitat del present mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament