• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer del domicili habitual davant l’actual situació deguda al Covid-19

COVID-19: Sol·licitud de moratòria sobre el lloguer del domicili habitual davant l’actual situació deguda al Covid-19


Aquest tràmit és de caràcter privat, pel que tota la relació serà entre l’arrendatari i l’arrendador. Tota la informació continguda en aquesta pàgina és merament informativa i té la finalitat de facilitar la relació entre les parts.

Quines persones es poden beneficiar d’aquesta moratòria sobre el pagament del lloguer de l’habitatge?

Es poden beneficiar d’aquesta moratòria, aquells llogaters d’un habitatge (arrendataris) constituït com el seu domicili habitual i que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica derivada de la situació excepcional del COVID-19, sempre que el propietari de l’habitatge sigui una empresa, entitat pública o gran tenidor.

Si vostè resideix a un habitatge propietat d’una persona física que no s’inclou dintre de cap d’aquests grups de propietaris, pot consultar l’annex següent:

Quins requisits he de complir?

Concretament, s’han de complir el següents requisits:

a) Ser llogaters o persones obligades a pagar el lloguer que han passat a alguna de les situacions següents:

 • Desocupació laboral.
 • Aturats per un expedient de regulació temporal de treball ("ERTO").
 • Reducció de jornada per motius de cura d’altres persones.
 • Empresaris que hagin sofert una pèrdua substancial d’ingressos.

En tot cas, les persones de l’apartat a), no han d’haver aconseguit el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, que amb caràcter general serà de 1645 euros/mes (tres cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), el qual s’incrementarà en el següents supòsits:

 • S’incrementarà aquest límit en un 0,1 cops l’IPREM per cada fill a càrrec de la unitat familiar o 1,5 cops l’IPREM en cas d’unitat familiar monoparental.
 • S’incrementarà aquest límit en 0,1 cops per cada persona major de 65 anys membre de la unitat.
 • En els casos que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o, en casos de malaltia greu per realitzar una activitat laboral, el límit serà de 2151,36 euros/mes (quatre cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples), sense perjudici dels increments per fills al càrrec.
 • En els casos en que la persona obligada a pagar el lloguer sigui persona amb paràlisis cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
 • En els casos que la persona obligada a pagar el lloguer sigui discapacitada física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%, el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
 • En els casos que el que existeix a la unitat familiar una persona amb una malaltia greu que incapaciti a la persona o cuidadora a realitzar una activitat laboral, el el límit serà de 2689,2 euros/mes (cinc cops l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

b) Que el lloguer, més les despeses (com són les de la comunitat de propietaris) i els subministraments bàsics (aigua, llum, gas, gasoil, serveis de telecomunicació fixa i mòbil), resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets percebuts pel conjunt de membres de la unitat familiar.

Que es consideren empreses, entitats públiques o grans tenidors respecte la moratòria en el lloguer d’habitatges?

Les mesures excepcionals desplegades a causa del COVID-19, entenen que seran empreses, entitats públiques o grans tenidors, aquelles persones físiques o jurídiques que siguin propietàries de més de 10 immobles urbans, excloent els garatges i els trasters o, que siguin propietaris d’un immoble o immobles amb una superfície de més de 1500 metres quadrats.

Com puc saber si el propietari de l’habitatge on visc s’inclou dintre d’aquests grups?

 1. Identificar la persona que signa el contracte de lloguer per determinar si es tracta d’una persona física o jurídica. Amb el cas que la propietària sigui una persona jurídica, apareixerà en el contracte una persona física que només actua en nom i representació de la propietat.
 2. Podeu consultar a l’Ajuntament si el propietari del vostre habitatge es tracta d’un gran tenidor. No es facilitaran dades per part de l’Ajuntament, únicament es donarà una resposta afirmativa o negativa sobre la condició de gran tenidor del vostre propietari (opcional).

A qui he de presentar aquesta sol·licitud de moratòria?

El llogater que pretengui obtenir un ajornament temporal i extraordinari del lloguer de l’habitatge on resideix, ha de presentar-lo directament al seu propietari, sigui a través de correu postal a l’adreça assenyalada en el contracte d’arrendament o través de mitjans telemàtics com pot ser el correu electrònic.

Que ha de contenir aquesta sol·licitud?

Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent informació:

 1. Dades de la persona llogatera (nom i cognoms, D.N.I i domicili a efectes de notificacions).
 2. Dades de la persona propietària (nom i cognoms (o nom de l’empresa), D.N.I (o CIF) i domicili a efectes de notificacions).
 3. El motiu pel qual es sol·licita l’ajornament temporal i extraordinari del lloguer.

En tot cas, podeu descarregar el següent formulari per omplir:

Quina documentació he d’acompanyar a la sol·licitud?

La documentació que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud per tal d’acreditar una situació de vulnerabilitat econòmica és la següent:

 1. En el cas de persones en situació legal de desocupació: Certificat expedit per la entitat gestora de les prestacions, on figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació amb el cas que sigui aquesta la situació.
 2. En el cas de cessament de l’activitat d’autònoms: Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
 3. Número de persones que habiten al domicili habitual:
 4. Titularitat de béns: Nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots el membres de la unitat familiar.
 5. Declaració responsable del deutor o deutors en relació al compliment dels requisits exigits per situar-se en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o de no disposar de la documentació (model).

Si la persona sol·licitant no pot obtenir amb temps suficient qualsevol dels documents anteriors haurà d’indicar-ho a la declaració responsable (document e).

Finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, el sol·licitant disposarà d’un més per a l’aportació dels documents que no hagi acompanyat en la sol·licitud.

On puc obtenir la nota simple del servei d’índex del Registre de la Propietat i quant costa?

El Registre de la Propietat ha habilitat en el seu web (www.registradores.org) un accés especial perquè la ciutadania i demés persones afectades per la situació del COVID-19, puguin sol·licitar a través de l’enviament d’un correu electrònic la nota simple del servei d’índex, dirigit directament al al Registre de la Propietat on estigui inscrit l’habitatge habitual, o en el seu cas, a qualsevol dels Registres del municipi on es tingui la residència habitual.

Podeu trobar la direcció de correu electrònic de cadascun dels Registres de la Propietat al següent enllaç:

Caldrà adjuntar al correu electrònic que s’enviï, la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de tots els membres de la unitat familiar.

La nota simple del servei d’índex és gratuïta.

NOTA: quan s’enviï el correu electrònic al Registre de la Propietat amb la sol·licitud de la nota simple al servei d’índex, cal especificar el motiu pel qual es sol·licita.

Per tal de sol·licitar-la en habitatges situats d’Amposta, heu d’enviar un correu electrònic al Registre de la Propietat d’Amposta 1 (amposta1@registredelapropietat.org) i heu de fer constar:

 • Dades de la persona sol·licitant i DNI.
 • Número de finca registral.
 • Motiu pel qual es sol·licita.

De quin termini disposo per presentar aquesta sol·licitud?

El termini per presentar la sol·licitud és de tres mesos, fins el dia 30 de juliol de 2020.

Quina resposta puc obtenir del propietari/a? I de quin termini disposa per contestar la meva sol·licitud?

El propietari/a de l’habitatge, un cop rebuda la sol·licitud, disposarà del termini de 7 dies laborables per notificar la resposta al llogater, en la qual pot optar per:

 1. Una reducció del 50% del lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i de les mensualitats que fossin necessàries, fins a un màxim de quatre mesos.
 2. Una moratòria del lloguer que, s’aplicarà de forma automàtica i que afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitat següents, fins a un màxim de quatre mesos. Els lloguers ajornats s’hauran de pagar de forma fraccionada un cop finalitzada la moratòria durant almenys tres anys, sempre i quan encara tingui vigència la durada del contracte. La propietat no podrà penalitzar ni incrementar amb interessos els fraccionaments ajornats.

Que passa si finalitzada la moratòria o la reducció del lloguer no puc pagar-lo?

El llogater podrà tenir accés al programa d’ajuts transitoris de finançament adoptats dintre del paquet de mesures excepcionals derivades del COVID-19.

Amb l’adopció de mesures sobre el lloguer, s’ha creat un nou programa d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatges habituals que també serà desenvolupat per Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el qual s’incorporarà al Plan Estatal d’Habitatge 2018-2021

Aquest programa tindrà per objecte la concessió d’ajuts de lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les persones llogateres d’un habitatge habitual que tinguin problemes temporals per atendre el pagament parcial o total del lloguer i compleixen les situacions de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda.

La finalitat d’aquest programa serà fer front a la dificultat en la devolució d’aquells ajuts transitoris per part de les persones que no s’hagin recuperat de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda derivada de la crisi del COVID-19 i que no puguin afrontar a la devolució dels préstecs esmentats.

Quin serà l’import d’aquest ajut al lloguer?

L’import d’aquest ajut serà de fins a 900 euros mensuals i de fins el 100% de la renda de lloguer o, en el seu cas, de fins el 100% del principal i interessos del préstec que s’hagi subscrit i amb el que s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

On puc sol·licitar la línia de crèdit i els ajuts?

A data d’avui, resta per conèixer qui gestionarà i tramitarà aquestes línies d’ajuts.

Sóc llogater d’un habitatge propietat d’una persona física que no s’inclou dintre de cap grup dels referits anteriorment, que puc fer?

Les mesures estatals de caràcter excepcional adoptades per la crisi del COVID-19, no preveuen moratòries pels lloguers d’habitatges pertanyents a persones no incloses dintre de les categories d’empresa, entitat pública o gran tenidor.

En tot cas, l’article 8 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, preveu la possibilitat que aquelles persones titulars d’un arrendament d’un habitatge habitual o familiar puguin sol·licitar a la persona arrendatària o propietària de l’habitatge, l’ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda.

De quin termini disposo per sol·licitar l’ajornament temporal i extraordinari al propietari de l’habitatge on visc?

El termini per presentar la sol·licitud és de tres mesos, fins el dia 30 de juliol de 2020.

A qui li he de presentar la sol·licitud d’ajornament temporal?

El llogater que pretengui obtenir un ajornament temporal i extraordinari del lloguer de l’habitatge on resideix, ha de presentar-lo directament al seu propietari, sigui a través de correu postal o per mitjans telemàtics.

Que ha de contenir aquesta sol·licitud?

Aquesta sol·licitud ha de contenir la següent informació:

 1. Dades de la persona llogatera (nom i cognoms, D.N.I i domicili a efectes de notificacions).
 2. Dades de la persona propietària (nom i cognoms, D.N.I i domicili a efectes de notificacions).
 3. El motiu pel qual es sol·licita l’ajornament temporal i extraordinari del lloguer.

En tot cas, podeu descarregar el següent formulari per omplir:

Rebuda la sol·licitud pel propietari/a, que he d’esperar?

Presentada la sol·licitud al propietari/a, aquest tindrà el termini de 7 dies laborables per contestar la sol·licitud exposant les condicions de l’ajornament o el fraccionament de la mensualitat o altres formules alternatives que pugui plantejar.

I si el propietari/a, em denega la meva sol·licitud, no la contesta o les condicions que em planteja no les puc complir?

El llogater podrà tenir accés al programa d’ajuts transitoris de finançament adoptats dintre del paquet de mesures excepcionals derivades del COVID-19.

Amb l’adopció de mesures sobre el lloguer, s’ha creat un nou programa d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatges habituals que també serà desenvolupat per Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, el qual s’incorporarà al Plan Estatal d’Habitatge 2018-2021

Aquest programa tindrà per objecte la concessió d’ajuts de lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les persones llogateres d’un habitatge habitual que tinguin problemes temporals per atendre el pagament parcial o total del lloguer i compleixen les situacions de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda.

La finalitat d’aquest programa serà fer front a la dificultat en la devolució d’aquells ajuts transitoris per part de les persones que no s’hagin recuperat de la situació de vulnerabilitat sobrevinguda derivada de la crisi del COVID-19 i que no puguin afrontar a la devolució dels préstecs esmentats.

Quin serà l’import d’aquest ajut al lloguer?

L’import d’aquest ajut serà de fins a 900 euros mensuals i de fins el 100% de la renda de lloguer o, en el seu cas, de fins el 100% del principal i interessos del préstec que s’hagi subscrit i amb el que s’hagi satisfet el pagament de la renda de l’habitatge habitual.

On puc sol·licitar la línia de crèdit i els ajuts?

A data d’avui, resta per conèixer qui gestionarà i tramitarà aquestes línies d’ajuts.

Sol·licitud

Instruccions per sol·licitar aquest tràmit (anar a la pestanya "informació" per a veure instruccions més detallades):

 1. Empleni i signi el formulari de sol·licitud.
 2. Empleni i signi la resta de documents relacionats (si s’escau).
 3. Presenti la sol·licitud i la documentació al propietari/arrendador.

Què pot fer si no té impressora per imprimir els documents? Agafi folis en blanc i escrigui a ma tot el text dels models que subministrem.

Model de formulari de sol·licitud

Resta de models de documents (veure l’apartat de "documentació requerida" a la pestanya "informació"):


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament