Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició del COVID-19

Subvencions a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició del COVID-19


El termini de sol·licitud d’aquest ajut ja ha finalitzat.


Bases aprovades pel Ple del 30 de març de 2020

Bases reguladores per a la sol·licitud de la subvenció municipal (ajut) pel COVID-19, per a les activitats econòmiques del municipi d’Amposta

1. Objecte

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta, a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica conseqüència de l’aparició del COVID-19.

2. Requisits dels beneficiaris

Podran acollir-se a aquestes bases de subvencions els autònoms, les pimes o entitats sense ànim de lucre, titulars d’una activitat econòmica establerta a Amposta.

3. Procediment de concessió.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

4. Criteris generals de valoració i ponderació de les sol·licituds presentades.

Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració i la distribució següent:

 • Criteri activitat econòmica, tancament o davallada de l’activitat.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

5. Import i quanties màximes.

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

La convocatòria determinarà l’import total màxim destinat al conjunt de les subvencions, així com l’import màxim a percebre per cada beneficiari.

La quantia individualitzada d’aquesta subvenció serà el resultat d’aplicar el tant per cent de punt obtinguts a l’import màxim que es fixi a la convocatòria.

En cas d’igualtat en la puntuació, el repartiment de la subvenció serà equitatiu entre els esmentats beneficiaris.

6. Òrgan competent per a l’ordenació, Instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i termini de notificació.

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora de Polítiques d’ocupació i empresa, coordinada amb l’oficina d’Atenció a la Ciutadania i l’Empresariat. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

Un cop instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

7. Justificació de la subvenció. Termini i forma.

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar degudament emplenat :

 • L’expedient de justificació de subvenció o ajut, d’acord amb la Llei general de subvencions.

 • Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament.

 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. En cap cas s’admetrà com a justificacions:

  • Els interessos deutors de comptes bancaris.

  • Interessos, recàrrecs i sancions administratives.

  • Despeses de procediments judicials.

  • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

 • Ha de presentar un balanç econòmic de l’activitat subvencionada. en el que es posi de manifest el resultat obtingut.

8. Compatibilitat amb altres subvencions.

Aquests Subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats. Però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

9. Causes de reintegrament i criteris de graduació de possibles incompliments.

L’incompliment total o parcial del projecte, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels altres supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de subvencions, donarà lloc al reintegrament oportú, i, si s’escau, a la incoació del corresponent procediment sancionador.

A la corresponent ordenança general de subvencions es regularan els criteris par a la graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, atenent al principi de proporcionalitat.

10. Publicitat.

D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS), aquestes bases s’han de sotmetre a exposició pública com a mínim per un termini de 20 dies i s’han de publicar al BOPT per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments i es farà una referencia de la publicació al DOGC.

En cas que no es presentin al·legacions s’entendran definitivament aprovades.

D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Lei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

11. Règim jurídic aplicable.

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament i la Llei 39/20015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2005, d1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic i resta de normativa que li resulti d’aplicació.


Convocatòria aprovada per JGL el dia 20 de maig de 2020. La convocatòria s’obrirà quan es publiqui al BOPT.

Convocatòria per a la sol·licitud de la subvenció municipal (ajut) pel COVID-19, per a les activitats econòmiques del municipi d’Amposta

Es fa pública la convocatòria per a la concessió, mitjançant procediment de concurrència competitiva, dels ajuts destinats a persones perceptores de prestacions baixes i a famílies que percebin prestacions no contributives amb fills a càrrec, destinades a fer efectives despeses bàsiques de la llar, aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2020.

1. Objecte de la convocatòria.

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular els ajuts previstos en les "Bases reguladores per a la concessió de subvencions a unitats econòmiques afectades per la crisi sanitària, social i econòmica a conseqüència de l’aparició del COVID-19", que van ser aprovades per Acord del Ple de l’Ajuntament d’Amposta, en data de 30 de març de 2020 i, es publicaren al BOPT CVE 2020-02276, en data 16 d’abril de 2020, al DOGC Núm. 8116 de 20 d’abril 2020 i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) el dia 8 d’abril de 2020.

2. Ajut.

2.1 L’ajut consisteix en una prestació econòmica única, que té per finalitat reactivar l’economia d’aquelles persones treballadores autònomes o autònomes col·laboradores o, professionals lliberals amb mutualitat de previsió social per compte propi, persona física, pimes i entitats sense ànim de lucre amb activitats econòmiques que s’han vist afectades, de forma directa o indirecta per les mesures que va establir el Govern d’Espanya en l’aplicació de l’Estat d’Alarma, per tal de fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

2.2 Les persones físiques o jurídiques anteriors podran ser beneficiaries d’aquest ajut, sens perjudici del compliment de la resta de condicionants previstos en aquesta convocatòria, si es troben o s’han trobat en alguna de les següents circumstàncies:

a) Si han vist suspesa la seva activitat econòmica, a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat.

b) Si han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes de la crisi del COVID-19 i, tampoc disposen de fons alternatius d’ingressos.

2.3 Les persones beneficiàries hauran acreditar l’obligació de tancament i/o la reducció de la facturació.

3. Persones Beneficiàries.

3.1 Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut:

Les persones treballadores autònomes i treballadors autònoms col·laboradors, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA).

Les persones jurídiques, amb o sense personalitat jurídica pròpia.

Les professions lliberals amb mutualitats de previsió social per compte propi.

Les entitats sense ànim de lucre legalment inscrites amb una activitat empresarial.

3.2 Queden expressament exclosos aquells negocis que no tinguin la seva activitat i el seu centre de treball establert a Amposta en anterioritat al dia 13 de març de 2020.

4. Requisits per obtenir la condició de beneficiari.

4.1 Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han de complir els següents requisits:

Cada unitat econòmica no ha de tenir més de 25 treballadors afiliats al regim general de la seguretat social.

No han de disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques o societàries disponible, ha de ser igual o inferior a 50.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. En concret, per a les persones físiques sol·licitants que s’hagin collit al sistema de tributació conjunta, la seva part de la base imposable ha de ser igual o inferior a 50.000 euros.

Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament d’Amposta, i les obligacions davant la Seguretat Social o de la mútua de previsió social a la qual pertanyi o bé, disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social o d’altres organismes o institucions.

Haver-se vist afectat, de forma directa o indirecta per les mesures que va establir el Govern d’Espanya en l’aplicació de l’Estat d’Alarma per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, ja sigui per haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les seves pròrrogues. Alternativament, haver patit una reducció involuntària d’almenys el 50% de la seva facturació en els períodes de març i abril de 2020, com a conseqüència dels efectes del COVID-19, en comparació amb el mateix període de l’any anterior i, en el cas de ser una activitat econòmica que tingui menys d’un any d’existència, en comparació a la mitjana del darrer trimestre.

Que l’activitat econòmica requereixi d’una reactivació econòmica per tal de poder recuperar la situació que tenia en el moment anterior a l’aparició del COVID-19.

4.2 El compliment dels requisits s’acreditarà mitjançant la declaració responsable que inclou el formulari de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que, a requeriment de l’Ajuntament d’Amposta, s’exigeixi la documentació que així ho justifiqui.

5. Aplicació pressupostària i import de la convocatòria.

5.1 L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 100.000 euros, en càrrec a l’aplicació pressupostària 05/2312/48903 del pressupost municipal de l’exercici 2020, condicionat a l’efectivitat del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

5.2 Aquest import es podrà ampliar, si escau, mitjançant un acord de l’òrgan legalment establert.

5.3 En cas que amb la present convocatòria no s’esgoti l’import màxim previst a l’apartat 1 de la present convocatòria, se’n podrà formular una de nova.

6. Quanties dels ajuts.

6.1 La quantia de l’ajut pot ser fins a un import màxim de 500 euros per unitat econòmica i pel total de conceptes subvencionables, d’acord amb el que preveu l’article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l’import de l’ajut serà inferior a 100 euros.

6.2 La quantificació dels ajuts resultarà de l’aplicació dels percentatges previstos en el punt tercer del present article, sobre la suma total de cadascun dels conceptes subvencionables.

6.3 Seran conceptes subvencionables:

Les quotes d’autònom o les quotes de la mútua de previsió social dels mesos de març i abril de 2020: Un 50% de la quota fins un màxim 150 euros per persona autònoma que conformi l’activitat econòmica i fins un màxim de 300 euros de la quota de la totalitat d’autònoms que conformen l’activitat empresarial. En el cas de les cooperatives i autònoms familiars es subvencionaran 150 euros per autònom, fins un màxim de 500 euros.

Nòmines de treballadors del mesos de març i abril de 2020: 100 euros per cada treballador en contracte a jornada complerta, vigent durant els mesos de març i/o abril. En aquells casos de treballadors que no estiguin a jornada complerta es farà un prorrateig en funció de les hores per les quals estan contractats. La quantia màxima que podran rebre per aquest concepte són 300 euros.

Lloguer d’immobles afectats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020: Un 50% de la renda del lloguer d’immobles destinats a la realització de l’activitat econòmica dels mesos de març i abril fins un màxim de 300 euros.

Préstecs hipotecaris afectats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020: Un 50% de la quota dels préstecs hipotecaris dels mesos de març i abril fins un màxim de 300 euros.

Préstecs d’immobilitzat afectats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020: Un 25% de la quota dels préstecs d’immobilitzat dels mesos de març i abril fins un màxim de 150 euros.

Rèntings de bens afectats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020: Un 25% de les quotes de rèntings derivats de l’activitat habitual de l’activitat fins un màxim de 100 euros.

Despeses d’assessorament vinculades al COVID-19: Un 25% del total de les despeses d’assessorament, fins a un màxim de 50 euros.

6.4 En el cas que la totalitat de sol·licituds d’aquesta convocatòria superi la partida pressupostària disponible, aquesta serà prorratejada pel número total de sol·licitants.

7. Procediment de concessió.

7.1 El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència competitiva fins a exhaurir el crèdit disponible.

7.2 La Regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa és la competent per a instruir el procediment, i el seu regidor és qui resoldrà les sol·licituds.

7.3 Les sol·licituds es tramitaran per ordre cronològic de presentació i es resoldran en una única resolució.

7.4 Aquest procediment no resta suspès per la declaració de l’estat d’alarma, de conformitat al que disposa l’apartat 4 de la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

8. Sol·licituds.

8.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions es realitzaran de forma telemàtica, a través del canal electrònic habilitat per l’Ajuntament d’Amposta, seguint les instruccions previstes en aquest article. Les persones sol·licitants que no puguin complir els requisits d’identificació digital, previstos en el punt 4 d’aquest article, podran realitzar de forma presencial la sol·licitud de la subvenció, en el Departament de Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament, sempre amb l’estricte compliment de les mesures higièniques i de seguretat que s’estableixin.

8.2 Les persones amb possessió d’una identitat digital hauran de tramitar telemàticament la subvenció, responent en primer lloc un qüestionari previ al formulari de sol·licitud, per comprovar que es compleixen els requisits i els condicionants de la present convocatòria. La contestació amb èxit del qüestionari, permetrà al sol·licitant descarregar el formulari en format PDF per posteriorment omplir-lo amb les dades i xifres concretes de la convocatòria.

8.3 Una vegada emplenat el formulari PDF de la subvenció, s’ha de presentar electrònicament adjuntant-lo al formulari de la instància genèrica de l’Ajuntament d’Amposta (https://www.amposta.cat/ca/instancia-generica). En la instància genèrica també s’haurà d’adjuntar un document acreditatiu en el que consti el número de compte bancari i les dades del seu titular.

8.4 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’una identitat digital. Els sistemes d’autenticació de la identitat digital acceptats son els següents:

- Certificats digitals, per exemple, l’idCAT, DNI electrònic, certificats de l’FNMT, etc.

-Cl@ve, sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

idCAT-Mòbil, sistema d’identificació i signatura electrònica mitjançant dispositius mòbils.

8.5 La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol de les dades facilitades en el formulari de sol·licitud o document que l’acompanyi, comporta la no admissió de la sol·licitud de la subvenció, prèvia audiència al sol·licitant i, sens perjudici que pugui constituir-se com a causa de revocació de la subvenció si es coneixen aquests fets amb posterioritat al seu atorgament.

9. Protecció de dades de caràcter personal.

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

10. Termini de presentació de les sol·licituds.

10.1 El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest ajut és de 10 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de publicació de la convocatòria.

10.2 En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents.

11. Declaració responsable.

11.1 La persona sol·licitant acreditarà que compleix els requisits i condicionants de la present convocatòria, declarant responsablement en el formulari de sol·licitud, els següents extrems:

Que és persona treballadora autònoma o persona autònoma col·laboradora o, professional lliberal amb mutualitat de previsió social per compte propi, persona física o, persona jurídica o entitat sense ànim de lucre legalment inscrita amb una activitat empresarial, d’acord amb l’article 3 d’aquesta convocatòria.

Que la unitat econòmica no té més de 25 treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social.

Que ha estat en situació d’alta al RETA o en una mútua de previsió social, com a mínim, durant el primer trimestre de l’any 2020.

Que la seva activitat i el seu centre de treball estant establerts a Amposta.

Que compleix les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament d’Amposta, la Seguretat Social o la mútua de previsió social a la qual pertanyi o, que disposa de la resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’AEAT, l’ATC o la TGSS.

Que ha suspès la seva activitat econòmica a conseqüència de les mesures adoptades per la declaració de l’estat d’alarma o, que la seva activitat ha patit una reducció involuntària de la facturació, d’almenys un 50%, durant el període de març i abril de 2020, en comparació amb el mateix període de l’any anterior i, en el cas de ser una activitat econòmica que tingui menys d’un any d’existència, una reducció del 50% de la facturació, en comparació a la mitjana del darrer trimestre.

Que no disposa de fons alternatius d’ingressos per fer front a les despeses derivades del tancament del seu negoci durant el mes de març de 2020 com a conseqüència del COVID-19.

Que disposa de la documentació acreditativa per justificar la seva condició de beneficiari, es compromet a conservar-la i custodiar-la i, a posar-la a disposició de l’Ajuntament d’Amposta quan així li sigui requerida.

Que les dades bancàries que es proporcionen a l’Ajuntament són certes i corresponen a la persona sol·licitant de l’ajut.

Que en la darrera declaració de la renda de les persones físiques o Impost de Societats disponible la base imposable és igual o inferior a 50.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

Que no es troba en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).

Que compleix les obligacions i no incorre en els supòsits de prohibició que estableixen els articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).

Que com a persona física empresària està donada d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques (en aquells supòsits en què sigui obligatori).

Que les dades, la informació i les xifres que es proporcionen en la sol·licitud d’aquest ajut són certes.

Que la documentació adjunta que es presenta, és una còpia idèntica del document original i, que també ho serà la documentació que es presenti en format electrònic durant tota la convocatòria.

Que coneix que la inexactitud o falsedat les dades i la informació aportada pot ser motiu susceptible d’exclusió de la convocatòria o de revocació de l’ajut, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en les que es pogués incórrer.

11.2 La presentació de la declaració responsable faculta a l’Ajuntament d’Amposta per verificar en qualsevol moment, la veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat en la informació o la documentació aportada pel sol·licitant, pot ser un causa susceptible d’exclusió o revocació a la condició de beneficiari, sens perjudici de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer.

12. Justificació i documentació acreditativa.

12.1 L’Ajuntament d’Amposta podrà requerir al beneficiari que acrediti la veracitat de la informació proporcionada a través de la presentació de la següent documentació:

Rebuts d’autònom o rebuts de la mútua de previsió social dels mesos de març i abril de 2020.

Nòmines de treballadors, degudament signada, dels mesos març i abril de 2020.

Rebuts de préstecs hipotecaris vinculats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020.

Rebuts de préstecs d’immobilitzat vinculats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020.

Rebut de lloguers d’immobles destinats a la realització de l’activitat empresarial dels mesos març i abril de 2020.

Rebut de rèntings vinculats a l’activitat econòmica dels mesos de març i abril de 2020.

Despeses d’assessorament vinculades al COVID-19.

Qualsevol altra documentació necessària per tal de poder verificar les dades declarades a la declaració responsable establerta a l’article 11.

Document justificatiu de les dades bancàries.

12.2 El sol·licitant ha de guardar i custodiar la documentació del punt anterior, fins que li sigui requerida per l’Ajuntament d’Amposta.

13. Resolució, notificació i recurs.

13.1 El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de 25 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13.2 La resolució ha de ser motivada i, ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix l’ajut i l’import subvencionat.

13.3 La resolució per la concessió de l’ajut es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Ajuntament d’Amposta, sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i tindrà els mateixos efectes.

13.4 Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar els recursos procedents en via administrativa o en via contenciosa-administrativa.

14. Pagament.

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

15. Justificació.

15.1 La regidoria de Polítiques d’Ocupació i Empresa, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l’ajut, requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, d’acord amb el Pla de verificació i control aprovat pel departament.

15.2 La comprovació de la documentació requerida s’efectuarà pels òrgans administratius corresponents dins l’exercici pressupostari de la concessió de l’ajut.

15.3 L’Ajuntament podrà comprovar, pels mitjans que consideri adients, que les quanties atorgades en base a les dades facilitades pel sol·licitant són certes i s’ajusten als requisits i condicionants exigits per la convocatòria.

15.4 La inexactitud de dades o la falsedat en la documentació i informació aportada en la sol·licitud facultarà a aquest Ajuntament a exigir la devolució de les quanties atorgades al beneficiari a través dels mecanismes previstos en l’ordenament jurídic, així com, podrà ser susceptible de les responsabilitats que s’escaiguin.

16. Incompatibilitats.

L’atorgament de l’ajut s’ajustarà al règim d’incompatibilitats vigent, i tenint en compte les vinculacions derivades de les disposicions vigents de l’ordenament jurídic europeu sobre aquesta matèria. Aquest ajut és compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció pública o privada, destinada a aquesta mateixa finalitat, sens perjudici que la resta d’administracions públiques puguin declarar-la incompatible amb les seves pròpies.

17. Règim jurídic.

En tot allò no regulat en la present convocatòria s’aplicarà l’establert a les bases reguladores d’aquesta convocatòria i, subsidiàriament, en allò no previst, s’estarà al que estableix amb caràcter general, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; les Bases d’execució del pressupost municipal de cada exercici; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú; els articles 118 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de normativa d’aplicació.


Informació sobre la sol·licitud de la subvenció municipal (ajut) pel COVID-19, per a les activitats econòmiques del municipi d’Amposta

En que consisteix aquest ajut municipal que s’atorga a les activitats econòmiques?

Aquesta ajut té per objecte una prestació econòmica única amb la finalitat de cobrir les despeses derivades de l’activitat econòmica dels mesos d’abril i de març de 2020, per haver-se vist afectada l’activitat de forma directa o indirecta per la crisi del COVID-19.

Quines persones poden accedir a aquest ajut?

Podran accedir a aquest ajut les següents persones que tinguin la seva activitat i el seu centre de treball a Amposta:

 • Persones treballadores autònomes i treballadors autònoms col·laboradors donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 • Persones jurídiques, amb o sense personalitat jurídica pròpia.
 • Professionals lliberals amb mutualitats de previsió social per compte propi.
 • Entitats sense ànim de lucre legalment inscrites amb una activitat empresarial.

No podran accedir a l’ajut aquelles activitats econòmiques donades d’alta en posterioritat al dia 13 de març de 2020.

Quins requisits ha de complir el sol·licitant per poder ser beneficiari de l’ajut?

Les persones que sol·liciten hauran de complir els següents requisits:

 • La unitat econòmica ha de tenir 25 o menys treballadors afiliats.
 • No disposar de fons alternatius d’ingressos.
 • La base imposable de la darrera declaració de renda (2019) de les persones físiques ha de ser igual o inferior a 50.000 euros en el sistema de tributació individual. En el cas que fos conjunta, la part de la base imposable de la persona sol·licitant no ha de superar els 50.000 euros.

En el cas de persones jurídiques la declaració societària ha de ser igual o inferior a 50.000 euros.

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament d’Amposta (també és vàlid disposar d’una resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o altres acordades legalment).
 • Estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social o la mútua de previsió social a la qual pertanyi (també és vàlid disposar d’una resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o altres acordades legalment).
 • Estar afectat directa o indirectament per les mesures de l’estat d’alarma per algun dels següents supòsits:
  • Suspensió de l’activitat.
  • Haver patit una reducció involuntària d’almenys el 50% de la seva facturació en els períodes de març i abril de 2020, respecte els mesos de març i abril de 2019. Amb el cas d’una activitat amb antiguitat inferior a un any, que la mitjana del trimestre respecte el trimestre anterior, s’hagi reduït almenys un 50% la facturació.
 • L’activitat requereixi d’una reactivació econòmica per poder-se recuperar de la crisi del COVID-19

Quin és l’import que puc percebre de l’ajut?

 • L’import màxim de l’ajut és de 500 euros, amb una única aportació econòmica.
 • L’import mínim és de 100 euros.

Com es determina l’import de l’ajut?

Les persones que sol·liciten l’ajut, podran obtenir un import màxim de 500 euros únicament per cobrir les despeses dels mesos de març i abril de 2020, directament vinculades a l’activitat. Aquestes despeses que poden ser subvencionables són (no és tenen perquè tenir totes les despeses previstes):

 • Quotes d’autònom o quotes de la mútua de previsió social dels mesos de març i abril de 2020 (es subvencionarà un 50% del total fins a un màxim de 300 euros o 500 si es tracta d’autònoms familiars).
 • Nòmines de treballadors dels mesos de març i abril de 2020 (100 euros per cada treballador fins a un màxim de 300 euros).
 • Lloguer de l’immoble afecte a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020 (50% de la renda fins a un màxim de 300 euros).
 • Préstecs hipotecaris afectats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020 (50% de les quotes fins a un màxim de 300 euros).
 • Préstecs d’immobilitzat afectes a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020 (25% de les quotes dels préstecs fins a un màxim de 150 euros).
 • Rèntings de béns afectats a l’activitat dels mesos de març i abril de 2020 (25% de les quotes fins a un màxim de 100 euros).
 • Despeses d’assessorament derivades del COVID-19 (25% del total fins a un màxim de 50 euros).

Pot haver-hi variacions en l’import màxim de 500 euros de l’ajut?

Sí, està previst a la convocatòria que si el número de sol·licitants supera el pressupost previst per als ajuts, aquest sigui prorratejat pel número total de persones sol·licitants.

Quina documentació he de presentar per justificar les despeses subvencionables?

No heu de presentar cap documentació en la sol·licitud de l’ajut. Únicament un document que acrediti l’entitat bancària, el número de compte bancari (IBAN) i el seu titular.

Teniu en compte que la no exigència de documentació es substitueix per una declaració responsable que trobareu al mateix formulari en la qual afirmeu que les dades i la informació que proporcioneu són certes.

I si falsejo la informació per obtenir l’ajut que pot passar?

En el cas de falsejar la informació que acrediteu ser certa a través de la declaració responsable, podeu incórrer en una infracció administrativa susceptible de sanció i s’exigirà el retorn dels diners de l’ajut.

I si la informació que s’aporta és inexacta, incorrecta o he tingut un error quan he omplert el formulari, quedo fora de la convocatòria?

No, el personal de l’Ajuntament d’Amposta us requeriran perquè aportéssiu les dades o la informació inexacta. Si no l’aporteu en el termini que us indiquen podeu quedar fóra de la convocatòria.

Em podran requerir en algun moment la documentació sobre les despeses que he presentat per obtenir l’ajut?

Sí, l’Ajuntament d’Amposta podrà sol·licitar en posterioritat a la convocatòria que el sol·licitant presenti tota la documentació acreditativa i relativa a les despeses que s’han subvencionat, com la resta d’informació que es consideri pertinent.

De quin termini disposo per presentar la sol·licitud de l’ajut?

Es disposarà d’un termini de 10 dies naturals des de l’endemà a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

La convocatòria fou aprovada el passat dia 20 de maig de 2020 per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amposta.

Com he de presentar la sol·licitud de l’ajut?

La sol·licitud s’haurà de presentar de forma telemàtica a través del botó "Formulari de sol·licitud" just més avall, o amb l’enllaç situat a la pestanya "Sol·licitar" d’aquesta mateixa pàgina.

La persona sol·licitant ha de disposar d’identitat digital per poder fer la sol·licitud per internet:

 • Certificat del FNMT
 • DNI electrònic.
 • idCAT mòbil.
 • Cl@ve.

Amb el cas que no disposeu de certificat digital, podeu fer els tràmits a través de l’idCAT mòbil, la qual us permet firmar la sol·licitud a través del vostre telèfon mòbil intel·ligent. Aquí podeu trobar més informació sobre com donar-vos d’alta:

Quins passos hauré de seguir per tramitar la sol·licitud de forma telemàtica?

Les persones sol·licitants hauran de completar tres passos o tràmits per presentar la seva sol·licitud:

 1. Respondre un qüestionari previ per comprovar que compleixen els requisits de la convocatòria. Completat amb èxit el qüestionari hauran de seguir les instruccions que apareixen.
 2. Omplir el formulari específic de la convocatòria en format PDF i desar-lo a l’ordinador.
 3. Omplir una instància genèrica de la web de l’Ajuntament d’Amposta, acompanyant el formulari PDF específic i document acreditatiu del compte bancari.

I si no disposo d’ordinador ni/o accés a internet que puc fer?

En el cas que no disposeu de mitjans o coneixements informàtics, ni tampoc disposeu d’identitat digital ni idCAT mòbil per tramitar la vostra sol·licitud de forma telemàtica, podreu realitzar-la de manera presencial en les oficines de la regidoria de Polítiques Actives d’Ocupació, seguint les següents indicacions:

 1. Haureu de sol·licitar CITA PRÈVIA per telèfon (977 70 40 27) o de forma presencial en les oficines de la Regidoria de Polítiques Actives d’Ocupació (Plaça del Castell 13-15, Baixos de la Biblioteca Comarcal d’Amposta).
 2. La tramitació presencial serà a les oficines de la Regidoria de Polítiques Actives d’Ocupació (Plaça del Castell 13-15, Baixos de la Biblioteca Comarcal d’Amposta).

La persona sol·licitant ha de portar el dia de la cita la següent documentació:

 • Telèfon mòbil.
 • DNI/NIE.
 • Targeta Sanitària.

A més, la persona sol·licitant ha de portar el dia de la cita la següent documentació o informació que disposi en relació a:

 • Quotes d’autònom o quotes de la mútua de previsió dels mesos de març i abril de 2020.
 • Nòmines dels treballadors dels mesos de març i abril de 2020.
 • Quotes del lloguer d’immobles de l’activitat de març i abril de 2020.
 • Quotes d’hipoteca d’immobles pertanyents a l’activitat de març i abril de 2020.
 • Quotes de préstecs pertanyents a l’activitat de març i abril de 2020.
 • Quotes de rèntings pertanyents a l’activitat de març i abril de 2020.
 • Despeses d’assessorament vinculades al COVID.

Hi ha incompatibilitats amb altres ajuts, prestacions, subsidis o altres?

No, aquest ajut és compatible amb la resta d’ajuts, prestacions, subsidis o d’altres.

Formulari de sol·licitud

El termini de sol·licitud d’aquest ajut ja ha finalitzat.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies