• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació: Llista definitiva d’admesos/exclosos i exempts català/castellà

Oferta de treball: Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació: Llista definitiva d’admesos/exclosos i exempts català/castellà

publicat el 15/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació:

Llista definitiva d’admesos/exclosos i exempts català/castellà

DECRET D’ALCALDIA 78/2018

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, cinc llocs de Tècnic/a Mig Orientador/a i d’Acompanyament en el procés de contractació i formació, grup A2-19, subescala administració general, per a la realització del Programa Temporal “Estratègia Ocupació” i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist el Decret d’Alcaldia 2475/2017, de 14 de desembre, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar  la llista dels aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva no estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà,  la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques.

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió:

Admesos/es (DNI)

391P

537K

478W

732E

293G

200L

589M

413A

421B

729C

181Q

657B

569S

972J

850R

825V

137V

 

Exclosos/es

Cap

               

SEGON. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català:

 

Exempts de realitzar la prova de català (DNI)

391P

478W

732E

293G

200L

589M

413A

421B

729C

181Q

657B

569S

972J

850R

825V

137V

 

No Exempts de realitzar la prova de català (DNI)

537K

 

TERCER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de llengua castellana:

Exempts de realitzar la prova de castellà (DNI)

391P

537K

478W

732E

293G

200L

589M

413A

421B

729C

137V

181Q

657B

569S

972J

850R

 

No Exempts de realitzar la prova de castellà (DNI)

825V

                                                                                             

QUART. Determinar la llista definitiva dels membres del Tribunal qualificador, la qual serà:

President/a:

 • Titular, Sra. Mª Cinta Vidal Bayarri
 • Suplent, Sr. Josep Massana Iniesta

Vocals:

 1. Titular, Sra. Montserrat Pellisa Escoda
  Suplent: Sra. Lídia Jordà Morera
 2. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau
  Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego
 3. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats
  Suplent: Sra. Ma. Assumpció Eixarch Conesa
 4. Titular, Sra. Maite Subirats Argentó
  Suplent: Sra. Mª del Mar Medall Gonzalez

Secretari/a

 • Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció.

 

CINQUÈ. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament