Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases per a subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants (aprovades a 2019)

Bases per a subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants (aprovades a 2019)

publicat el 20/03/2019


Modificació de les bases aprovada pel Ple del 20/03/2019

Primera: Objecte

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

La finalitat d’aquestes subvencions és la de fomentar i donar suport a la realització, per part de les Entitats socials, d’activitats , actuacions i conceptes de caire social, preferentment aquelles adreçades a l’atenció de persones amb problemàtica social, realització d’activitats d’atenció sanitària, social o complementàries a aquestes, al manteniment d’infraestructures i adquisició de material per al desenvolupament dels projectes, i d’altres semblants.

Segona: Requisits dels beneficiaris

 1. Podran acollir-se a aquestes bases de subvencions totes les Associacions amb seu a algun municipi de la comarca del Montsià o de Terres de l’Ebre i que desenvolupen el projecte d’actuació a la ciutat d’Amposta , degudament inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament amb un mínim d’un any d’antiguitat.
 2. Que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, això com amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS).
 3. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya ( DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002 ).
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
  Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions: Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.
  Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Tercera: Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Quarta: Criteris generals de valoració i ponderació de les sol·licituds presentades

Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració i la distribució següent:

 • Criteri de qualitat: Coherència entre els objectius i les accions plantejades al projecte, excel·lència del projecte i nivell de col·laboració amb altres agents de la comunitat. 35 punts màxim.
 • Criteri d’utilitat pública: Incidència al territori i finalitat social; nombre de participants o persones beneficiàries, implicació de voluntariat en el desenvolupament del projecte i/o nivell de resposta a les necessitats socials del territori. 35 punts màxim.
 • Criteri d’innovació: Es valorarà el caràcter innovador i original del projecte. En els recursos emprats per a la realització del projecte i en la metodologia utilitzada per al desenvolupament. 10 punts màxim.
 • Criteri d’estabilitat i continuïtat del projecte. Històric dels programes realitzats per l’Entitat als últims anys i sostenibilitat dels seus projectes. 10 punts màxim.
 • Criteri de participació activa en el suport de projectes i activitats municipals. Nivell d’implicació en altres projectes municipals i participació al Consell Municipal de Serveis Socials. 10 punts màxim.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Cinquena: Import i quanties màximes

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

La convocatòria determinarà l’import total màxim destinat al conjunt de les subvencions, així com l’import màxim a percebre per cada beneficiari.

La quantia individualitzada d’aquesta subvenció serà el resultat d’aplicar el tant per cent de punt obtinguts a l’import màxim que es fixi a la convocatòria.

En cas d’igualtat en la puntuació, el repartiment de la subvenció serà equitatiu entre els esmentats beneficiaris.

Sisena: Òrgan competent per a l’ordenació, Instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i termini de notificació

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora de Serveis Socials, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

Una volta instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Setena: Justificació de la subvenció. Termini i forma

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar degudament emplenat :

 • L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II d’acord amb la Llei general de subvencions.
 • Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.
 • Hauran de comunicar si reben altres subvencions pel mateix concepte.
 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament.
 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. En cap cas s’admetrà com a justificacions:
  • Els interessos deutors de comptes bancaris.
  • Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
  • Despeses de procediments judicials.
  • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

 • Ha de presentar un balanç econòmic de l’activitat subvencionada. en el que es posi de manifest el resultat obtingut, així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.


Així mateix cal fer constar també les despeses de funcionament, de lloguer, de personal, d’infraestructures, etc. corresponents a la pròpia entitat, d’acord amb els pressupost presentat en el seu moment.

En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quant hi hagi sobrants no aplicats.

Caldrà adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït.

Vuitena: Compatibilitat amb altres subvencions

Aquests Subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats. Però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Novena: Causes de reintegrament i criteris de graduació de possibles incompliments

L’incompliment total o parcial del projecte, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels altres supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de subvencions, donarà lloc al reintegrament oportú, i, si s’escau, a la incoació del corresponent procediment sancionador.

A la corresponent ordenança general de subvencions es regularan els criteris par a la graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, atenent al principi de proporcionalitat.

Desena: Publicitat

D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS), aquestes bases s’han de sotmetre a exposició pública com a mínim per un termini de 20 dies i s’han de publicar al BOPT per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments i es farà una referencia de la publicació al DOGC.

En cas que no es presentin al·legacions s’entendran definitivament aprovades.

D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Lei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Onzena: Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2005, d1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic i resta de normativa que li resulti d’aplicació.


Amposta, 11 març de 2019

Sussana Sancho Maigí

Regidora de Serveis Socials


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies