• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a mig de Joventut i Participació Ciutadana: resultats finals

Oferta de treball: Tècnic/a mig de Joventut i Participació Ciutadana: resultats finals

publicat el 07/02/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana:

Essent les 9,00 hores es constitueix el tribunal designat per la valoració de les proves selectives convocades per a cobrir, mitjançant concurs - oposició lliure, amb caràcter de personal laboral temporal, un lloc de treball de tècnic/a mig de joventut i participació ciutadana per la realització del programa temporal “Estructuració de les polítiques actives de joventut a l’Ajuntament d’Amposta” i constitució d’una borsa de treball.

El tribunal de selecció resta constituït per:

Presidenta:
Assumpta Eixarch Conesa.

Vocals:
Jaume Rosselló Prats.
Àngels Duran Fosch.
Ramon Noche Arnau, qui realitza les funcions de secretari del tribunal.

A continuació es procedeix a cridar a les aspirants admeses, compareixent les següents:

  • 934X.
  • 491T.
  • 120Y.

Acte seguit es procedeix a la realització de la primera de les proves consistent en resoldre un qüestionari tipus test de 40 preguntes, efectuada la qual, dona el resultat següent:

934X 13,25 punts.
491T 14,75 punts.
120Y 14,12 punts.

Les aspirants que han superat els 8 punts en la prova anterior, passen a realitzar el segon dels exercicis de la fase d’oposició, consistent en desenvolupar dos supòsits de caràcter pràctic plantejats pel tribunal en relació amb les comeses del lloc de treball. Un cop efectuada a questa prova el seu resultat és el següent:

934X 36,00 punts.
491T 20,00 punts.
120Y 30,00 punts.

A continuació les aspirants que han superat la prova anterior, procedeixen a realitzar la entrevista prevista com tercer exercici de la fase d’oposició, la qual es valora en:

934X 4,00 punts.
491T 2,50 punts.
120Y 5,00 punts.

Totes les aspirants que han superat els exercicis anteriors estan exemptes de realitzar els exercicis acreditatius del coneixement de les llengües catalana i castellana.

D’acord amb les puntuacions obtingudes en els exercicis de l’oposició el resultat final d’aquesta fase és:

934X 53,25 punts.
491T 37,25 punts.
120Y 49,12 punts.

D’acord amb les bases reguladores del procediment la puntuació màxima de la fase d’oposició és de 6,70 punts, per la qual cosa la puntuació de les aspirants és la següent:

934X 5,49 punts.
491T 3,84 punts.
120Y 5,06 punts.

Els resultats de la fase d’oposició es fan públics a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta. En data 7 de febrer de 2018 el tribunal es constitueix de nou als efectes de procedir a la valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs, amb el resultat següent:

Aspirant

Treball A-1/A-2

Treball C-1/C-2

Activitat professional

Total

934X

0,00

0,00

0,075

0,075

491T

0,462

0,135

0,00

0,597

120Y

0,00

0,00

0,00

0,00

La puntuació final de les aspirants ha estat:

934X 5,565 punts.
491T 4,437 punts.
120Y 5,060 punts.

A la vista de l’anterior el tribunal acorda:

PRIMER. Formular proposta de contractació per cobrir la plaça objecte del present procediment a l’aspirant 934X.

SEGON. Constituir una borsa de treball per un període de 2 anys, prorrogable a 1 any més com a màxim per a cobrir les possible vacants que es produeixin en aquesta plaça, la qual resta integrada, seguint l’ordre en que es proposen, per:

  • 120Y.
  • 491T.

I essent aquest la única escomesa que li ha estat assignada, es dona per acabat l’acte i, de tot l’actuat es formula la present acta que signen tots els assistents.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament