• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses: Llista provisional admesos/es i exempts/es proves català

Oferta de treball: Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses: Llista provisional admesos/es i exempts/es proves català

publicat el 20/12/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses:

Llista provisional admesos/es i exempts/es proves català


El Sr. Alcalde President de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat el Decret número 2474-2017, de 14 de desembre de 2017, que tot seguit es transcriu:

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, dos llocs de Tècnic-a Mig Prospector-a i Assessor-a d’Empreses, grup A2-19, per a la realització del Programa Temporal ‘Estratègia Ocupació’ i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7-1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i, atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39-2015, d’1 d’octubre.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos-es:

732E

080F

510W

Exclosos-es: Causa d’exclusió

Cap

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de català:

732E

080F

510W

No Exempts de realitzar la prova de català:

Cap

TERCER. Determinar que tots els aspirants participants en aquest procés de selecció, de ser inclosos finalment en la llista definitiva de candidats admesos al mateix, estaran exempts de realització de la prova de coneixements de llengua espanyola d’acord amb les Bases de selecció reguladores del procés.

QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President-a:

Titular, Sr. Josep Massana Iniesta

Suplent, Sra. Mª Cinta Vidal Bayarri

- Vocals:

  1. Titular, Un-a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Suplent: Un-a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

  1. Titular, Sra. Maite Subirats Argentó

Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego

  1. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau

Suplent: Sra. Mª del Mar Medall Gonzalez

. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats

Suplent: Sra. Ma. Assumpció Eixarch Conesa

- Secretari-a

Els membres del tribunal designaran un-a vocal per realitzar les funcions de secretari-a del Tribunal de selecció.

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40-2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ. Fixar que el dia de la realització de l’exercici teòrico-pràctic de la Fase Oposició serà el dia 19 de gener de 2018 a les 9:00 hores, a l’Ajuntament d’Amposta. Els-les candidats-es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.’.

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general

Amposta, a 18 de desembre de 2017

L’alcalde, Adam Tomàs i Roiget

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament