Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Auxiliars Administratius/ves de l’Ajuntament d’Amposta

Oferta de treball: Borsa d’Auxiliars Administratius/ves de l’Ajuntament d’Amposta

publicat el 26/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/09/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 27/09/2023 al 16/10/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del Procés de Selecció per a crear una Borsa per al lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va per a L’Ajuntament d’Amposta, com a personal Temporal, mitjançant Concurs-Oposició Lliure, de l’Escala de l’Administració General

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 440KB)

Actualitzat el 8/11/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3026/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

1741Y

9690V

8013E

0415J

0105F

7412H

3373X

0020S

3042R

5086A

3677A

7932F

7990G

2657E

0357Y

7464R

5533W

0097E

4008L

 

3101P

5534A

4702S

2183A

 

8050R

0079G

5578R

0335F

 

4675S

4107J

8058A

0874M

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

DNI

2178M

9071G

6298C

9962J

2920F

0770R

5174D

7496E

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

0367S

8601J

5437T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

9524Z

5 (VL desactualitzada), 6

5060P

3, 6, 8

4571D

2 (NIE desactualitzat), 5, 6, 7, 8

9014L

5, 7

0266M

3, 6

8231R

5 (VL desactualitzada)

1973X

5

0119A

5 (VL desactualitzada)

6010P

1, 6, 7

7294T

1, 5 (VL desactualitzada), 6, 7 (incorrecta)

1297Z

5 (VL desactualitzada), 6

5924N

5 (VL desactualitzada)

1475R

3, 6, 8

6209F

3

3187W

3, 5, 6, 7

7704V

5, 7

2925K

2, 3, 4, 5, 6

3483Y

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4440B

3

6824M

3

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia títol acadèmic
 4. Currículum Vitae
 5. Vida Laboral
 6. Certificat nivell C1 de català
 7. Relació de mèrits
 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Període d’al·legacions: del 09-11-2023 al 22-11-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior llengua castellana

Dia:

16-01-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna i d’Informàtica

Ctra. Simpàtica nº6

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

18-01-2024

Hora:

08:30 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Sabina Sanon Monllau, Administrativa de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 2

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Montse Ferré Peris, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera

Vocal 3

 • Titular: Iris Jareño Valmaña, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera
 • Suplent: Eulogio Ginés Ramos, Administratiu de Desenvolupament Social i Econòmic, personal laboral fix

Vocal 4

 • Titular: Esther Aparicio Pérez, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Núria Gallard Ortega, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/12/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3423/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

1741Y

9690V

8013E

0415J

0105F

7412H

3373X

0020S

3042R

5086A

3677A

7932F

7990G

2657E

0357Y

7464R

5533W

0097E

4008L

2925K

3101P

5534A

4702S

2183A

4440B

8050R

0079G

5578R

0335F

6824M

4675S

4107J

8058A

0874M

0119A

5924N

       

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

DNI

2178M

9071G

6298C

9962J

2920F

0770R

5174D

7496E

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

0367S

8601J

5437T

Admesos/es pendent del nivell C1 de català i nivell superior de llengua Castellana

DNI

5060P

1475R

7294T

4571D

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

9524Z

5 (VL desactualitzada), 6

9014L

5, 7

0266M

3, 6

8231R

5 (VL desactualitzada)

1973X

5

6010P

1, 6, 7

1297Z

5 (VL desactualitzada), 6

6209F

3

3187W

3, 5, 6, 7

7704V

5, 7

3483Y

7

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Sabina Sanon Monllau, Administrativa de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 2

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Montse Ferré Peris, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera

Vocal 3

 • Titular: Iris Jareño Valmaña, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera
 • Suplent: Eulogio Ginés Ramos, Administratiu de Desenvolupament Social i Econòmic, personal laboral fix

Vocal 4

 • Titular: Esther Aparicio Pérez, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Núria Gallard Ortega, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/12/2023

Convocatòria proves: Canvi data a 19/01/2024

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3423/2023, es convoca als aspirants admesos/es i exclosos/es a la realització de les proves segons s’indica a continuació:

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior llengua castellana

Dia:

16-01-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna i d’Informàtica

Ctra. Simpàtica nº6

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

19-01-2024 actualitzat

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici el Sindicat – Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita, 43 planta 1

43870 - Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/1/2024

Resultats proves català i castellà

Els resultats de la prova de català nivell C1 i de la prova de castellà nivell superior, realitzades el dia 16 de gener, segons es desprèn de les actes de les tècniques designades, son els següents:

Resultats prova català

DNI

Resultat

2178M

No presentat/da

6298C

No presentat/da

2920F

No presentat/da

5174D

No presentat/da

9071G

No presentat/da

9962J

Apte/a

0770R

Apte/a

7496E

No presentat/da

7294T

No apte/a

5060P

Apte/a

4571D

No apte/a

1475R

No apte/a

Resultats prova castellà

NIE

Resultat

0367S

No presentat/da

8601Z

No presentat/da

5437T

Apte/a

5060P

Apte/a

4571D

Apte/a

1475R

Apte/a

Atesos els resultats, les persones aspirants convocades a la resta de proves de la fase d’oposició, son les següents, el dia, hora i lloc indicats:

Dia:

19-01-2024

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici el Sindicat – Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita, 43 planta 1

43870 - Amposta

DNI

1741Y

7412H

3677A

7464R

3101P

8050R

4675S

9690V

3373X

7932F

5533W

5534A

0079G

4107J

8013E

0020S

7990G

0097E

4702S

5578R

8058A

0415J

3042R

2657E

4008L

2183A

0335F

0874M

0105F

5086A

0357Y

9962J

0770R

5437T

5060P

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/1/2024

Resultats fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de data 19 de gener del 2024, les persones aspirants presentades a la fase d’oposició han estat les següents:

Aspirants convocats fase oposició

DNI

ASSISTÈNCIA

1741Y

Presentat/da

7412H

Presentat/da

3677A

Presentat/da

7464R

Presentat/da

3101P

Presentat/da

8050R

No presentat/da

4675S

No presentat/da

9690V

No presentat/da

3373X

Presentat/da

7932F

Presentat/da

5533W

Presentat/da

5534A

Presentat/da

0079G

Presentat/da

4107J

Presentat/da

8013E

No presentat/da

0020S

Presentat/da

7990G

Presentat/da

0097E

Presentat/da

4702S

Presentat/da

5578R

Presentat/da

8058A

No presentat/da

0415J

Presentat/da

3042R

Presentat/da

2657E

Presentat/da

4008L

No presentat/da

2183A

Presentat/da

0335F

No presentat/da

0874M

Presentat/da

0105F

Presentat/da

5086A

Presentat/da

0357Y

No presentat/da

9962J

Presentat/da

0770R

Presentat/da

5437T

Presentat/da

5060P

Presentat/da

2925K

Presentat/da

6824M

Presentat/da

El resultat de les proves de la fase d’oposició, és el següent:

DNI

Tipus test

Cas pràctic

TOTAL

3373X

30,00

36,41

66,41

3042R

29,00

36,82

65,82

0079G

27,00

32,08

59,08

0097E

23,00

34,75

57,75

3677A

27,00

29,17

56,17

0020S

27,00

28,85

55,85

5534A

25,00

29,33

54,33

2657E

23,00

31,08

54,08

0105F

24,00

30,08

54,08

4702S

28,00

24,75

52,75

7464R

26,00

25,50

51,50

5437T

26,00

25,45

51,45

1741Y

24,00

26,50

50,50

4107J

27,00

22,25

49,25

6824M

24,00

24,50

48,50

5578R

24,00

23,25

47,25

5533W

27,00

20,00

47,00

5086A

26,00

20,30

46,30

5060P

21,00

23,83

44,83

0415J

21,00

22,00

43,00

7932F

26,00

16,00

42,00

9962J

24,00

16,25

40,25

3101P

26,00

13,66

39,66

7990G

20,00

19,58

39,58

2925K

23,00

16,58

39,58

0874M

24,00

11,91

35,91

7412H

21,00

11,43

32,43

2183A

20,00

12,05

32,05

0770R

16,00

11,41

27,41

Fase de concurs

Període de presentació de mèrits: del 20-01-24 al 29-01-24

S’informa que la documentació justificativa dels mèrits, l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició, és a dir, les següents persones aspirants:

DNI

3373X

3042R

0079G

0097E

3677A

0020S

5534A

2657E

0105F

4702S

7464R

5437T

1741Y

4107J

6824M

5578R

5533W

5086A

5060P

0415J

7932F

9962J

3101P

7990G

2925K

0874M

Aquesta haurà de presentar-se preferiblement de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, i no es podrà aportar altra documentació que la que es va indicar en el document "Relació de Mèrits en processos selectius", que es va presentar en el moment de la inscripció per formar part del procés selectiu.

Es presentaran els documents en fotocòpia acompanyats dels originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Sens perjudici del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/2/2024

Resultats fase concurs i constitució Borsa 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador de data 1 de febrer del 2024, els resultats de la fase de concurs son els següents:

DNI

EXPERIÈNCIA

FORMACIÓ

TOTAL

3373X

5,15

10,00

15,15

3042R

18,93

10,00

28,93

0079G

4,04

3,20

7,24

0097E

00

0,80

0,80

3677A

00

4,55

4,55

0020S

7,29

10,00

17,29

5534A

12,69

3,60

16,29

2657E

2,46

4,70

7,16

0105F

3,29

1,60

4,89

4702S

2,74

5,00

7,74

7464R

20,00

3,80

23,80

5437T

00

1,60

1,60

1741Y

00

7,40

7,40

4107J

3,45

2,00

5,45

6824M

5,29

9,90

15,19

5578R

5,90

2,00

7,90

5533W

00

2,40

2,40

5086A

4,46

7,60

12,06

5060P

00

2,30

2,30

0415J

2,19

4,90

7,09

7932F

2,88

5,80

8,68

9962J

3,28

4,10

7,38

3101P

2,35

3,35

5,70

7990G

00

3,60

3,60

2925K

0,91

8,35

9,26

0874M

20,00

1,60

21,60

D’acord amb les actes del Tribunal i atès el Decret d’Alcaldia 396/2024 de data 14 de febrer, la borsa d’Auxiliar Administratiu/va per a l’Ajuntament d’Amposta queda constituïda d’acord amb el següent:

DNI

TOTAL

3042R

94,75

3373X

81,56

7464R

75,30

0020S

73,14

5534A

70,62

0079G

66,32

6824M

63,69

2657E

61,24

3677A

60,72

4702S

60,49

0105F

58,96

0097E

58,55

5086A

58,36

1741Y

57,90

0874M

57,51

5578R

55,15

4107J

54,70

5437T

53,05

7932F

50,68

0415J

50,09

5533W

49,40

2925K

48,84

9962J

47,63

5060P

47,13

3101P

45,36

7990G

43,18

Atès l’establert al punt vuitè de les bases reguladores, la corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Quinze dies abans de finalitzar la seva contractació i/o un cop finalitzada aquesta per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.
 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta, o bé li faltin menys de 15 dies per a finalitzar-la.
 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no. En cas que no doni resposta en el termini anteriorment indicat, s’entendrà que rebutja l’oferta i es passarà al següent.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies