Inici La Ciutat Habitatge Promocions d’habitatge públic a Amposta 4 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer, destinats a joves al carrer Sant Roc d’Amposta

4 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer, destinats a joves al carrer Sant Roc d’Amposta

publicat el 15/04/2024


Bases aprovades pel Ple del 29/01/2024.

Bases reguladores de la convocatòria per l’adjudicació de 4 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer, destinats a joves

"El Ple de la Corporació en sessió ordinària duta a terme el dia 29 de gener de 2024 va aprovar inicialment les bases reguladores de la convocatòria per a l’adjudicació de 4 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer, destinats a joves.
Mitjançant anunci publicat al BOPT i al tauler electrònic de l’Ajuntament d’Amposta en data 12 de febrer de 2024, es sotmet el mencionat expedient a exposició pública per un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la última publicació del present anunci, per tal que els interessats puguin presentar suggeriments o reclamacions.
Donat que no es van presentar al·legacions en el termini indicat, es van entendre definitivament aprovades les bases indicades."

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 241KB)

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Publicació bases BOPT (PDF, 94KB)


Convocatòria aprovada per la JGL del 03/04/2024.

Convocatòria per l’adjudicació de 4 habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer, destinats a joves

"Aprovada per la Junta de Govern Local en sessió duta a terme el dia 3 d’abril de 2024 la convocatòria per a l’adjudicació d’habitatges de titularitat municipal destinats a joves.
S’obre un període de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds a comptar a partir de la publicació de la present convocatòria al BOPT, realitzada el dia 12 d’abril de 2024."

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Publicació convocatòria (PDF, 651KB)

Més informació

Convocatòria per a l’adjudicació de 4 habitatges municipals en règim de lloguer per un termini de 7 anys destinat a joves fins a 35 anys. Els pisos estan situats al carrer Sant Roc,10.

Identificació del habitatges l’adjudicació dels quals s’inclou en aquesta convocatòria

 

Grup d’assignació

Adreça

Superfície útil (m2)

Núm. habitacions

Rati màxim d’ocupació (persones)

1

A

Sant Roc,10, 1r A

80,56

2

6

2

A

Sant Roc,10, 1r B

92,50

2

6

3

A

Sant Roc, 10, 1r C

94,95

2

6

4

B

Sant Roc ,10, 1r D

103,02

3

7

Import mensual per l’arrendament d’aquests habitatges

 

Grup d’assignació

Adreça

Superfície útil (m2)

Núm. habitacions

Rati màxim d’ocupació (persones)

Preu lloguer mensual

1

A

Sant Roc,10, 1r A

80,56

2

6

402,00 €

2

A

Sant Roc,10, 1r B

92,50

2

6

462,50 €

3

A

Sant Roc, 10, 1r C

94,95

2

6

474,75 €

4

B

Sant Roc ,10, 1r D

103,02

3

7

515,10 €

La selecció dels habitatges es farà per sorteig entre totes les persones que complexin els requisits.


El termini per presentar les sol·licituds va del 12 d’abril al 2 de maig de 2024.

Sol·licitud

Termini

El termini per presentar les sol·licituds va del 12 d’abril al 2 de maig.

La sol·licitud per participar en el procediment d’adjudicació d’habitatges de lloguer per a joves i tota la documentació requerida s’haurà de presentar al Registre d’entrada de l’Ajuntament o bé a través dels altres mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Requisits d’admissió

a. Edat. La persona sol·licitant ha de tenir una edat compresa entre els 18 i els 35 anys a la fi del termini de la presentació de sol·licituds. Igualment pel que fa als membres de la unitat de convivència.

b. La persona sol·licitant i que, en el seu cas, figuri com a tal en representació de la unitat de convivència, ha de ser persona física major de 18 anys i ha de tenir plena capacitat d’obrar i d’obligar-se i subscriure el contracte d’arrendament que procedirà en cas de resultar adjudicatari d’un habitatge.

c. Ingressos. S’estableixen uns ingressos mínims de 1,7571 vegades l’Indicador de la Renda de Suficiència (IRSC) que en el moment de publicació de la convocatòria corresponen a l’import del Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent.

Ingressos anuals mínims (bruts)

2,2842 IRSC / 1’3 SMI

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

19.656 €

20.263,37 €

21.134,13 €

21.8329,97 €

 S’estableixen uns ingressos màxims de 5,2712 vegades l’Indicador de la Renda de Suficiència (IRSC) que en el moment de publicació de la convocatòria corresponen a 3 vegades l’import del Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent.

Ingressos anuals màxims (bruts)

5,2712 IRSC / 3 SMI

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

45.360 €

46.761,62 €

48.774,16 €

50.399,99 €

d. En cap cas la unitat de convivència podrà estar formada per un nombre de membres que superi la ràtio d’ocupació màxima establert per a cada habitatge al punt segon de les bases.

e. La persona sol·licitant ha de tenir la seva residència habitual i estar empadronada al municipi d’Amposta amb una antiguitat mínima de 2 anys continus en el moment de la presentació de la sol·licitud o bé haver estar empadronat i haver-ho estat durant un mínim de dos anys discontinus dins els últims 5 anys.

f. Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge

g. Caldrà que tant el sol·licitant, com totes les persones que integrin la unitat de convivència que opta a l’adjudicació tingui la nacionalitat espanyola o d’un Estat membre de la Unió Europea o, en cas de ser nacionals d’un país no integrat a la Unió Europea, disposar de permís de residència en vigor per un període superior al previst pel contracte de lloguer de l’habitatge que els fos adjudicat.

h. El sol·licitant i la totalitat dels membres de la unitat de convivència han d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’ hisenda pública i amb la Seguretat Social. També ha d’estar al corrent de pagament de tributs i deutes amb l’Ajuntament d’Amposta.

Documentació a aportar

 • Sol·licitud, segons model normalitzat, degudament complimentada.

 • DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat de convivència més grans de 18 anys o altra documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, el NIE, passaport o document que legalment elssubstitueixi.

 • En cas de persones ciutadanes d’un Estat no membre de la Unió Europea, còpia del permís de residència permanent per un període superior al previst pel contracte de lloguer de l’habitatge que els fosadjudicat.

 • Acreditació de la composició de la unitat deconvivència, que s’acreditarà amb els següents documents:

  • Declaració responsable de compromís de convivència formulada d’acord amb el model contingut en el Document Annex I al formulari de sol·licitud (Relació de membres de la unitat de convivència) i subscrita per tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència i els representants legals dels menors d’edat.

  • Les famílies, en relació als menors de 18 anys, també hauran de presentar el Llibre defamília.

  • Les unitats de convivència amb menors, quan no concorrin ambdós progenitors, també hauran de presentar la resolució judicial o acord protocol·litzat en procediment notarial que correspongui que atorgui la guàrdia i custòdia al progenitor que forma part de la unitat de convivència.

 • Tots els integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys hauran d’acreditar els seus ingressos i hauran depresentar:

  • Informe de vida laboral dels membres de la unitat de convivència que estiguin en edat laboral.

  • Última declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de la persona sol·licitant i de totes les persones que conformin la unitat de convivència. Cal aportar el document on s’observa que la declaració ha estat efectivament presentada a l’Administració Tributària.

  • En el cas de no estar legalment obligat a presentar la Declaració de l’IRPF, certificat d’imputacions de l’exercici tancat.

  • Declaració responsable dels ingressos totals percebuts els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud segons el model que consta en el Document Annex II.

  • En el cas de treballadors per compte aliè: còpia del contracte de treball i de les nòmines dels darrers tres mesos.

  • En el cas de treballadors per compte propi (autònoms): Últimes dues liquidacions trimestrals de l’IRPF i IVA.

 • Declaració responsable, segons el model que consta en el Document Annex III, signada pel sol·licitant i la totalitat dels membres de la unitat de convivència majors de 18 anys i els representants legals del menors d’edats, conforme es té necessitat d’habitatge i no es disposa de cap habitatge.

 • Certificat de titularitat de bens immobles d’àmbit nacional, expedit pel Registre de la Propietat.

Sol·licitud presencial:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Sol·licitud telemàtica:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies