Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de certificat d’empadronament per a gestions relacionades amb el Covid-19

COVID-19: Sol·licitud de certificat d’empadronament per a gestions relacionades amb el Covid-19

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir un certificat d’empadronament col·lectiu, necessari per demanar diversos tipus de gestions i ajuts relacionats amb el Covid-19.

Requisits previs

 • Estar empadronat al municipi d’Amposta.
 • La data efectiva de l’empadronament de la persona sol·licitant ha de ser anterior als 6 últims mesos.

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Foto o escaneig del document identificatiu de l’interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència).

En cas de residir a la mateixa vivenda més persones a banda del sol·licitant, es requereix també:

En cas dels membres de la unitat familiar que ja no resideixin a la vivenda, ja sigui per defunció o estar la baixa pendent de sol·licitar al padró municipal:

 • Caldrà fer-ho constar al formulari online, a la part destinada a aquest efecte.

Com es pot sol·licitar?

Instruccions per fer la sol·licitud online:

Aquest tràmit disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online:

 1. Prepari l’escaneig (o faci una fotografia) de les dues cares del seu DNI/NIE/Passaport.
 2. Per a cada membre de la unitat familiar major d’edat que visqui a la mateixa vivenda, prepari l’escaneig (o faci una fotografia) d’aquest document d’autorització degudament emplenat i signat.
  • Què pot fer si no té impressora per imprimir les autoritzacions? Agafi folis en blanc i escrigui a mà tot el text de l’autorització.
 3. Faci clic al botó "Formulari de sol·licitud online".
 4. Empleni tota la informació, assegurant-se que proporciona totes aquestes dades:
  • El nom i els dos cognoms de la persona interessada.
  • El número del document identificatiu de la persona interessada (DNI / NIE / passaport / permís de residència).
  • L’adreça de la seva residència actual.
  • El seu telèfon de contacte.
  • La seva adreça de correu electrònic.
  • En cas dels membres de la unitat familiar que ja no resideixin a la vivenda, ja sigui per defunció o estar la baixa pendent de sol·licitar al padró municipal caldrà fer-ho constar al formulari online, a la part destinada a aquest efecte.
  • Al camp motiu de la sol·licitud expliqui per a què necessita aquest document. Per exemple: "Necessito demanar a la meva entitat bancària la moratòria del pagament de la meva hipoteca".
 5. Adjunti la foto o escaneig del document identificatiu de l’interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència).
 6. Adjunti les fotos o escanejos de les autoritzacions de la resta de membres familiars, si s’escau.
 7. Envïi el formulari.

Més informació

Qui el pot demanar?

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Preu/Taxa

Donada l’actual situació excepcional deguda al Covid-19, l’expedició del certificat estarà exempt del pagament de la taxa.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Normativa

 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Formulari de sol·licitud online
Formulari de sol·licitud online
 • Informació imprescindible a complimentar a la sol·licitud online:
  • El nom i els dos cognoms de la persona interessada.
  • El número del document identificatiu de la persona interessada (DNI / NIE / passaport / permís de residència).
  • L’adreça de la seva residència actual.
  • El seu telèfon de contacte.
  • La seva adreça de correu electrònic.
  • En cas dels membres de la unitat familiar que ja no resideixin a la vivenda, ja sigui per defunció o estar la baixa pendent de sol·licitar al padró municipal caldrà fer-ho constar al formulari online, a la part destinada a aquest efecte.
  • Al camp motiu de la sol·licitud expliqui per a què necessita aquest document. Per exemple: "Necessito demanar a la meva entitat bancària la moratòria del pagament de la meva hipoteca".
 • Adjunti la foto o escaneig del document identificatiu de l’interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència).
 • Adjunti les fotos o escanejos de l’autorització de la resta de membres familiars, si s’escau.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies