Inici La Ciutat Habitatge Promocions d’habitatge públic a Amposta 49 habitatges protegits de lloguer al carrer República d’Amposta

49 habitatges protegits de lloguer al carrer República d’Amposta

publicat el 14/12/2018

La política d’habitatge de l’Ajuntament d’Amposta que es basa en el reconeixement del dret a l’habitatge com a dret fonamental , s’estructura en tres programes en relació a les finalitats i població destinatària i als recursos habitacionals del municipi i sempre va dirigit a persones empadronades a la ciutat.

 1. Programa d’Emergència. Destinat a situacions d’urgència residencial i/o social i de gestió municipal.
 2. Programa d’Inclusió. A través del Fons Social d’Habitatges de Lloguer, de gestió municipal, que s’adreça a persones i unitats de convivència amb vulnerabilitat residencial (risc d’exclusió) i rendes baixes, amb els següents requisits:
  • ingressos inferiors a 11.500 €
  • no tenir en propietat cap habitatge ni dret a ús, o habitatge sense condicions d’habitabilitat
 3. Habitatge assequible. Correspon al parc d’habitatge públic que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya té a la ciutat i que gestiona, i als habitatges propis de l’Ajuntament de gestió municipal destinats a aquesta finalitat. Els requisits dels sol·licitants:
  • pel que fa als ingressos és una forquilla entre 11.500 € i 5,5 vegades l’IRSC.
  • no tenir en propietat cap habitatge ni dret a ús, o habitatge sense condicions d’habitabilitat

Més informació:

Pàgina de la promoció a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
Normes particulars del procés d’adjudicació de 49 habitatges en règim de lloguer al municipi d’Amposta (arxiu PDF, 519 KB)


El termini de sol·licitud ja ha finalitzat.

Sol·licitud d’habitatges protegits de lloguer

Qui el pot demanar?

La persona que vol disposar d’un habitatge amb protecció oficial .

Termini

Del 14 de desembre de 2018 al 18 de gener de 2019.

Requisits previs

 • Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:
 • Ser de nacionalitat espanyola, o que tenint qualsevulla altra nacionalitat ostentin el permís de residència vigent, concedit per l’Estat espanyol
 • Que la persona sol·licitant estigui empadronada al municipi d’Amposta a la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds.
 • Que les persones que consten a la sol·licitud no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi sobre algun habitatge. S’exceptua el propietari o copropietari que acrediti de forma fefaent que no pot fer ús del seu habitatge, segons el que estableix el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret de l’Habitatge
 • Ingressos de la unitat de convivència en còmput anual de l’any 2017 (Ingressos nets) superiors a 11.500€
 • Els ingressos del/s sol·licitant/s i les seves respectives unitats familiars hauran de ser inferiors a 5,5 vegades l’IRSC en còmput anual de l’any 2015 (suma de les quanties de la base imposable i de la base imposable de l’estalvi de la declaració o declaracions sobre l’impost de la renda de les persones físiques).

  5,5 vegades IRSC

  1 membre

  2 membres

  3 membres

  4 membres o més

  Zona B

  54.778,14

  56.472,31

  58.901,23

  60.864,60

 • Fer una declaració de responsabilitat conforme, si resulta adjudicatari, es destinarà l’habitatge a domicili habitual i permanent
 • Fer una declaració de responsabilitat de l’estat civil (model adjunt). L’han de fer totes les persones majors d’edat que constin a la sol·licitud.
 • No superar la ràtio màxima d’ocupació de 6 persones.

Documentació a aportar

 • Originals i fotocòpies dels documents d’identitat (vigents) de totes les persones que constin a la sol•licitud.
 • Original i fotocòpia del llibre de família, si escau.
 • Declaracions de responsabilitat (models adjunts) signades per les persones sol•licitants, fent constar, si és el cas:
  • Que l’habitatge sol•licitat constituirà el domicili habitual i permanent.
  • Que no són titulars de cap altre habitatge de protecció oficial ni de promoció pública, ni són propietaris de cap habitatge lliure.
  • Declaració d’estat civil.
 • En aquelles sol•licituds on consti un menor i només un dels dos progenitors, s’haurà d’acreditar la guarda i custòdia del menor mitjançant la corresponent interlocutòria o sentència judicial independentment de la vinculació que existeixi o hagi existit entre els progenitors.
 • Original i fotocòpia de la declaració de renda completa de l’any 2017 de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la.
 • En cas de no haver presentat la declaració de renda de l’any 2017 per no estar-hi obligats d’acord amb la normativa tributària, caldrà presentar els següents documents originals i fotocòpies:
  • Certificat d’altes i baixes a la Seguretat Social (Informe de vida laboral)
  • Certificat/s d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF corresponents a l’any 2017 emesos per l’empresa/es en el/s període/s en què s’hagi treballat.
  • Pensionistes: Certificat de la pensió percebuda l’any 2017, emès per l’organisme oficial corresponent, amb indicació del seu import.
  • Per acreditar rendiments del capital mobiliari, certificat de l’entitat financera corresponent.
  • Si s’ha estat a l’atur, certificat de l’INEM, amb indicació del període d’atur i, si escau, dels imports percebuts durant l’any 2017.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies