• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de l’ajut de les persones treballadores autònomes de la Generalitat de Catalunya

COVID-19: Sol·licitud de l’ajut de les persones treballadores autònomes de la Generalitat de Catalunya


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre les persones treballadores autònomes i la Generalitat de Catalunya. Tota la informació continguda en aquesta pàgina és merament informativa i té la finalitat de facilitar la relació entre les parts.

En que consisteix l’ajut per als autònoms/es?

Aquest ajut es tracta d’una prestació única, és a dir, s’atribueix un únic import (d’un mínim de 100 euros i d’un màxim de 2000 euros), amb la finalitat de compensar les pèrdues econòmiques de l’activitat econòmica dels autònoms/es a causa de la crisi del COVID-19, en les quals s’ha decretat el seu tancament i en conseqüència, s’ha sofert una reducció dràstica i involuntària de la facturació, sempre que no es disposin d’altres fons d’ingressos.

De quin termini disposo per sol·licitar aquest ajut?

Les persones autònomes que pretenguin sol·licitar aquest ajut, ho podran fer a partir del dia 4 d’abrilde 2020 fins el dia 4 de maig de 2020.

S’atorgarà aquest ajut per ordre cronològic de presentació fins que s’exhaureixi la partida pressupostària destinada d’un total de 7.500.000 euros.

Quines persones autònomes es poden beneficiar d’aquest ajut?

Es poden beneficiar d’aquest ajut, les persones físiques que estiguin donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) i que tinguin el seu domicili fiscal o el seu centre de treball a Catalunya.

S’exclouen d’aquest ajut: els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives, societats laborals, membres d’òrgans d’administració de societats, treballadors/es autònoms col·laboradors.

Sóc autònom, quins requisits he de complir per sol·licitar aquest ajut?

L’autònom que pretengui sol·licitar i beneficiar-se d’aquest ajut, haurà de complir els següents requisits:

 • Ser autònom i no incloure’s en els supòsits d’exclusió anteriors.
 • No disposar de fons alternatius d’ingressos: la base imposable de l’última declaració de la renda de l’autònom ha de ser igual o inferior a 25.0000 euros, en cas d’haver-se presentat individualment. En el cas que la declaració de renda sigui conjunta, la part presentada per l’autònom també haurà de ser de quantia igual o inferior 25.000 euros.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries de l’Estat, la Generalitat o la Seguretat Social, incloent aquells autònoms que disposen de pròrrogues, ajornament, moratòries o qualsevol altra condició respecte el pagament de tributs.
  Aquest requisit s’ha de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajut, abans del seu atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 • Haver-se donat d’alta d’autònom durant el primer trimestre del 2020 (independentment del mes).
 • Tenir el domicili fiscal a Catalunya o el centre de treball de l’autònom a Catalunya.
 • Les persones que han de deixat de percebre en data 1 de març de 2020, la subvenció per l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil de l’any 2019.
 • Haver suspès la seva activitat econòmica a causa de la crisi del COVID-19.
 • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la facturació durant el mes de març de 2020, en comparació al mes de març de 2019.
  Els autònoms amb una antiguitat inferior a 1 any, hauran d’acreditar que la reducció d’ingressos és inferior respecta la mitjana dels mesos anteriors.

Com he d’acreditar o quina documentació he d’aportar per justificar que compleixo aquests requisits quan sol·liciti l’ajut?

La persona sol·licitant de l’ajut no ha de presentar cap document relatiu al seu règim laboral ni tampoc en relació a la seva pèrdua d’ingressos en el moment que sol·liciti l’ajut.

Únicament, quan omple i signa la sol·licitud d’ajut, declararà responsablement que compleix els requisits.

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya podrà requerir a la persona sol·licitant en un moment posterior, per tal que acrediti i justifiqui la situació de vulnerabilitat econòmica per la qual ha sol·licitat l’ajut. És per això, que resulta important guardar i recopilar la informació següent per si fos requerida:

 • Tenir emplenat el document "Estimació directa ingressos i despeses", que podreu trobar en la pestanya documentació de l’Ajut extraordinari del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies .
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre de registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període que s’ha de justificar.
  Els autònoms/es que no estiguin obligats a portar llibres podran acreditar-ho per mitjà d’altre tipus de documents vàlids.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

A qui he de presentar aquesta sol·licitud d’ajut?

La so·licitud de l’ajut als autònoms/es es presenta de forma telemàtica a la Generalitat de Catalunya.

Trobareu la sol·licitud i els documents a Ajut extraordinari del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (seguiu sempre les instruccions que us faciliten a la pàgina web).

De quin termini disposa la Generalitat per resoldre la meva sol·licitud?

La Generalitat de Catalunya disposarà d’un mes per emetre i notificar la resolució de l’ajut a partir del dia 5 de maig de 2020 fins al 5 de juny de 2020.

Si no se us ha notificat cap resolució en el termini anterior, s’entén que la vostra sol·licitud ha estat desestimada, però podreu interposar contra la desestimació recurs d’alçada.

Com es calcula la quantia de l’ajut?

L’ajut que es podrà atorgar al sol·licitant serà d’un mínim de 100 euros i d’un màxim de 2000 euros.

El resultat econòmic (ingressos menys despeses mensuals) del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35%respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les despeses de caràcter fix mensual que es podran computar seran: la quota de la seguretat social, els lloguers, els tributs vinculats a l’activitat (excloent l’IVA), les despeses per serveis d’assessorament i gestió de l’activitat econòmica, els subministraments (aigua, gas, llum, telefonia, internet), despeses de personal, i altres despeses vinculades a l’activitat per un màxim de 125 euros.

Resumidament, es preveuen tres supòsits:

 1. L’atorgament de 950 euros d’ajut, si el resultat (ingressos menys despeses mensuals) del mes de març de 2020 respecte el resultat del mes de març de 2019 és ZERO.
  Amb el cas d’autònoms donats d’alta fa menys d’un any, si el resultat del mes de març de 2020 respecte la mitjana dels mesos anteriors és zero.
 2. L’atorgament de 950 euros d’ajut més la suma de les pèrdues obtingudes, si el resultat del mes de març de 2020 respecte el resultat del mes de març de 2019 és NEGATIU. L’ajut és d’un màxim de 2000 euros.
  Amb el cas d’autònoms donats d’alta fa menys d’un any, si el resultat del mes de març de 2020 respecte la mitjana dels mesos anteriors és NEGATIU.
 3. L’atorgament d’un import concret de diners, si el resultat del mes de març de 2020 respecte el resultat del mes de març de 2019 és POSITIU.
  Amb el cas d’autònoms donats d’alta fa menys d’un any, si el resultat del mes de març de 2020 respecte la mitjana dels mesos anteriors és POSITIU.

Podeu trobar més informació detallada, en el punt 5è de les bases de l’ajut, en el següent enllaç:

Sol·licitud
Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament