• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a Mig/itja per al Programa Temporal d’Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): Llista definitiva d’admesos i exclosos

Oferta de treball: Tècnic/a Mig/itja per al Programa Temporal d’Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG): Llista definitiva d’admesos i exclosos

publicat el 22/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a Mig/itja per al Programa Temporal d’Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant oposició lliure, un lloc de Tècnic/a Mig per a la realització del Programa Temporal d’Implementació d’un Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) de l’Ajuntament d’Amposta i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. 

Vist el Decret d’Alcaldia 2476/2017, de 14 de desembre, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar que els aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà, la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques. 

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió: 

Admesos/es:

647V

047N

817D

594D

769M

 Exclosos/es:

Cap                                                                                                                         

SEGON. Determinar la llista definitiva dels membres del Tribunal qualificador, la qual serà: 

- President/a:

Titular, Sra. Susanna Vallès Raventós

Suplent, Sr. Julio Solé Subirats

 - Vocals:

  1. Titular, Sr. Javier Cabanes Garcia

Suplent: Sr. Joan Porta Fabregat

  1. Titular, Sr. Jaume Castellví Miralles

Suplent: Sra. Miquela Fontanet Miró

  1. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau

Suplent: Sra. Mª Cinta Vidal Bayarri

  1. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats

Suplent: Sra. Lídia Alfara Subirats

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció. 

TERCER. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Amposta, a 22 de gener de 2018

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament