• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Oferta de treball: Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana: Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

publicat el 02/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana:

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

DECRET D’ALCALDIA 2509/2017

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter de personal laboral temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, un lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut i Participació Ciutadana, grup A2-19, subescala administració general, adscrit a la realització del Programa Temporal “Estructuració de les Polítiques Actives de Joventut a l’Ajuntament d’Amposta” i alhora la constitució d’una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos:

Admesos:

Cap

Exclosos:

DNI MOTIU
*491T D
*120Y L,D,I
*115L M,D,I
*934X I

D: No presentar una declaració jurada de no haver estat mai separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració pública, ni haver estat inhabilitat per condemna penal per exercir càrrecs públics.

L:  No presentar una declaració jurada de no incórrer en cap supòsit d’irregularitat en la contractació laboral temporal que pugui donar lloc a la conversió d’un contracte temporal en indefinit no fix.

I: No presentar una declaració jurada de no incórrer en incompatiblitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

M: No estar en possessió del títol de Monitor i/o Director/a de Lleure.

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI
*491T
*120Y
*115L
*934X

No Exempts de realitzar la prova de català:        

Cap                 

TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de llengua castellana en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts:

Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI
*491T
*120Y
*115L
*934X

No Exempts de realitzar la prova de castellà:     

Cap 

QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la notificació del present decret a cada participant, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents:

- President/a:

Titular, Sra. Mª Assumpció Eixarch Conesa

Suplent, Sra. Bea Fabra Arques

 - Vocals:

  1. Titular, Sra. Neus Brull Royo

Suplent: Sra. Josefa Fernández Villegas

  1. Titular, Sra. Anna Palacios Conde

Suplent: Sr. Jaume Roselló Prats

  1. Titular, Sra. Àngels Duran Fosch

Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego

  1. Titular, Sr. Ramon Noche Arnau

Suplent: Sra. Sra. Maite Subirats Argentó

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció.

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

SETÈ. Fixar que el dia de la realització de l’exercici teòrico-pràctic de la Fase Oposició  serà el dia 24 de gener de 2018 a les 9:00 hores, a l’Ajuntament d’Amposta. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció.

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

 

Amposta, a 18 de desembre de 2017

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament