Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per l’any 2021

Subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per l’any 2021

publicat el 27/04/2021


Bases aprovades pel Ple del dia 20/03/2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants


Convocatòria aprovada per la Junta de Govern Local el 19/04/2021

Convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per l’any 2021

Aprovació Bases reguladores i publicació al diari oficial

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 20 de març de 2019 es van aprovar les bases reguladores per a l’otorgament de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants.

Les bases reguladores s’han publicat al Butlletí oficial de la província durant el termini de 20 dies per tal de que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, fent una referència de la publicació al DOGC d’acord amb alló que disposa l’article 124.2 del decret 179/1995 , de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Quantitat total màxima i aplicació pressupostària

La quantitat màxima a atorgar serà de 30.000 euros, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 48900.05.2312 del Pressupost Municipal de l’exercici 2021.

Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

La finalitat d’aquestes subvencions és la de fomentar i donar suport a la realització, per part de les Entitats socials, d’activitats, actuacions i conceptes de caire social, preferentment aquelles adreçades a l’atenció de persones amb problemàtica social, realització d’activitats d’atenció sanitària, social o complementàries a aquestes, al manteniment d’infraestructures i adquisició de material per al desenvolupament dels projectes, i d’altres semblants.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Requisits i acreditació

1.Podran sol·licitar aquesta subvenció totes les Associacions amb seu a algun municipi de la comarca del Montsià o de Terres de l’Ebre i que desenvolupen el projecte d’actuació a la ciutat d’Amposta , degudament inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament amb un mínim d’un any d’antiguitat.

2. Que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, això com amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS).

3. Que compleixin amb les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya ( DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002 ).

4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

5. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions: Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.

6. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Òrgan competent per a la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora de Serveis Socials, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

Una volta instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar fins el dia 28 de maig de 2021 al Registre de l’Ajuntament d’Amposta: Plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Termini de resolució i notificació

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

El termini per a presentar al·legacions o reclamacions a la resolució de la convocatòria de " subvencions a Associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants per a l’any 2021 ", serà, com a màxim, de 5 dies a comptar des de l’anunci de resolució de l’atorgament de les subvencions.

Subsanació de deficiències

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 392015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb alló establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud

a) Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària. ( obligatori).

b) Pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any 2021.

c) Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.

d) Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social si no hi ha autorització explicita.

e) Cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic. ( obligatori).

f) Certificat del nombre de socis ( obligatori).

g) Pla de les activitats que es realitzaran des de l’associació ( obligatori).

Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració i la distribució següent:

 • Criteri de qualitat: Coherència entre els objectius i les accions plantejades al projecte, excel·lència del projecte i nivell de col·laboració amb altres agents de la comunitat. 35 punts màxim.

 • Criteri d’utilitat pública: Incidència al territori i finalitat social; nombre de participants o persones beneficiàries, implicació de voluntariat en el desenvolupament del projecte i/o nivell de resposta a les necessitats socials del territori. 35 punts màxim.

 • Criteri d’innovació: Es valorarà el caràcter innovador i original del projecte. En els recursos emprats per a la realització del projecte i en la metodologia utilitzada per al desenvolupament. 10 punts màxim.

 • Criteri d’estabilitat i continuïtat del projecte. Històric dels programes realitzats per l’Entitat als últims anys i sostenibilitat dels seus projectes. 10 punts màxim.

 • Criteri de participació activa en el suport de projectes i activitats municipals. Nivell d’implicació en altres projectes municipals i participació al Consell Municipal de Serveis Socials. 10 punts màxim.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Justificació de la subvenció. Termini i forma

I. Forma

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

El compte justificatiu es presentarà al Registre General d’aquest Ajuntament. En el cas que no es prevegi expressament, la seva presentació s’efectuarà com a màxim en el termini de 3 mesos des que finalitzi l’activitat.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Una vegada s’ha comunicat des de l’Ajuntament, mitjançant acord de Junta de Govern Local, la quantitat a percebre de la subvenció s’haurà de presentar, degudament emplenat :

 • L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II d’acord amb la Llei general de subvencions, així com:

 • Una memòria d’actuació justificativa(no la memòria general d’activitats) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

 • Hauran de comunicar si reben altres subvencions pel mateix concepte.

 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgi d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc ( inclou model l’annex II).

 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetrà com a justificacions:

  • Els interessos deutors de comptes bancaris.

  • Interessos, recàrrecs i sancions administratives.

  • Despeses de procediments judicials.

  • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

 • Ha de presentar un balanç econòmic de l’activitat subvencionada. en el que es posi de manifest el resultat obtingut, així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.

Així mateix cal fer constar també les despeses de funcionament, de lloguer, de personal, d’infraestructures, etc. corresponents a la pròpia entitat, d’acord amb els pressupost presentat en el seu moment.

En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quant hi hagi sobrants no aplicats.

Caldrà adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït.

II. Termini de justificació

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció serà fins al 29 d’octubre de 2021.

Compatibilitat amb altres subvencions.

Aquests Subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats. Però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Causes de reintegrament i criteris de graduació de possibles incompliments

L’incompliment total o parcial del projecte, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels altres supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de subvencions, donarà lloc al reintegrament oportú, i, si s’escau, a la incoació del corresponent procediment sancionador.

A la corresponent ordenança general de subvencions es regularan els criteris par a la graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, atenent al principi de proporcionalitat.

Publicitat de les subvencions concedides

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions ( BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2005, d1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic i resta de normativa que li resulti d’aplicació.

 

Amposta, abril de 2021

Sol·licitud de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants

Actualitzat el 9/3/2022

PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord amb les bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social, sanitària i semblants i després d’exhaurir-se el termini de presentació de sol·licituds, i vist l’informe tècnic i d’acord amb els barems de puntuació és determina el següent:

 • A XXXX, per la seva programació afavorint la inclusió de les persones amb trastorns de TDAH i autisme a través d’activitats que afavoreixen la cohesió social, per la viabilitat econòmica, l’estabilitat i continuïtat del projecte, 95 punts i una subvenció de 2.865 €.


 • A la LLIGA CONTRA EL CÀNCER, per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de suport psicològic, econòmic, etc per a les persones afectades de càncer, 100 punts i una subvenció de 3.500 €.


 • A l’AEC-Gris per la realització d’activitats que permeten finançar projectes de suport psicològic, econòmic , etc per a les persones afectades i famílies de toxicomanies, 100 punts i una subvenció de 4.000 €.


 • A CÀRITAS, per l’ajut que ofereixen a les persones a l’hora de facilitar-los un mitjà de transport sostenible amb el medi ambient, 75 punts i una subvenció de 1.350 €.


 • A MANS UNIDES per la seva programació vers les persones necessitades dels països del tercer món, per treballar per cobrir les necessitats i facilitar la formació professional de joves i dones de Burkina Faso i la implicació de les persones que en formen part de l’associació i per la viabilitat econòmica , 100 punts i una subvenció de 2.500 €.


 • A l’ASSOCIACIÓ TERRES DE L’EBRE AMB EL POBLE SAHARAUI pel seu ajut que permet que infants del Sàhara puguin revisar la salut dels infants, la seva conscienciació de la realitat del poble Saharauí i la viabilitat econòmica, 100 punts i una subvenció de 800 €.


 • A l’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DE LES TERRES DE L’EBRE- CLUB SOCIAL per la realització d’activitats adreçades a persones amb trastorn mental per a millorar la seva socialització, autonomia, inclusió i la participació a la comunitat i per la viabilitat econòmica del projecte, 55 punts i una subvenció de 1.317 €.


 • A la FUNDACIÓ PERE MATA TTEE per al projecte de rehabilitació i l’activitat de piscina i per la seva tasca en la inclusió social de les persones amb malaltia mental, a traves del lleure i per la seva programació i viabilitat, 95 punts i una subvenció de 684 €.


 • A la FUNDACIÓ PERE MATA TTEE per al projecte de piscina comunitària i servei d’hospitalització ADP i per la seva tasca en la inclusió social de les persones amb malaltia mental, a traves del lleure i per la seva programació i viabilitat, 95 punts i una subvenció de 513 €.


 • A L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’AMPOSTA, per la realització d’activitats adreçades a la inclusió de les persones grans que afavoreixen la cohesió social i la socialització, 100 punts i una subvenció de 3.000 €.


 • A APASA per a la realització del projecte de supressió de barreres arquitectòniques que afavoreixen l’accessibilitat, 70 punts i una subvenció de 2.450 €.


 • A l’ASSOCIACIÓ ARATE per a la realització d’activitats i altres tasques que faciliten la prevenció i rehabilitació de la malaltia alcohòlica i altres adicions, 65 punts i una subvenció de 1.131 €.


Susanna

Regidora de Serveis Socials

Amposta, 23 de juny de 2021Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies