• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses: Llista definitiva admesos/es i exempts/es proves català

Oferta de treball: Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses: Llista definitiva admesos/es i exempts/es proves català

publicat el 09/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a mig prospector/a i assessor/a d’empreses:

Llista definitiva admesos/es i exempts/es proves català

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, dos llocs de Tècnic/a Mig Prospector/a i Assessor/a d’Empreses, grup A2-19, per a la realització del Programa Temporal "Estratègia Ocupació" i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

 Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

 Vist el Decret d’Alcaldia 2474/2017, de 14 de desembre, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar  que els aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà,  la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques. 

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió: 

Admesos/es:

DNI

732E

080F

510W

 Exclosos/es:

Cap                                                                                                                         

SEGON. Determinar la llista definitiva dels membres del Tribunal qualificador, la qual serà: 

- President/a:

Titular, Sr. Josep Massana Iniesta

Suplent, Sra. Mª Cinta Vidal Bayarri

 - Vocals:

  1. Titular, Sr. Albert Raül Esteban Ribas

Suplent: Sr. Dionisi Alvarado Pulido

  1. Titular, Sra. Maite Subirats Argentó

Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego

  1. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau

Suplent: Sra. Mª del Mar Medall Gonzalez

  1. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats

Suplent: Sra. Ma. Assumpció Eixarch Conesa

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció. 

TERCER. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament. 

Amposta, a 9 de gener de 2018

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament