Inici La Ciutat Salut Tota la informació del COVID-19 a Amposta COVID-19: Plans d’obertura dels equipaments

COVID-19: Plans d’obertura dels equipaments


Pla d’obertura de la Llar d’Infants La Gruneta

La llar d’infants La Gruneta, obri amb un màxim de 5 infants per espai. En cap cas s’obriran els grups de 0-1 anys, que és el grup de més vulnerabilitat.

Requisits per poder assitir a la llar

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat, es valorarà la seva assistència a la llar.

Les famílies o tutors legals han de presentar el primer dia de retorn al centre una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual, els seus fills/es compleixin requisits anteriorment nombrats.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus infants prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre.

Organització de l’acció educativa presencial

El nombre de professionals que faran atenció directa serà de 9 educadores, 1 de plàstica i 2 de neteja. El centre té una previsió de que assisteixin un total de 35 alumnes.

Degut a la situació que estem, és possible que hi hagin alumnes que s’hagin de canviar d’aula per poder acollir totes les demandes.

L’organització serà la següent:

 • Aula Lleó, 1 educadora per 5 infants
 • Aula Cocodrils, 1 educadora per 5 infants
 • Aula Girafa, 1 educadora per 5 infants
 • Aula Elefant, 1 educadora per 5 infants
 • Aula Zebra, 1 educadora per 5 infants
 • Aula Panda, 1 educadora per 5 infants
 • Aula Koala, 1 educadora per 5 infants

L’horari d’atenció directa als infants serà de 8:30h a 15:00h.

Cada grup tindrà una entrada al centre, sent les entrades esglaonades dins el mateix grup d’infants. Aquestes entrades, seran a partir de les 8:30h. fins les 8:45h.

Les sortides també seran esglaonades dins el mateix grup, sent de 12:45h a 13:00h. per als infants que no es quedin al menjador i de 14:45h a 15:00h. per als infants que es quedin al menjador.

Cada grup d’infants, disposarà de la seva aula amb la seva educadora i un espai separat per sortir al jardí.

Mesures preventives del centre

La llar d’infants, disposarà de totes les mesures preventives possibles per tal d’evitar el risc del contagi.

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent.

Distanciament físic

 • Espais: es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió dels virus. Es recomana una distància física superior a 1 metre. Es proposa que els infants disposin d’un espai d’uns 4 metres quadrats. El professorat sempre serà al mateix amb el grup. No es desplaçaran els alumnes per l’interior del centre (passadissos), exceptuant l’entrada i la sortida de les aules Elefant i Zebra, que se farà a la porta principal i s’hauran de pujar al 1º pis i baixar al moment de la
 • Entrada i sortida: L’aula dels Lleons, entraran i sortiran per la porta del costat de l’antic cap. L’adult l’acompanyarà fins la porta de l’aula que dóna al jardí.
  L’aula dels Cocodrils i la Girafa entraran i sortiran per la porta del costat de la Guardia Civil. L’adult l’acompanyarà fins la porta de l’aula que dóna al jardí.
  L’aula del Koala i el Panda, entraran i sortiran per la sortida d’emergència de la llar. L’adult els acompanyaran fins la mateixa porta d’emergència on l’educadora els recollirà i si s’escau la seva educadora i els conduirà a la seva aula.
  Les aules dels Elefants i la Zebra, entraran per la porta principal de la llar on la seva educadora els agafarà i els acompanyarà fins a la seva aula. Les famílies no podran accedir dins la llar, ni deixar els cotxets per tal d’evitar al màxim el contacte, així com només vindrà un adult per deixar o recollir l’infant. I en cas d’aglomeracions s’hauran de guardar les distàncies de seguretat.
  Per poder accedir a cada aula, es comprovarà la temperatura corporal als infants i els netejaran les soles de les sabates dels infants.
 • Hora dels àpats: els infants estaran amb una separació d’1 metre a l’hora dels àpats. Deixant una cadira de separació entre infants. És realitzar la neteja`i desinfecció de taules i cadires després de cada àpat. Les distàncies mínimes de les trones i cunes per a l’hora de descansar serà de 1

Rentat de mans

És la mesura més efectiva per preservar la salut dels infants, així com del personal docent i no docent. A totes les aules hi haurà dos llocs amb gel hidroalcohòlic i al jardí un altre,

Els infants es rentaran les mans:

 • al arribada i sortida del
 • abans i després dels àpats,
 • abans i després d’anarv al
 • abans i després de les activitats( com sortir al jardí)

El personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà terme:

 • A l’arribada i la sortida del centre.
 • Abans i després d’entrar en contacte amb cada infant i les seves respectives pertinences,
 • Abans i després de
 • Abans i després d’acompanyar a un infants al
 • Abans i després d’anar elles al
 • Abans i després de mocar a un
 • Com a mínim una vegada cada 2h. Hores.

Mascareta

El personal docent i no docent hauran de portar la mascareta FFP2 i/o higiènica amb compliment de la norma UNE.

Ventilació, neteja i desinfecció

Es ventilaran les instal·lacions abans de l’entrada i després de la sortida, a més de tres vegades al dia, durant 10 minuts. Si és possible es deixaran les finestres obertes. La neteja i desinfecció posterior general es realitzarà diàriament. Es desinfectarà després de cada ús les taules, cadires, WC, canviador .Abans de desinfectar s`ha de netejar amb aigua i sabó. Es poden utilitzar detergents d’ús habitual. Per a la desinfecció de material informàtic (teclat, ratolí,...) es poden utilitzar tovalloletes humides impregnades amb alcohol de 70ª o un drap net humitejat amb alcohol de 70ª. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia. Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: Interruptors i timbres (aparells electrònics), manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. Baranes i passamans d’escales i ascensors. Taules. Cadires. Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. Aixetes. Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. Altres superfícies o punts de contacte freqüent. Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes.

Joguines

No hi haurà d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Joguines de plàstic que les rentarem al rentaplats després de cada ús. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora a més de 60ª quan sigui possible. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol al 70!. Es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 infants.

Xumets i biberons

Es guardaran dins d’estoigs de plàstic individual i es retornaran cada dia a les família per a la seva neteja i desinfecció.

Estris de cuina

Els coberts i els gots dels infants i de cada educadora no sortiran del centre, es posaran cada dia al rentavaixelles.

Canvi de bolquers

Abans ens rentarem les mans i prepararem l’espai amb el paper que cobrirà la superfície del canviador. En el seu defecte utilitzarem una tovallola pròpia de l’infant, del seu ús personal. Procedirem a fer el canvi de bolquer amb les cures habituals, maximitzant les mesures higièniques, com sempre ho fem.

Un cop acabat el canvi retirarem el paper i el tirarem. Netejarem la superfície del canviador amb aigua i sabó i després ho desinfectarem. Ens rentarem les mans.

Roba el calçat

Es substituiran tovalloles i tovallons per material de paper equivalent. Els pitets seran d’un ús i diàriament es rentarà. Les bosses per dur tot el necessari per a l’infant serà de plàstic. Els llençols es netejaran al mateix centre amb una temperatura de 60ª. Per entrar a les aules procedirem a preparar una superfície amb desinfectant per netejar les sabates dels infants. En relació al personal docent i no docent caldrà que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà de ser rentada a una temperatura de mínim 60ª com a mínim dues vegades a la setmana i al mateix centre.

Protocol d’actuació en cas de detecció d’aparició de simptomatologia compatible amb covid

Davant la presència d’aquests símptomes se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:

 • Aïllar l’infant en un espai específic.
 • Avisar pares, mares o
 • Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o
 • Informar al CAP de referència per tal que activi els protocols
 • Procedir a la neteja i a la desinfecció dels espais del

En cas d’aparició de símptomes en un treballador o treballadora:

 • No assistir al
 • Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.

En cas de treballadors i treballadores del Departament d’Educació:

 • Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la direcció del centre.
 • Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com dels seus possibles

ANNEX 1: Marc referencial

Es fonamenta tot el que té a veure en les fases de desescalada i les possibilitats limitades de reversió del confinament i els seus efectes que inclouen i normativitzen, els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma (incloent- hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT presos a petició del Govern de la Generalitat.

On a la fase 2 es permet l’accés d’alumnat als centres, de manera limitada i deixa la potestat de regular aquestes limitacions a les autoritats educatives competents.

Basant-nos en l’anterior paràgraf hem vist oportú, marca uns criteris de prioritat per poder donar servei a la totalitat del que se’ns permet. Cinc infants per grup, amb sis espais, resultaria trenta infants.

Criteris:

 1. Estar matriculat a la llar abans del 12 de març.
 2. Els dos progenitors fan treball presencial.
 3. Si un fa teletreball i l’altre treball presencial.
 4. Els dos progenitors fan teletreball.
 5. Un fa presencial o teletreball i l’altre també treballa encara que no ho pot certificar.
 6. Un fa presencial o teletreball i l’altre no treballa.
 7. Quan els progenitors no reuneixin els criteris anteriors i així i tot tinguin la necessitat d’assistir l’infant a la llar.

Davant d’igualtat de condicions prevaldrà el que vulgui assistir a la llar els dos mesos. En el cas que hi hagués més demanda que oferta, havent tingut en compte els criteris anteriors, es resoldria amb un sorteig.

ANEX 2

 • Informe tècnic SP

ANEX 3

 • Mesures correctores, preventives i de control per aplicar als llocs de treball davant al covid19

ANEX 4

 • Declaració responsable per a les famílies.

Pla d’obertura de la Llar d’Infants La Sequieta

Aquest pla ha estat elaborat segons les directrius del Departament d’Ensenyament, alhora que s’ha adaptat a la realitat de la nostra llar d’infants.

Nombre de professionals

El nombre de professionals (docents i no docents). Pot fer atenció presencial al centre: 7 educadores, 1 directora, 1 monitor de plàstica (5h setmanals mes de juny). Personal de PAS: 2 membres de l’equip de neteja que no coincidiran amb l’alumnat.

Previsió d’infants

S’obriran 6 aules en 5 infants per aula, fent un total de 30 infants.

Organització de l’acció educativa presencial:

 • Només podrem atendre un màxim de 5 infants per es
 • El nombre d’infants previstos per nivells serà: al nivell dels mitjans (d’1 a 2 anys) assistiran 10 infant Al nivell dels grans (de 2 a 3 anys) assistiran 20 infants. Però l’organització final sempre anirà en funció de la demanda.
 • L’organització de grups d’infants i educadores serà la següent:
  • Aula Peixets: acompanyament educadora Marian Pallejà.
  • Aula Marietes: acompanyament educadora Julieta Pallarés
  • Aula Caragols: acompanyament educadora Pepa A
  • Aula Granotes: acompanyament educadora Noelia Martin.
  • Aula Papallones: acompanyament educadora Carmen Martí.
  • Aula Tortuga: acompanyament educadora Ana Piñol.
 • L’horari inicial de la llar era de 9h a 13h, tal com s’establia en les Instruccions per a l’Organització de l’Obertura dels Centres Educatius (per al desplegament del PLA D’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES I DELS ESTUDIS DEL CURS 2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020). Però després de les noves instruccions rebudes el passat 27 de maig 2020 en les que es permetia l’ampliació horària per una millora en la conciliació familiar (jornada intensiva), hem previst ampliar el servei de guarda amb menjador i carmanyola. Malauradament, aquest canvi ens obliga a ajornar l’obertura fins el 8 de juny ja que hem de tornar a oferir a totes les famílies la possibilitat de gaudir d’aquest servei en jornada intensiva i en igualtat de condicions, i continuar prioritzant la plaça a aquells infants els progenitors dels quals treballen presencialment. En cas que no puguem oferir el servei a tots els infants que teníem matriculats abans del 12 de març, prioritzarem els infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de fexibilitzar-lo. Per aquest efecte hem cregut oportú establir uns criteris de prioritat propis de centre (ANNEX1).
 • L’horari previst serà de 8’30-9’30h amb entrades esglaonades organitzades amb grups flexibles, adaptant-nos a les necessitats de cada grup i dins de les mesures permeses. Les sortides seran de 12’30-13’15h per als infants que no fan ús del servei de menjador. Les sortides dels nens/es que es queden a dinar al centre serà de 14’30-15h. Els horaris d’esbarjo resten a disposició de l’educadora i grup atenent a la necessitat diària de moviment, les mesures de seguretat i la temperatura prevista, ja que disposem d’un espai exterior habilitat i diferenciat per a cada grup.
 • Disposem de 6 espais exteriors per a l’esbarjo (patis o jardins). Quedant així la seva distribució:
  • Aula Peixets li correspondrà l’espai exterior de la terrasseta.
  • Aula Marietes, la meitat del pati (o jardí) dels petits habilitat amb una tanca separadora.
  • Aula Caragols, l’altra meitat del pati (o jardí) dels petits.
  • Aula Granotes, disposarà del pati (o jardí) lateral on està situat l’hort. Aula Papallones, disposarà del pati (o jardí) dels grans.
  • Aula Tortugues, al pati (o jardí) de darrere, on estan les aromàtiques.

Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada.

Essent una situació excepcional donada per l’estat d’alarma sanitària que estem vivint, la llar oferirà un servei de guarda, acompanyament emocional i atenció a les necessitats bàsiques que se’n puguin derivar de les situacions quotidianes.

Mesures de prevenció i seguretat:

Dintre les nostres possibilitats, es prendran les mesures de seguretat preventives establertes per evitar el risc de contagi. Així doncs, s’establirà una sèrie de pautes d’actuació:

 • Rentat de mans sistemàtic. És la mesura més efectiva per preservar la salut dels infants, així com del personal docent i no docent. Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica a totes les aules, entrades- sortides, wc de les educadores, despatx de direcció, sala d’usos múltiples i espais exteriors.
 • Distanciament físic. Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada en un marge de 15 minuts per grup. S’adaptaran tres entrades a la llar per evitar aglomeracions. La línia dels petits accediran per la porta del pati (o jardí) dels petits, considerada d’emergència, al costat de l’institut-escola Mestre Agustí Barberà. La línia dels mitjans accedirà per la porta general i la línia dels grans accedirà per la porta de la SUM (porta de noms).

L’espai on estaran els infants reuneixen almenys els requisits mínims de 4m2, tant a les aules com als patis (o jardins).

 • Mascaretes. Es farà ús de les mascaretes FFP2 per part de les educadores quan no es pugui garantir la distància mínima de seguretat.
 • Ventilació, neteja i desinfecció. Es ventilarà el centre abans de l’entrada dels infants i sempre que sigui possible es mantindran les finestres obertes. La neteja i desinfecció de tots els espais i materials es farà com a mínim cada dia, augmentant la periodicitat en les zones més vulnerables. Es desinfectarà després de cada ús les taules, cadires, canviadors, els vàters i orinals. El personal docent disposarà de roba i calçat exclusiu per al centre que haurà de ser rentat al centre almenys dos cops per setmana. Els infants també hauran de calçar-se unes sabates exclusives a l’entrada del centre que la família posarà a la seva disposició.
 • Actuació davant simptomatologies compatibles amb Covid per part dels infants o personal docent. Davant la presència de símptomes es seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment.

Aparició de símptomes en un infant:

 • Aïllar l’alumne/a en un espai específic
 • Avisar família.
 • Informar al CAP perquè activi protoco
 • Procedir a la desinfecció d’espa

Aparició de símptomes en una educadora:

 • Informar de la presència de la simptomatologia a la direcció del centre.
 • Posar-se en contacte amb el metge de capçalera.
 • En cas de baixa mèdica o presentar símptomes cal contactar amb RRHH i aquest informarà al servei de prevenció per poder pautar els passos a seguir.

Per l’avaluació de riscos de centres d’ensenyament – llar d’infants disposem de dos documents que ens ha facilitat el servei de prevenció de l’Ajuntament d’Amposta: Avaluació de riscos per COVID 19 i mesures preventives (ANNEX 2) i Mesures correctores, preventives i de control per aplicar als llocs de treball davant el COVID19 (ANNEX 3)

Requisits per poder accedir a la llar:

 • Absència de simptomatologia compatible amb COVID-19.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat, es valorarà la seva assistència a la llar.

Les famílies o tutors legals han de presentar el primer dia de retorn al centre una declaració responsable (ANNEX 4), d’acord el model que serà facilitat, per la qual, els seus fills/es compleixin requisits anteriorment esmentats. Les famílies estaran informades del protocol que seguirem per a l’ingrés a la llar en aquesta reobertura a través d’un document que se’ls facilitarà prèviament amb les instruccions necessàries (ANNEX 5).

Aquest document ha estat revisat pel servei de prevenció i per la Junta de Govern Local d’Amposta. Amposta a 26 de Maig de 2020 Gislen Rojas Llasat Directora Llar d’infants la Sequieta

ANNEX 1

MARC REFERENCIAL

Es fonamenta tot el que té a veure en les fases de desescalada i les possibilitats limitades de reversió del confnament i els seus efectes que inclouen i normativitzen, els reials decrets i les ordres del Govern de l’Estat referents a l’estat d’alarma (incloent-hi el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad) i els diversos acords del PROCICAT presos a petició del Govern de la Generalitat.

On a la fase 2 es permet l’accés d’alumnat als centres, de manera limitada i deixa la potestat de regular aquestes limitacions a les autoritats educatives competents.

Basant-nos en l’anterior paràgraf hem vist oportú, marca uns criteris de prioritat per poder donar servei a la totalitat del que se’ns permet. Cinc infants per grup, amb sis espais, resultaria trenta infants.

Criteris:

 1. Estar matriculat a la llar abans del 12 de març.
 2. Els dos progenitors fan treball presencial.
 3. Si un fa teletreball i l’altre treball presencial.
 4. Els dos progenitors fan teletreball.
 5. Un fa presencial o teletreball i l’altre també treballa encara que no ho pot certifcar.
 6. Un fa presencial o teletreball i l’altre no treballa.
 7. Quan els progenitors no reuneixin els criteris anteriors i així i tot tinguin la necessitat d’assistir l’infant a la llar.

Davant d’igualtat de condicions prevaldrà el que vulgui assistir a la llar els dos mesos.

En el cas que hi hagués més demanda que oferta, havent tingut en compte els criteris anteriors, es resoldria amb un sorteig.

ANNEX 2

Avaluació de riscos per COVID 19 i mesures preventves

(Document adjunt)

ANNEX 3

Mesures correctores, preventives i de control per aplicar als llocs de treball davant el COVID19

(Document adjunt)

ANNEX 4

Declaració responsable

(Document adjunt)

ANNEX 5:Potocol famílies reobertura - COVID19

Tots els centres educatius, han elaborat un Pla d’Obertura regit per les directrius del Departament d’Ensenyament. A La Sequieta hem considerat oportú fer un protocol per a les famílies on s’especificarà en detall tots els procediments i pautes a de seguir.

 • L’horari previst serà de 8’30 a 15h. Trucant al timbre de la classe assignada i guardant la distància de seguretat. Entrades esglaonades de 8’30 a 9’30h. Les sortides seran de 12’30-13’15h per als infants que no fan ús del servei de menjador. Les sortides dels infants que fa ús del servei de menjador seran 14’30-15h. Fora d’aquests horaris no es permetrà l’accés de cap infant a la llar.
 • Es prega que l’infant vingui acompanyat tan sols d’un adult i aquest ha de duu la mascareta.
 • Les entrades i sortides: Tortugues i Papallones per la porta de la Sala (la dels noms); Granotes i Caragols per la porta d’accés ordinària.
 • Els infants entraran sense calçat (la família l’ha de descalçar abans d’entrar i endur-se les sabates). Han de portar unes sabates tipus crocs d’ús exclusiu per al centre que es quedaran aquí fins l’últim dia d’estada a la llar.
 • Les comunicacions entre la família i l’escola s’hauran de fer via Class Dojo o trucant al telèfon de la llar (977707739) No es pot aprofitar l’espai d’entrada o sortida per aquest fet, ja que el contacte ha de ser el més curt possible.
 • Cada matí abans d’entrar al centre és prendrà la temperatura a l’infant, no podent ser aquesta superior a 37ºC. Així i tot hi ha uns requisits que s’han de complir per poder assistir i es contemplen a la declaració responsable.
 • Cal recordar que les famílies no podran accedir a l’interior de la llar.

Tanmateix no es podran deixar els cotxets al centre, tampoc bicicletes, patinets o altres vehicles.

 • No es podran entrar joguines de casa.
 • Crema solar posada.
 • Portaran una sola bossa de plàstic d’anada i tornada (en cap cas de roba). Contindrà:
   • Esmorzar/dinar marcat amb el nom del nen/a i els utensilis necessaris.
   • Bolquers els necessaris per ús diari (si escau).
   • Una muda de recanvi.
   • Una bossa de plàstic buida.
   • Xumet (si s’escau) amb caixeta plàstic.
   • Ampolla d’aigua individual de 0’5l amb adaptador per beure tipus cantimplora.
   • Un paquet de tovalloletes humides només el 1r dia perquè el deixarem al centre.
   • Un pitet (si s’escau) però es retornarà diàriament.

Amposta a 2 de juny de 2020

Equip educatiu de la Sequieta

Protocol elaborat per l’equip educatiu de la llar d’infants la Sequieta. Supervisat i aprovat per la regidora d’educació, servei de prevenció i per la Junta de Govern Local d’Amposta.

Amposta, 26 de maig de 2020.

Pla d’obertura de la UEC


Descarregar document (PDF)

Pla d’obertura de l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta (ESARDI)


Descarregar document (PDF)

Pla de desconfinament Centre Art Lo Pati 2020


Descarregar document (PDF)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies