• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu de Policia: Llista definitiva admesos i exclosos

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu de Policia: Llista definitiva admesos i exclosos

publicat el 19/03/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

IMPORTANT: Finalment l’examen programat per a demà, dia 22 de març de 2018, que s’havia de dur a terme a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó passarà a celebrar-se al Casal, situat a la Carretera de la Simpàtica, 6, d’Amposta. 

DECRET D’ALCALDIA 783/2018

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de funcionari interí, mitjançant concurs-oposició lliure, una plaça d’auxiliar administratiu de règim funcionarial adscrita al departament de policia local d’Amposta, grup C2, i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist el Decret d’Alcaldia 578/2018, de 2 de març, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar que els aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva no estan tots exempts de realitzar la prova de català, però si tots exempts de realitzar la prova de castellà.

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió:

Admesos/es:

DNI

862A

718Z

440T

955G

404B

845J

755E

491T

493Z

662M

670D

896S

295F

027N

432E

484H

990N

337W

417Q

675Y

350R

471A

684G

092D

244Z

099V

382P

506L

991P

679L

629X

106L

918X

Exclosos/es: Causa d’exclusió

Cap

SEGON. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció:

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

862A

718Z

440T

955G

854J

755E

491T

662M

670D

896S

432E

484H

990N

337W

417Q

350R

471A

684G

092D

244Z

099V

382P

506L

106L

918X

No Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

404B

493Z

295F

027N

675Y

991P

679L

629X

TERCER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de castellà en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció:

Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI

862A

718Z

440T

955G

404B

854J

755E

491T

493Z

662M

670D

896S

295F

027N

432E

484H

990N

337W

417Q

675Y

350R

471A

684G

092D

244Z

099V

382P

506L

991P

679L

629X

106L

No Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI

Cap

QUART. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President/a:

  • Titular, Sr. Josep Massana Iniesta
  • Suplent, Sr. Xavier Saragossa Sentís

- Vocals:

  • Titular, Sra. Maria Cinta Vidal Bayarri
  • Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego
  • Titular, Sr. Jaume Rosselló Prats
  • Suplent: Sra. Lídia Alfara Subirats
  • Titular, Sr. Ramon Noche Arnau
  • Suplent: Sra. Sabina Sanon Monllau
  • Titular, Sra. Montserrat M. Albiol Farnós
  • Suplent: Sra. Joanna Arasa Benet

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció.

CINQUÈ. Fixar que el dia de la realització del Primer, Segon i Tercer Exercici i el Test Psicotècnic de la Fase Oposició serà el dia 22 de març de 2018 a les 9:00 hores, a la Biblioteca Sebastià Juan Arbó, ubicada al carrer Castell, número 13-15 d’Amposta. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

Els candidats que hagin superat els exercicis nombrats, seran convocats per a realitzar les entrevistes personals en els dies següents.

SISÈ. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament