• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de suspensió del pagament de les quotes de préstecs o crèdits no hipotecaris per a consumidors i persones autònomes

COVID-19: Sol·licitud de suspensió del pagament de les quotes de préstecs o crèdits no hipotecaris per a consumidors i persones autònomes


Aquest tràmit és de caràcter privat, pel que tota la relació serà entre consumidors i persones autònomes amb les entitats financeres.

En que consisteix aquesta suspensió del pagament de les quotes dels préstec o crèdits?

Aquesta suspensió permet a consumidors i persones autònomes afectades per la crisi del COVID-19, sol·licitar a les entitats financeres una suspensió del pagament de les quotes de préstecs o crèdits no hipotecaris que es trobin vigents durant l’estat d’alarma, per un període màxim de 3 mesos, ampliable per acord de l’Estat.

Quines persones es poden beneficiar d’aquesta suspensió del pagament de quotes?

Es podran beneficiar persones físiques en condició de consumidors i persones autònomes.

Concretament es podran beneficiar les persones que reuneixin les següents condicions:

 • Persones en situació de desocupació o en cas d’empresaris i professionals que hagin sofert una pèrdua substancial dels seus ingressos o de la facturació d’un 40%.
 • El conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, el mes anterior a la sol·licitud de la suspensió, ha estat inferior a 1645 euros/mes (tres cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), el qual s’incrementarà en el següents supòsits:
  • S’incrementarà aquest límit en un 0,1 cops l’IPREM per cada fill a càrrec de la unitat familiar o 1,5 cops l’IPREM en cas d’unitat familiar monoparental.
  • S’incrementarà aquest límit en 0,1 cops l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.
  • En els casos que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o, en casos de malaltia greu per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 2151,36 euros/mes (quatre cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), sense perjudici dels increments per fills al càrrec.
  • En els casos en que la persona obligada a pagar el lloguer sigui persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
  • En els casos que la persona obligada a pagar el lloguer sigui discapacitada física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%, el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
  • En els casos que el que existeix a la unitat familiar una persona amb una malaltia greu que incapaciti a la persona o cuidadora a realitzar una activitat laboral, el el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

Quin és el termini de suspensió del pagament de les quotes de préstecs o crèdits?

Aquesta suspensió serà d’un termini màxim de 3 mesos, que podrà ampliar-se d’acord amb l’adopció de noves mesures de l’Estat.

Que implica la suspensió dels pagament de quotes?

La suspensió per un període màxim de tres mesos, implica:

 • Que no s’exigirà el pagament de les quotes durant la suspensió.
 • Que no s’exigiran els pagaments de costos i d’altres conceptes derivats de la suspensió.
 • Que no s’aplicaran interessos derivats de la suspensió.
 • Que la finalització del contracte de préstec o crèdit s’ampliarà pels mesos de suspensió.

Per tant, no es reparteixen proporcionalment les quotes suspeses en la resta de mesos pendents del préstec o crèdit, si no que aquestes quotes es sumen a la duració final del contracte.

De quin termini es disposa per sol·licitar aquesta suspensió?

El termini per presentar aquesta sol·licitud és des del dia 2 d’abril de 2020 fins un mes després de la vigència de l’estat d’alarma.

A qui he de sol·licitar aquesta suspensió del pagament del préstec o crèdit no hipotecari?

La sol·licitud de suspensió s’ha de presentar directament a l’entitat financera on es va atorgar aquest préstec o crèdit no hipotecari.

Les entitats financeres han habilitat en els seus webs, formularis de sol·licitud i formularis de declaració responsable per tal de tramitar aquesta suspensió.

Que ha de fer l’entitat financera quan rebi la sol·licitud?

L’entitat financera analitzarà que la persona sol·licitant compleixi els condicionants exigits i aprovarà automàticament la suspensió del préstec o del crèdit.

Quina documentació he de presentar per sol·licitar aquesta suspensió?

La documentació que ha de presentar la sol·licitant és:

 • En el cas de persones en situació legal de desocupació: Certificat expedit per la entitat gestora de les prestacions, on figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació amb el cas que sigui aquesta la situació.
 • En el cas de cessament de l’activitat d’autònoms: Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
 • Justificació del número de persones que habiten al domicili habitual a través de la següent documentació:
 • Titularitat de béns:
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots el membres de la unitat familiar.
  • Contracte d’arrendament, amb el cas que el préstec hipotecari sigui sobre un habitatge llogat a una tercera persona.
 • Declaració responsable del deutor o deutors en relació al compliment dels requisits exigits per situar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica.

I si no puc aportar tota la documentació que s’exigeix?

Amb el cas que el sol·licitant no pogués aportar la documentació exigida, haurà de fer-ho constar en la declaració responsable que s’ha de presentar.

El sol·licitant, un cop hagi perdut vigència l’estat d’alarma, tindrà el termini d’un mes per presentar tota la documentació.

L’entitat financera disposarà d’un model de declaració responsable per als sol·licitants d’aquesta suspensió.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament