• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació: Llista provisional d’admesos/exclosos i exempts català/castellà

Oferta de treball: Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació: Llista provisional d’admesos/exclosos i exempts català/castellà

publicat el 20/12/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnics migs orientadors/es i d’acompanyament en el procés de contractació i formació:

Llista provisional d’admesos/exclosos i exempts català/castellà

Publicació 2017-10824 a l’eBOP T
Ajuntament d’Amposta

ANUNCI

El Sr. Alcalde ‘ President de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat el Decret número 2475-2017, de 14 de desembre de 2017, que tot seguit es transcriu:

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, cinc llocs de Tècnic-a Mig Orientador-a i d’Acompanyament en el procés de contractació i formació, grup A2-19, subescala administració general, per a la realització del Programa Temporal ‘Estratègia Ocupació’ i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7-1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39-2015, d’1 d’octubre.

HE RESOLT:
PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

admesos/es (DNI)

391P

421B

537K

729C

478W

181Q

732E

657B

293G

569S

200L

972J

589M

850R

413A

825V


Exclosos/es (DNI)

Causa d’exclusió

137V

E


E: No presentar documentació que provi que té almenys un any d’experiència en programes de gestió de polítiques d’ocupació.

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

 Exempts de realitzar la prova de català (DNI)

391P

478W

732E

293G

200L

589M

413A

421B

729C

181Q

657B

569S

972J

850R

825V


No Exempts de realitzar la prova de català (DNI)

537K

137V


TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de llengua castellana en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de castellà (DNI)

391P

537K

478W

732E

293G

200L

589M

413A

421B

729C

137V

181Q

657B

569S

972J

850RNo Exempts de realitzar la prova de castellà (DNI)

825VQUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President-a:
Titular, Sra. Mª Cinta Vidal Bayarri
Suplent, Sr. Josep Massana Iniesta
- Vocals:
1. Titular, Un-a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Un-a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
2. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau
Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego
3. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats
Suplent: Sra. Ma. Assumpció Eixarch Conesa 4.
4. Titular, Sra. Maite Subirats Argentó
Suplent: Sra. Mª del Mar Medall Gonzalez
- Secretari-a
Els membres del tribunal designaran un-a vocal per realitzar les funcions de secretari-a del Tribunal de selecció.

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40-2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ. Fixar que el dia de la realització de l’exercici teòrico-pràctic de la Fase Oposició serà el dia 7 de febrer de 2018 a les 9:00 hores, a la Biblioteca Municipal Sebastià Joan Arbó d’Amposta. Els-les candidats-es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general

Amposta, a 18 de desembre de 2017
L’alcalde, Adam Tomàs i Roiget


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament