• Webs Municipals  

Inici La Ciutat Sol·licitud d’habitatges protegits de lloguer

Sol·licitud d’habitatges protegits de lloguer

publicat el 14/12/2018

Descripció

La política d’habitatge de l’Ajuntament d’Amposta que es basa en el reconeixement del dret a l’habitatge com a dret fonamental , s’estructura en tres programes en relació a les finalitats i població destinatària i als recursos habitacionals del municipi i sempre va dirigit a persones empadronades a la ciutat.

 1. Programa d’Emergència. Destinat a situacions d’urgència residencial i/o social i de gestió municipal.
 2. Programa d’Inclusió. A través del Fons Social d’Habitatges de Lloguer, de gestió municipal, que s’adreça a persones i unitats de convivència amb vulnerabilitat residencial (risc d’exclusió) i rendes baixes, amb els següents requisits:
  • ingressos inferiors a 11.500 €
  • no tenir en propietat cap habitatge ni dret a ús, o habitatge sense condicions d’habitabilitat
 3.  Habitatge assequible. Correspon al parc d’habitatge públic que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té a la ciutat i que gestiona, i als habitatges propis de l’Ajuntament de gestió municipal destinats a aquesta finalitat. Els requisits dels sol·licitants:
  • pel que fa als ingressos és una forquilla entre 11.500 € i 5,5 vegades l’IRSC.
  • no tenir en propietat cap habitatge ni dret a ús, o habitatge sense condicions d’habitabilitat


Ajuntament d´Amposta > La Ciutat > Sol·licitud d’habitatges protegits de lloguer

Qui el pot demanar?

La persona que vol disposar d’un habitatge amb protecció oficial .

Termini

Del 14 de desembre al 18 de gener.

Requisits previs

 • Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:
 •  Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevulla altra nacionalitat ostentin el permís de residència vigent, concedit per l’Estat espanyol
 • Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi d’Amposta a la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds.
 • Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge, segons el que estableix el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l’Habitatge
 • Ingressos de la unitat de convivència en còmput anual de l’any 2017 (Ingressos nets) superiors a 11.500€
 • Els ingressos del/s sol·licitant/s i les seves respectives unitats familiars hauran de ser inferiors a 5,5 vegades l’IRSC en còmput anual de l’any 2015 (suma de les quanties de la base imposable i de la base imposable de l’estalvi de la declaració o declaracions sobre l’impost de la renda de les persones físiques).

  5,5 vegades IRSC

  1 membre

  2 membres

  3 membres

  4 membres o més

  Zona B

  54.778,14

  56.472,31

  58.901,23

  60.864,60


   
 •  Fer una declaració de responsabilitat conforme, si resulta adjudicatari, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent
 •  Fer una declaració de responsabilitat de l’estat civil (model adjunt). L’han de fer totes les persones majors d’edat que constin a la sol·licitud.
 •  No superar la ràtio màxima d’ocupació de 6 persones.

Documentació a aportar

 • Originals i fotocòpies dels documents d’identitat (vigents) de totes les persones que constin a la sol•licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, si escau.
 • Declaracions de responsabilitat (models adjunts) signades per les persones sol•licitants, fent constar, si és el cas:
  • o Que l’habitatge sol•licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
  • o Que no són titulars de cap altre habitatge de protecció oficial ni de promoció pública, ni són propietaris de cap habitatge lliure.
  • o Declaració d’estat civil.
 • En aquelles sol•licituds on consti un menor i només un dels dos progenitors, s’haurà d’acreditar la guarda i custòdia del menor mitjançant la corresponent interlocutòria o sentència judicial independentment de la vinculació que existeixi o hagi existit entre els progenitors.
 • Original i fotocòpia de la declaració de renda completa de l’any 2017 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.
 • En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’any 2017 per no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:
  • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)
  • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any 2017 emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
  • Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’any 2017, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
  • Per acreditar rendiments del capital mobiliari, certificat de l’entitat financera corresponent.
  • Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’any 2017.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament