• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a Mig/itja per al Programa Temporal d’Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): Acta i resultats

Oferta de treball: Tècnic/a Mig/itja per al Programa Temporal d’Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): Acta i resultats

publicat el 28/02/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a Mig/itja per al Programa Temporal d’Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)

Amposta, 27 de febrer de 2018.

Essent les 9,00 hores es constitueix el tribunal designat per la valoració de les proves selectives convocades per a cobrir, mitjançant oposició lliure, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball de tècnic/a mig per la realització del programa temporal d’implementació d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) a l’Ajuntament d’Amposta i constitució d’una borsa de treball.

El tribunal de selecció resta constituït per:

 • Presidenta: Susanna Vallès Raventós.

Vocals:

 • Jaume Castellví Miralles.
 • Jaume Rosselló Prats.
 • Ramon Noche Arnau, qui realitza les funcions de secretari del tribunal.

A continuació es procedeix a cridar als i a les aspirants admeses, compareixent els següents:

 • 047N.
 • 647V.
 • 817D.

Acte seguit es procedeix a la realització de la primera de les proves consistent en resoldre un qüestionari tipus test de 40 preguntes, efectuada la qual, dona el resultat següent:

 • 047N 10,50 punts.
 • 647V 11,00 punts.
 • 817D 10,50 punts.

Els aspirants que han superat la prova anterior, passen a realitzar el segon dels exercicis de la fase d’oposició, consistent en desenvolupar dos supòsits de caràcter pràctic plantejats pel tribunal en relació amb les comeses del lloc de treball. Per la realització d’aquesta prova el tribunal compta amb l’assessorament de Montserrat Monteagudo Gómez, Cap de secció de cartografia de la Direcció de serveis d’urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un cop efectuada aquesta prova el seu resultat és el següent:

 • 047N no apte.
 • 647V 28,00 punts.
 • 817D 28,00 punts.

A continuació els aspirants que han superat els 20 punts en la prova anterior procedeixen a realitzar la entrevista prevista com tercer exercici de la fase d’oposició, la qual es valora en:

 • 647V 2,00 punts.
 • 817D 4,50 punts.

Tots els aspirants que han superat els exercicis anteriors han acreditat el coneixement de les llengües catalana i castellana, restant exempts de la realització del quart exercici.

D’acord amb les puntuacions obtingudes en els exercicis de l’oposició el resultat final del procés de selecció és el següent:

 • 647V 41,00 punts.
 • 817D 43,00 punts.

A la vista de l’anterior el tribunal acorda:

PRIMER. Formular proposta de contractació per cobrir la plaça objecte del present procediment a l’aspirant 817D.

SEGON. Constituir una borsa de treball amb una durada de fins que es convoqui un nou procediment selectiu per a cobrir les possible vacants que es produeixin en aquesta plaça, la qual resta integrada per 647V.

I essent aquest la única escomesa que li ha estat assignada, es dona per acabat l’acte i, de tot l’actuat es formula la present acta que signen tots els assistents.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament