• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació: acta i resultats finals

Oferta de treball: Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació: acta i resultats finals

publicat el 20/02/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació:

ACTA DE LES PROVES DE SELECCIÓ DE CINC TÈCNICS MITJANS (GRUP A-2) ORIENTADOR/A I D’ACOMPANYAMENT EN EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ I FORMACIÓ PER LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA
TEMPORAL “ESTRATÈGIA OCUPACIÓ” I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

Amposta, 7 de febrer de 2018.

Essent les 9,00 hores es constitueix el tribunal designat per la valoració de les proves selectives convocades per a cobrir, mitjançant concurs - oposició lliure, amb caràcter de personal laboral temporal, cinc llocs de treball de tècnic/a mig, orientador/a i d’acompanyament en el procés de contractació i formació per la realització del programa temporal “Estratègia ocupació” i constitució d’una borsa de treball.

El tribunal de selecció resta constituït per:

President:

 • Maria Cinta Vidal Bayarri.

Vocals:

 • Maite Subirats Argentó.
 • Jaume Rosselló Prats.
 • Ramon Noche Arnau, qui realitza les funcions de secretari del tribunal.

A continuació es procedeix a cridar a les aspirants admeses, compareixent les següents:

 • 657B
 • 972J
 • 732E
 • 200L
 • 181Q
 • 850R
 • 293G
 • 569S
 • 825V
 • 137V

Acte seguit es procedeix a la realització de la primera de les proves consistent en resoldre un qüestionari tipus test de 40 preguntes, efectuada la qual, dona el resultat següent:

 • 657B 6,00 punts.
 • 972J 17,00 punts.
 • 732E 14,50 punts.
 • 200L 20,00 punts.
 • 181Q 12,50 punts.
 • 850R 20,00 punts.
 • 293G 9,50 punts.
 • 569S 19,00 punts.
 • 825V 18,50 punts.
 • 137V 5,50 punts.

Les aspirants que han superat els 8 punts en la prova anterior, passen a realitzar el segon dels exercicis de la fase d’oposició, consistent en desenvolupar dos supòsits de caràcter pràctic plantejats pel tribunal en relació amb les comeses del lloc de treball. Un cop efectuada a questa prova el seu resultat és el següent:

 • 972J 34,50 punts.
 • 732E no apta.
 • 200L 40,00 punts.
 • 181Q no apta.
 • 850R 36,30 punts.
 • 293G 32,50 punts.
 • 569S 37,00 punts.
 • 825V 39,50 punts.

Essent les 10,00 hores del dia 8 de febrer de 2018, les aspirants que han superat la prova anterior, procedeixen a realitzar la entrevista prevista com tercer exercici de la fase d’oposició, la qual es valora en:

 • 972J 3,00 punts.
 • 200L 5,00 punts.
 • 850R 5,00 punts.
 • 293G 4,00 punts.
 • 569S 4,50 punts.
 • 825V 4,75 punts.

D’acord amb les puntuacions obtingudes en els exercicis de l’oposició el resultat final  d’aquesta fase és:

 • 972J 54,50 punts.
 • 200L 65,00 punts.
 • 850R 61,30 punts.
 • 293G 46,00 punts.
 • 569S 60,50 punts.
 • 825V 62,75 punts.

Donat que les bases reguladores del procediment de selecció preveuen que la puntuació de la fase
d’oposició serà d’un màxim de 6,70 punts sobre 10, el resultat final d’aquesta fase és el següent:

 • 972J 5,62 punts.
 • 200L 6,70 punts.
 • 850R 6,32 punts.
 • 293G 4,74 punts.
 • 569S 6,24 punts.
 • 825V 6,47 punts.

Totes les aspirants que han superat els exercicis anteriors estan exemptes de realitzar els exercicis acreditatius del coneixement de les llengües catalana i castellana.

Els resultats de la fase d’oposició es fan públics a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta.

En data 20 de febrer de 2018 el tribunal es constitueix de nou als efectes de procedir a la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs, amb el resultat següent:

 • 972J 3,19 punts.
 • 200L 3,30 punts.
 • 850R 2,97 punts.
 • 293G 0,55 punts.
 • 569S 1,90 punts.
 • 825V 2,53 punts.

La puntuació final de les aspirants ha estat:

 • 200L 10,00 punts.
 • 850R 9,29 punts.
 • 825V 9,00 punts.
 • 972J 8,81 punts.
 • 569S 8,14 punts.
 • 293G 5,29 punts.

A la vista de l’anterior el tribunal acorda:

PRIMER. Formular la proposta de contractació per cobrir les places objecte del present procediment a les aspirants: 200L, 850R, 825V, 972J i 569S.

SEGON. Constituir una borsa de treball per un període de 2 anys, prorrogable a 1 any més com a màxim per a cobrir les possible vacants que es produeixin en aquestes places, la qual resta integrada per 293G.

El Secretari del tribunal

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament