Inici Serveis i tràmits Preguntes freqüents sobre el padró d’habitants

Preguntes freqüents sobre el padró d’habitants

Què és l’empadronament?

El Padró Municipal és el registre administratiu que conté la relació dels residents inscrits en un determinat terme municipal.

L’empadronament és un acte de gran transcendència ja que se’n deriva un seguit de drets i deures. Entre d’altres:

 • Dret a l’assistència sanitària pública.
 • Dret als serveis bàsics d’atenció social primària.
 • Dret als serveis de centres oberts per a adolescents i infants.
 • Dret a les ajudes d’urgència social.
 • És un requisit per a la majoria del tràmits relacionat amb la Llei d’Estrangeria (reagrupament familiar, arrelament social, etc).

Que vol dir residència habitual?

S’entén que una persona resideix en un municipi quan roman més de 6 mesos, durant l’ any natural, en l’esmentat municipi.

Per a donar-se d’alta al Padró Municipal d’Habitants, és necessari sol·licitar la baixa en el municipi anterior?

No, l’encarregat de comunicar-ho és l’Ajuntament de destinació, el qual notificarà l’alta a l’INE i aquest ho traslladarà al municipi de procedència.

Em puc empadronar amb la documentació caducada?

No, abans d’empadronar-se s’ha d’haver renovat la documentació. Sí que es pot empadronar amb el justificant de la renovació del NIE o passaport.

Em puc empadronar amb la fotocòpia de la documentació?

Sí si aquesta està compulsada per un notari o cònsol, en cas contrari s’ha de presentar la documentació original i fotocòpia.

Puc empadronar a una altra persona per poders?

Sí, pot iniciar l’expedient, sempre que presenti escriptura original de poders notarials que l’autoritzen per al tràmit de l’empadronament; entre d’altres, han de tenir una antiguitat màxima de 6 mesos, es comprovarà que visqui realment en el municipi i es resoldrà la sol·licitud.

L’empadronament de les persones menors d’edat

Documentació necessària:

 • Espanyols/es: DNI (obligatori a partir dels 14 anys), llibre de família, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement.
 • Estrangers/es nascuts a Espanya: Llibre de família, certificat de naixement o resolució de la inscripció de naixement (només durant 3 mesos des del seu naixement), els mateixos documents que les persones adultes.
 • Persones estrangeres no nascudes a Espanya: Els mateixos documents que les persones adultes.

La representació legal de les persones menors: Les persones progenitores que ostentin la pàtria potestat tenen la representació legal dels seus fills/es menors no emancipats, pel que en principi serà suficient amb la presentació del llibre de família o certificat de naixement per acreditar la representació. Si no estan empadronats en el mateix domicili, caldrà analitzar altres documents.

En el cas de separació o divorci, la pàtria potestat s’exerceix per aquella persona amb qui convisqui, per tan les variacions padronals es faran pel progenitor/a que ostenti la guàrdia i custòdia, i s’haurà d’acreditar amb la corresponent resolució judicial.

Exemple: menor que s’empadrona en el domicili on hi ha les persones progenitores: No necessitem document d’habitatge i amb una persona declarant major d’edat: pare, mare, àvia, amic... que faci el tràmit, n’hi ha prou.

En cas que els menors s’empadronin amb només un dels progenitors (en el cas que en tinguin 2), cal, a més (per ordre de preferència):

 • Autorització signada per la persona progenitor/a que no s’empadrona, i fotocòpia document identificatiu (es tractarà de la mateixa manera el cas de la custòdia compartida que no aclareixi amb qui cal empadronar els menors).
 • Resolució judicial ferma de la guàrdia i custòdia del/ de la menor o conveni regulador de la separació signat per les dues persones progenitores. (Les resolucions judicials o els convenis reguladors han de presentar-se amb paper timbrat o oficial).
 • Declaració responsable (declaració jurada) del progenitor/a o tutor/a que ve a fer el tràmit de tenir la capacitat legal per empadronar al menor. (aquesta opció de la declaració jurada no és vàlida en els casos de CD on el menor està empadronat amb una de les dues persones progenitores (o amb totes dues); i ve l’altre persona progenitora i vol empadronar el menor amb ella. En aquest cas ha de portar autorització signada o resolució judicial o informe social.)

Si no es disposa dels documents abans esmentats, existeix la possibilitat de portar un informe original de l’assistent social del lloc de procedència que confirmi la situació familiar especial.

En cas de tutela i/o acolliment per part de l’Administració o persona jurídica, cal un document que acrediti que ostenta la representació del menor: resolució, certificat original del/de la director/a dels centres, document identificatiu del menor i de la persona declarant.

En cas que un menor s’empadroni amb una persona major d’edat que NO sigui cap progenitor/a, cal autorització de les dues persones progenitores, o bé sentència de tutela,acolliment, etc., o informe social en el cas que no es pugui tenir cap altre document.

Cal tenir en compte que mai poden quedar menors sols empadronats excepte que tinguin la consideració d’emancipats o emancipades.

Els menors adoptats/es per persones espanyoles es poden empadronar amb nacionalitat espanyola encara que en la documentació que es presenti consti una altra nacionalitat, si aporten sentència de l’adopció original (amb traducció jurada, si cal), si és que encara no figuren en el llibre de família.

Menors de 18 anys: si estan casats/des significa que estan emancipats/des, per tant, poden fer tràmits sense autorització dels pares. S’acredita amb la inscripció de matrimoni del llibre de família.

Menors, majors de 16 anys: Es reputarà per tots els efectes com a emancipat/a al fill o a la filla major de 16 anys que amb el consentiment dels progenitors visqués independentment del pares. Aquest consentiment es pressuposa.

Qualsevol menor a partir dels 16 anys podrà sol·licitar la modificació de les seves dades padronals, aportant la documentació corresponent.

Em puc empadronar amb el rebut del lloguer?

Ha de presentar el contracte de lloguer i l’últim rebut de lloguer pagat. El rebut per si sol no conté les dades necessàries per identificar la propietat i les condicions del lloguer.

Em puc empadronar amb la còpia simple de l’escriptura?

Sí, i també amb el certificat del registre de la propietat que acrediti la seva propietat amb una antiguitat no superior als 3 mesos, amb el rebut de l’IBI al seu nom i/o amb l’alta a BASE.

Sóc la persona propietària d’un habitatge. Puc estar empadronat/ada amb els llogaters?

Quan s’empadronen els llogaters, s’inicia l’expedient de baixa de la persona propietària de l’habitatge, perquè aquest/a ha d’estar empadronat/ada on visqui realment.

L’empadronament caduca?

Caduca el certificat del padró als 3 mesos de la seva data. La inscripció al Padró caduca per als estrangers no comunitaris que han de renovar el padró cada 2 anys des de la data de la inscripció. En cas de residència permanent han de renovar la seva inscripció cada 5 anys.

L’empadronament s’ha de renovar?

L’empadronament s’ha de renovar, sempre que es faci un canvi de domicili, o canvien les dades dels documents presentats, com per exemple, obtenció del DNI, canvi de cognoms, canvi de nivell d’estudis. I en qualsevol cas l’Ajuntament està facultat per a la comprovació dels seus habitants, per tal que les dades del padró siguin les reals i com a mínim els anys acabats en 1 i 6 ha d’instar les mesures necessàries per fer una renovació padronal i verificar que les dades del padró s’ajusten a la realitat. Art. 69 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, apartats 2 i 3 i punt 8.1.2 de la Resolució del 16 de març de 2015.

Com em puc empadronar en cas de no disposar de contracte de lloguer?

Amb l’autorització de la persona propietària de l’habitatge. Alhora l’Ajuntament també pot fer la comprovació a través dels seus agents padronals o policia local.

Com es poden empadronar les persones sense domicili fix?

Amb l’informe de l’assistent social, s’especificarà on ha de romandre empadronada la persona. Aquests tipus de sol·licitud s’han d’estudiar en qualsevol cas, per a verificar l’exactitud de les dades per tractar-se de casos singulars.

Estic vivint en una comunitat o domicili comunitari (tipus hospital, residència, convent,etc.)

Per poder-se empadronar han de presentar l’autorització dels responsable del centre, tenint present que han de viure de forma permanent al centre, si és temporal, no és necessari ni convenient empadronar-se.

Estic rellogat en un habitatge. Puc empadronar-me? (tipus pisos d’estudiant)

Es podrà empadronar si acredita que és el seu domicili habitual i residència permanent, i amb l’autorització de la persona propietària. Si es un domicili temporal o de temporada no cal empadronar-se.

Puc estar empadronat en un domicili on no visc?

Les persones que visquin en diferents municipis, han d’escollir un dels dos municipis on vulguin estar empadronats, que en principi hauria d’ésser on estigui més temps a l’any. No és possible, legalment, estar empadronat en un domicili on no es resideixi. L’Ajuntament està facultat per a sol·licitar la documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili, per comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró d’habitants.

Em puc empadronar sense adreça amb un apartat de correus?

Es obligatori consignar l’adreça correcta on es pugui localitzar l’habitant, partida, polígon, parcel·la. Independentment, en cas que visqui al disseminat o que vulgui es pot fer constar l’apartat de correus.

Sóc espanyol marxo a viure a l’estranger, m’he de donar de baixa del padró?

El procediment correcte és que s’inscrigués en el Consolat de destí. Aquest tràmit l’ha de fer com abans millor, en cas que tingui un habitatge llogat, per tal de no perjudicar la propietat o els nous llogaters, que aniran a residir al domicili. Si no realitzeu aquest tràmit, i l’Ajuntament en té coneixement a través dels nous habitants, s’iniciarà una baixa d’ofici.

Sóc estranger i marxo a viure a un altre país.

El procediment correcte és que firmeu la baixa del padró abans de marxar del país per deslliurar el domicili i deixar-lo buit per poder empadronar-se noves famílies.

Necessito empadronar al meu habitatge una persona que està privada de llibertat.

Podreu fer el tràmit, aportant una escriptura de poders i acreditant la manca de llibertat d’aquesta persona i la sol·licitud conforme desitja romandre empadronada a casa vostra, ha d’existir un vincle de parentiu. En qualsevol cas, s’estarà al que estableix el punt 3.4 de la Resolució de l’INE.

Tinc un visat de turístic, puc empadronar-me?

Les persones que vénen com a turistes NO s’han d’empadronar, quan s’esgota el visat han de tornar al seu país.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies