• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Preguntes freqüents sobre el padró d’habitants

Preguntes freqüents sobre el padró d’habitants

publicat el 30/04/2018

Què és el Padró Municipal d’Habitants?
El Padró Municipal és el registre administratiu que conté la relació dels residents inscrits en un determinat terme municipal.

Hi ha un termini determinat de residència en un municipi per a poder empadronar-se?
S’entén que una persona resideix en un municipi quan roman més de 6 mesos, durant l’ any natural, en l’esmentat municipi.

Per a donar-se d’alta al Padró Municipal d’Habitants, és necessari sol·licitar la baixa en el municipi anterior?
No, l’encarregat de comunicar-ho és l’Ajuntament de destinació, el qual notificarà l’alta a l’INE i aquest ho traslladarà al municipi de procedència.

Per què hem d’estar empadronats?
La inscripció en el Padró Municipal d’Habitants és una obligació i un requisit imprescindible per a la realització d’un gran nombre de tràmits administratius, així com per a accedir a multitud de serveis municipals i ajuts de caràcter benèfic o social.

Em puc empadronar amb la documentació caducada?
No, abans d’empadronar-se s’ha d’haver renovat la documentació. Sí que es pot empadronar amb el justificant de la renovació del NIE o passaport.

Em puc empadronar amb la fotocòpia de la documentació?
Sí si aquesta està compulsada per un notari o cònsol, en cas contrari s’ha de presentar la documentació original i fotocòpia.

Puc empadronar a una altra persona per poders?
Sí, pot iniciar l’expedient, sempre que presenti escriptura original de poders notarials que l’autoritzen per al tràmit de l’empadronament; entre d’altres, han de tenir una antiguitat màxima de 6 mesos, es comprovarà que visqui realment en el municipi i es resoldrà la sol·licitud.

Com puc fer l’empadronament de menors d’edat, quan els pares no s’empadronen junts, quan sols acudeix un progenitor davant de funcionari públic, quan l’altre progenitor està en domicili desconegut?
Compareixent tots dos pares davant de funcionari públic i manifestant la voluntat i/o conformitat que s’empadrona el menor amb un dels dos pares. Amb el benentès que no existeix guarda i custòdia. En cas de tenir conveni regulador o sentència de separació han de presentar el document corresponent en què s’especifiqui la residència dels menors d’edat i/o documentació de tutela de menors. Si el menor té 16 anys ha de manifestar on vol estar empadronat. La casuística és múltiple i cal analitzar cada cas concret i les seves singularitats.

Poden empadronar-se menors d’edat sols, a l’efecte d’escolarització, etc.
Els menors no emancipats han d’empadronar-se amb algun dels seus progenitors, o amb els avis o altres persones que disposin de poders notarials per a la seva guarda.

Em puc empadronar amb el rebut del lloguer?
Ha de presentar el contracte de lloguer i l’últim rebut de lloguer pagat. El rebut per si sol no conté les dades necessàries per identificar la propietat i les condicions del lloguer.

Em puc empadronar amb la còpia simple de l’escriptura?
Sí, i també amb el certificat del registre de la propietat que acrediti la seva propietat amb una antiguitat no superior als 3 mesos, amb el rebut de l’IBI al seu nom i/o amb l’alta a BASE.

Sóc el propietari d’un habitatge puc estar empadronat amb els llogaters?
Quan s’empadronen els llogaters, s’inicia l’expedient de baixa del propietari de l’habitatge, perquè aquest ha d’estar empadronat on visqui realment.

L’empadronament caduca?
Caduca el certificat del padró als 3 mesos de la seva data. La inscripció al Padró caduca per als estrangers no comunitaris que han de renovar el padró cada 2 anys des de la data de la inscripció. En cas de residència permanent han de renovar la seva inscripció cada 5 anys.

L’empadronament s’ha de renovar?
L’empadronament s’ha de renovar, sempre que es faci un canvi de domicili, o canvien les dades dels documents presentats, com per exemple, obtenció del DNI, canvi de cognoms, canvi de nivell d’estudis. I en qualsevol cas l’Ajuntament està facultat per a la comprovació dels seus habitants, per tal que les dades del padró siguin les reals i com a mínim els anys acabats en 1 i 6 ha d’instar les mesures necessàries per fer una renovació padronal i verificar que les dades del padró s’ajusten a la realitat. Art. 69 del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, apartats 2 i 3 i punt 8.1.2 de la Resolució del 16 de març de 2015.

Com em puc empadronar en cas de no disposar de contracte de lloguer?
Amb l’autorització del propietari de l’habitatge. Alhora l’Ajuntament també pot fer la comprovació a través dels seus agents padronals o policia local.

Com es poden empadronar les persones sense domicili fix?.
Amb l’informe de l’assistent social, s’especificarà on ha de romandre empadronada la persona. Aquests tipus de sol·licitud s’han d’estudiar en qualsevol cas, per a verificar l’exactitud de les dades per tractar-se de casos singulars.

Estic vivint en una comunitat o domicili comunitari (tipus hospital, residència, convent,etc.)
Per poder-se empadronar han de presentar l’autorització dels responsable del centre, tenint present que han de viure de forma permanent al centre, si és temporal, no és necessari ni convenient empadronar-se.

Estic rellogat en un habitatge puc empadronar-me. (tipus pisos d’estudiant)
Es podrà empadronar si acredita que és el seu domicili habitual i residència permanent, i amb l’autorització del propietari. Si es un domicili temporal o de temporada no cal empadronar-se.

Puc estar empadronat en un domicili on no visc?
Les persones que visquin en diferents municipis, han d’escollir un dels dos municipis on vulguin estar empadronats, que en principi hauria d’ésser on estigui més temps a l’any. No és possible, legalment, estar empadronat en un domicili on no es resideixi. L’Ajuntament està facultat per a sol·licitar la documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili, per comprovar la veracitat de les dades contingudes al padró d’habitants.

Em puc empadronar sense adreça amb un apartat de correus?
Es obligatori consignar l’adreça correcta on es pugui localitzar l’habitant, partida, polígon, parcel·la. Independentment, en cas que visqui al disseminat o que vulgui es pot fer constar l’apartat de correus.

Sóc espanyol marxo a viure a l’estranger, m’he de donar de baixa del padró?
El procediment correcte és que s’inscrigués en el Consolat de destí. Aquest tràmit l’ha de fer com abans millor, en cas que tingui un habitatge llogat, per tal de no perjudicar la propietat o els nous llogaters, que aniran a residir al domicili. Si no realitzeu aquest tràmit, i l’Ajuntament en té coneixement a través dels nous habitants, s’iniciarà una baixa d’ofici.

Sóc estranger i marxo a viure a un altre país.
El procediment correcte és que firmeu la baixa del padró abans de marxar del país per deslliurar el domicili i deixar-lo buit per poder empadronar-se noves famílies.

Necessito empadronar al meu habitatge una persona que està privada de llibertat.
Podreu fer el tràmit, aportant una escriptura de poders i acreditant la manca de llibertat d’aquesta persona i la sol·licitud conforme desitja romandre empadronada a casa vostra, ha d’existir un vincle de parentiu. En qualsevol cas, s’estarà al que estableix el punt 3.4 de la Resolució de l’INE.

Tinc un visat de turístic, puc empadronar-me?
Les persones que vénen com a turistes NO s’han d’empadronar, quan s’esgota el visat han de tornar al seu país.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament