• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de moratòria sobre les quotes de préstecs hipotecaris

COVID-19: Sol·licitud de moratòria sobre les quotes de préstecs hipotecaris


Aquest tràmit és de caràcter privat, pel que tota la relació serà entre el titular de la hipoteca i la seva entitat financera. Tota la informació continguda en aquesta pàgina és merament informativa i té la finalitat de facilitar la relació entre les parts.

En que consisteix la moratòria de préstecs hipotecaris?

La situació excepcional derivada de l’estat d’alarma, ha suposat l’adopció de mesures per procurar una moratòria o ajornament de deutes hipotecaris per un termini màxim de 3 mesos, que amb el cas que la situació excepcional s’allargui, podria ampliar-se per acord del Consell de Ministres.

Durant aquest període de suspensió del pagament de les quotes hipotecàries, en el cas que s’acordi, l’entitat financera no podrà exigir el pagament de quotes, ni aplicar altres pagaments, despeses, interessos o qualsevol altre cost derivat del préstec hipotecari.

De quin termini disposo per sol·licitar aquesta moratòria?

El deutor del préstec hipotecari podrà sol·licitar la moratòria, fins a 15 dies després de la pèrdua de vigència del Reial Decret 8/2020, de 17 de març.

Si s’aprova la suspensió del meu préstec hipotecari, l’entitat financera podrà aplicar-me interessos de demora?

L’entitat financera amb el cas que acordi la suspensió del pagament de les quotes del préstec hipotecari pel termini màxim de 3 mesos, no podrà aplicar cap tipus d’interès derivat de la falta de pagament ni exigir l’abonament d’altres imports derivats d’aquesta moratòria.

Quines persones es poden beneficiar d’aquesta moratòria sobre l’ajornament de les quotes d’un préstec hipotecari?

Es poden beneficiar d’aquesta moratòria, els titulars de préstecs hipotecaris que han adquirit algun dels següents immobles:

 1. Habitatge habitual.

 2. Immobles on desenvolupi una activitat econòmica que portin a terme empresaris i professionals.

 3. Habitatges no habituals que estiguin llogats, i que el deutor hipotecari no percebi la renda des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma o deixi de percebre-la fins un més després de la finalització del mateix.

Com sé si puc sol·licitar una moratòria sobre el meu préstec o préstecs hipotecaris?

La persona deutora d’un préstec hipotecari podrà sol·licitar la moratòria de préstecs hipotecaris sempre que compleixi els 4 requisits següents:

 1. La persona deutora hipotecària ha perdut el seu lloc de treball, o en el cas que fos empresari o professional, ha patit una pèrdua substancial dels seus interessos o les seves vendes ha caigut en més d’un 40%.

 2. Les persones d’algun dels supòsits del punt 1, no han d’haver aconseguit el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, que amb caràcter general serà de 1645 euros/mes (tres cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), el qual s’incrementarà en el següents supòsits:

  • S’incrementarà aquest límit en un 0,1 cops l’IPREM per cada fill a càrrec de la unitat familiar o 1,5 cops l’IPREM en cas d’unitat familiar monoparental.

  • S’incrementarà aquest límit en 0,1 cops l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

  • En els casos que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o, en casos de malaltia greu per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 2151,36 euros/mes (quatre cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), sense perjudici dels increments per fills al càrrec.

  • En els casos en que la persona obligada a pagar el lloguer sigui persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

  • En els casos que la persona obligada a pagar el lloguer sigui discapacitada física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%, el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

  • En els casos que el que existeix a la unitat familiar una persona amb una malaltia greu que incapaciti a la persona o cuidadora a realitzar una activitat laboral, el el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

 1. Que la suma de la quota hipotecària, les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.

 2. Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en el termes següents:

  • Que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per al menys 1,3.2.- Que s’hagi produït un descens substancial de les vendes igual o superior al 40 %. 


  • A qui he de presentar aquesta sol·licitud de moratòria del préstec hipotecari?

La sol·licitud s’ha de presentar davant l’entitat financera que va concebre el préstec hipotecari conjuntament amb la documentació requerida.

La major part d’entitats financeres disposen d’un formulari de sol·licitud al seu web.

Cal, en primer lloc consultar la web oficial de l’entitat financera on es va constituir el préstec per conèixer l’existència d’un formulari i la documentació requerida per tal de presentar-lo telemàticament o en les seves oficines.

Amb el cas que no existeixi un formulari elaborat per la mateixa entitat financera podeu fer ús del formulari que l’Ajuntament Amposta facilita en el següent link:

Quina documentació he d’acompanyar a la sol·licitud de moratòria que presenti a l’entitat financera?

La documentació que s’haurà de presentar conjuntament a la sol·licitud de moratòria de préstec hipotecari serà la següent:

 1. En relació al tipus d’ocupació laboral de la persona afectada:
  • En el cas de persones en situació legal de desocupació: Certificat expedit per la entitat gestora de les prestacions, on figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació amb el cas que sigui aquesta la situació.
  • En el cas de cessament de l’activitat d’autònoms: Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
 2. Justificació del número de persones que habiten al domicili habitual a través de la següent documentació:
  • Llibre de família o document acreditatiu de parella fet.
  • Certificat d’empadronament de les persones empadronades al domicili, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als 6 mesos anteriors (pot demanar-lo amb el tràmit de Sol·licitud de certificat d’empadronament per a gestions relacionades amb el Covid-19).
  • Declaració de discapacitat, de dependència o incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.
 3. Titularitat de béns:
  • Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots el membres de la unitat familiar.
  • Contracte d’arrendament, amb el cas que el préstec hipotecari sigui sobre un habitatge llogat a una tercera persona.
 4. Declaració responsable del deutor o deutors en relació al compliment dels requisits exigits per situar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica (model).
 5. NOTA: Les entitats financeres estan requerint al sol·licitant d’una moratòria d’hipoteca, que aporti nota simple del Registre de la Propietat. Per tal de sol·licitar-la en habitatges situats d’Amposta, heu d’enviar un correu electrònic al Registre de la Propietat d’Amposta 1 (amposta1@registredelapropietat.org) i heu de fer constar:

  • Dades de la persona sol·licitant i DNI.
  • Número de finca registral.
  • Motiu pel qual es sol·licita.

On he de presentar la sol·licitud del certificat d’empadronament de les persones empadronades?

El certificat d’empadronament haurà de ser sol·licitat a l’Ajuntament del municipi on es tingui la residència habitual.

Els ciutadans residents al municipi d’Amposta, podran sol·licitar-lo mitjançant el formulari previst i presentar la seva sol·licitud telemàticament en el web de l’Ajuntament d’Amposta.

On puc obtenir la nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat i quant costa?

El Registre de la Propietat ha habilitat en el seu web (www.registradores.org) un accés especial perquè la ciutadania i demés persones afectades per la situació del COVID-19, puguin sol·licitar a través de l’enviament d’un correu electrònic la nota simple del servei d’índex, dirigit directament al al Registre de la Propietat on estigui inscrit l’habitatge habitual, o en el seu cas, a qualsevol dels Registres del municipi on es tingui la residència habitual.

Podeu trobar la direcció de correu electrònic de cadascun dels Registres de la Propietat al següent enllaç:

Caldrà adjuntar al correu electrònic que s’enviï, la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de tots els membres de la unitat familiar.

La nota simple del servei d’índex és gratuïta.

NOTA: quan s’enviï el correu electrònic al Registre de la Propietat amb la sol·licitud de la nota simple al servei d’índex, cal especificar el motiu pel qual es sol·licita.

No puc obtenir amb temps suficient tots els documents requerits o algun d’ells, que puc fer?

Si la persona sol·licitant no ha obtingut cap dels documents requerits o algun dels que es requereix, haurà de fer esment en la declaració responsable que haurà de presentar, i justificar els motius pels quals no ha estat possible.

Finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, el sol·licitant disposarà d’1 mes per a l’aportació d’aquests documents.

Amb el cas que l’entitat financera no disposés d’un model de declaració responsable podeu fer ús del següent:

Presentada la sol·licitud de moratòria del préstec hipotecari a l’entitat financera, quan trigaran en respondre’m?

Presentada la sol·licitud i els documents adjunts que es requereixen, l’entitat financera disposarà d’un termini màxim de 15 dies per acordar la moratòria de les quotes del préstec hipotecari.

L’acord pel qual l’entitat financera ajorni les quotes del préstec hipotecari durant un termini de 3 mesos, deurà de formalitzar-se en escriptura pública i inscriure’s al Registre de la Propietat. Aquestes gestions no podran realitzar-se fins que no finalitzi l’estat d’alarma i les restriccions en la libertat deambulatòria.

Amb el cas que el deutor hipotecari i l’entitat financera, derivat de l’acord de moratòria, acordin l’establiment de nous pactes o condicions en el préstec, deuran d’incloure’s en l’escriptura pública i inscriure’ls al Registre de la Propietat.

Els costos de la formalització en escriptura pública i la inscripció al Registre de la Propietat de l’acord de la moratòria del préstec hipotecari, qui els assumeix?

D’acord amb el que exposa el Reial Decret Real-llei 8/2020, de 17 de març, els costos notarials i registrals derivats de la formalització en escriptura pública i la inscripció al Registre de la Propietat seran satisfets per l’entitat financera o el creditor del préstec.

Sol·licitud

Instruccions per sol·licitar aquest tràmit (anar a la pestanya "informació" per a veure instruccions més detallades):

 1. Empleni i signi el formulari de sol·licitud.
 2. Empleni i signi la resta de documents relacionats (si s’escau).
 3. Presenti la sol·licitud i la documentació al propietari/arrendador.

Què pot fer si no té impressora per imprimir els documents? Agafi folis en blanc i escrigui a ma tot el text dels models que subministrem.

Model de formulari de sol·licitud

Resta de models de documents (veure l’apartat de "documentació requerida" a la pestanya "informació"):


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament