• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana: Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Oferta de treball: Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana: Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

publicat el 16/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana:

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

DECRET D’ALCALDIA 80/2018

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, un lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana, grup A2-19, subescala administració general, adscrit a la realització del Programa Temporal “Estructuració de les Polítiques Actives de Joventut a l’Ajuntament d’Amposta” i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat.

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat.

Vist el Decret d’Alcaldia 2509/2017, de 18 de desembre, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar la llista dels aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà,  la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques.

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal.

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària.

HE RESOLT:

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió:

Admesos/es (DNI)

491T

120Y

934X

 

Exclosos/es (DNI)

Causa d’exclusió

115L

M

M: No estar en possessió del títol de Monitor i/o Director/a de Lleure.

SEGON. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament