Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants

Sol·licitud de subvencions a associacions i similars per a la realització de programes i activitats d’atenció social i semblants


Termini de sol·licitud fins el dia 3 de juny de 2024.


Pots anar a la pàgina de subvencions i ajuts per tal de consultar les bases específiques i la darrera convocatòria.

Descripció

La finalitat d’aquestes subvencions és la de fomentar i donar suport a la realització, per part de les Entitats socials, d’activitats, actuacions i conceptes de caire social, preferentment aquelles adreçades a l’atenció de persones amb problemàtica social, realització d’activitats d’atenció sanitària, social o complementàries a aquestes, al manteniment d’infraestructures i adquisició de material per al desenvolupament dels projectes, i d’altres semblants.

Qui el pot demanar?

Qualsevol associació amb seu a algun municipi de la comarca del Montsià o de Terres de l’Ebre i que desenvolupen el projecte d’actuació a la ciutat d’Amposta , degudament inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament amb un mínim d’un any d’antiguitat.

Període de l’any en què es pot demanar

Consultar la convocatòria vigent a la pàgina de subvencions i ajuts.

Termini de la sol·licitud

Consultar la convocatòria vigent a la pàgina de subvencions i ajuts.

Requisits previs

 • Podran sol·licitar aquesta subvenció totes les Associacions amb seu a algun municipi de la comarca del Montsià o de Terres de l’Ebre i que desenvolupen el projecte d’actuació a la ciutat d’Amposta , degudament inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament amb un mínim d’un any d’antiguitat.
 • Que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, això com amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS).
 • Que compleixin amb les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya ( DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions: Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest Ajuntament.
 • Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Preu/ Taxa

Aquest tràmit no té taxa associada.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals.

Documentació necessària

Els documents a aportar en tots els casos són:

Els documents a aportar si és la primera vegada que es demana aquest tràmit:

Els documents a aportar si no s’autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades amb altres administracions:

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència).
 • Document acreditatiu representació (formulari d’atorgament de representació, poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor, o resolució judicial) (si s’escau).

Normativa

En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta:

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2005, d1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic i resta de normativa que li resulti d’aplicació.

Termini de Resolució

Tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 21 de la llei 39/2015).

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS119)

Formularis i documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s i/o document/s a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies