Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Auxiliars Administratius/ves de l’Ajuntament d’Amposta

Oferta de treball: Borsa d’Auxiliars Administratius/ves de l’Ajuntament d’Amposta

publicat el 26/09/2023

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/09/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Auxiliars Administratius/ves

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 27/09/2023 al 16/10/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del Procés de Selecció per a crear una Borsa per al lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va per a L’Ajuntament d’Amposta, com a personal Temporal, mitjançant Concurs-Oposició Lliure, de l’Escala de l’Administració General

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 440KB)

Actualitzat el 8/11/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3026/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

1741Y

9690V

8013E

0415J

0105F

7412H

3373X

0020S

3042R

5086A

3677A

7932F

7990G

2657E

0357Y

7464R

5533W

0097E

4008L

 

3101P

5534A

4702S

2183A

 

8050R

0079G

5578R

0335F

 

4675S

4107J

8058A

0874M

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

DNI

2178M

9071G

6298C

9962J

2920F

0770R

5174D

7496E

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

0367S

8601J

5437T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

9524Z

5 (VL desactualitzada), 6

5060P

3, 6, 8

4571D

2 (NIE desactualitzat), 5, 6, 7, 8

9014L

5, 7

0266M

3, 6

8231R

5 (VL desactualitzada)

1973X

5

0119A

5 (VL desactualitzada)

6010P

1, 6, 7

7294T

1, 5 (VL desactualitzada), 6, 7 (incorrecta)

1297Z

5 (VL desactualitzada), 6

5924N

5 (VL desactualitzada)

1475R

3, 6, 8

6209F

3

3187W

3, 5, 6, 7

7704V

5, 7

2925K

2, 3, 4, 5, 6

3483Y

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4440B

3

6824M

3

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia títol acadèmic
 4. Currículum Vitae
 5. Vida Laboral
 6. Certificat nivell C1 de català
 7. Relació de mèrits
 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Període d’al·legacions: del 09-11-2023 al 22-11-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior llengua castellana

Dia:

16-01-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna i d’Informàtica

Ctra. Simpàtica nº6

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

18-01-2024

Hora:

08:30 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Sabina Sanon Monllau, Administrativa de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 2

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Montse Ferré Peris, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera

Vocal 3

 • Titular: Iris Jareño Valmaña, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera
 • Suplent: Eulogio Ginés Ramos, Administratiu de Desenvolupament Social i Econòmic, personal laboral fix

Vocal 4

 • Titular: Esther Aparicio Pérez, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Núria Gallard Ortega, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies