Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va Serveis Socials, en règim laboral fix, pel sistema de concurs-oposició

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va Serveis Socials, en règim laboral fix, pel sistema de concurs-oposició

publicat el 29/05/2023

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/05/2023

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va Serveis Socials, en règim laboral fix, pel sistema de concurs-oposició, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/05/2023 al 19/06/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

Actualitzat el 10/7/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 1917/2023 de data 10/07/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

5086A

4732E

3373X

Aspirants admesos/es pendents coneixements nivell C1 de català

DNI

6744R

Aspirants admesos/es pendents coneixements llengua espanyola

DNI

8601J

Aspirants admesos/es pendents coneixements nivell C1 de català i coneixements llengua espanyola

DNI

0002S

0142L

Aspirants exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

6391Y

3, 4 (V.L), 5

6983L

1, 4 (V.L. desactualitzada), 5, 6, 7

9608J

3, 5, 7

5437T

2, 5

2963S

2, 4 (V.L.), 5

4662M

4 (V.L.)

6605Z

3, 4 (V.L. desactualitzada), 5, 6, 7

3131Q

6, 7

4191T

1, 4 (C.V.), 6, 7

6314F

3, 4 (V.L. desactualitzada), 6, 7

0079G

4 (V.L.)

2526Y

4 (V.L.)

1679L

4 (V.L. desactualitzada), 7

1293E

7

6549H

5, 7

Llegenda motiu exclusió

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Còpia simple del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.

 3. Còpia simple del títol acadèmic necessari, i de tots aquells requisits específics d’accés que li corresponguin al lloc on es presenta la sol·licitud, d’acord amb la informació indicada al Annex I.

 4. Currículum vitae (C.V.) del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral (V.L.) emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.

 5. Còpia simple del certificat acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua catalana, que correspongui al lloc on es presenta la sol·licitud d’acord amb la informació indicada al Annex I, i si s’escau també el de llengua castellana.

 6. Relació de mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant el formulari "Relació de mèrits en processos d’estabilització", si s’escau.

 7. Declaració responsable conforme es reuneixen els requisits generals de la base segona, emplenant el document normalitzat amb denominació "Declaració responsable per a la participació en procés d’estabilització" annexat a continuació de les bases.

Període d’al·legacions: del 11/07/2023 al 24/07/2023

Important:

Els/les aspirants podran esmenar durant el període d’al·legacions, tota la documentació que s’indica al punt 5 de les bases de la convocatòria; en les bases de la convocatòria, hi consten tots els models de documents específics per a la participació en processos d’estabilització:

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova llengües oficials: nivell C1 de català i nivell superior de llengua castellana:

Dia:

20/11/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00 h

Resta de proves:

Dia:

22/11/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita, 43, planta 1

43870 – Amposta

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador:

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Sra. Neus Serret Lor, Administrativa del Dep. de Serveis Socials Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

 • Suplent: Sr. Xavier Mèlich Porres, Treballador Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sra. Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Anna Adell Monllau, Cap del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

 • Suplent: Sra. Isabel Panisello Pech, Administrativa del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Beatriz Fabra Arques, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

 • Suplent: Sra. Gisela Ferré Pla, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 4:

 • Titular: Sr. Francesc Josep Folqué Alcoverro, Administratiu Dep. Secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, funcionari de carrera i membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sra. Noelia Vidal Tena, Administrativa del Departament de Justícia, Dret i Memòria dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, funcionària de carrera i membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Per a la realització de les proves de les llengües oficials, el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs/es experts en la matèria, així com per a la resta de proves de fase d’oposició. Els assessors externs tindran veu però no vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/8/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 2175/2023 de data 04/08/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es

DNI

DNI

DNI

5086A

1679L

4191T

4732E

0079G

 

3373X

3131Q

 

4662M

2963S

 

2526Y

1293E

 

Aspirants admesos/es pendents coneixements nivell C1 de català

DNI

6744R

Aspirants admesos/es pendents coneixements llengua espanyola

DNI

8601J

0142L

Aspirants admesos/es pendents coneixements nivell C1 de català i coneixements llengua espanyola

DNI

0002S

5437T

Aspirants exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

6391Y

3, 4 (V.L), 5

6983L

1, 4 (V.L. desactualitzada), 5, 6, 7

9608J

3, 5, 7

6605Z

3, 4 (V.L. desactualitzada), 5, 6, 7

6314F

3

6549H

5, 7

Llegenda motiu exclusió

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Còpia simple del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.

 3. Còpia simple del títol acadèmic necessari, i de tots aquells requisits específics d’accés que li corresponguin al lloc on es presenta la sol·licitud, d’acord amb la informació indicada al Annex I.

 4. Currículum vitae (C.V.) del sol·licitant, acompanyat d’informe de vida laboral (V.L.) emès per la Seguretat Social en el termini màxim d’un mes anterior a la finalització de presentació de sol·licituds que ha de sol·licitar l’interessat.

 5. Còpia simple del certificat acreditatiu d’estar en possessió del nivell de llengua catalana, que correspongui al lloc on es presenta la sol·licitud d’acord amb la informació indicada al Annex I, i si s’escau també el de llengua castellana.

 6. Relació de mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant el formulari "Relació de mèrits en processos d’estabilització", si s’escau.

 7. Declaració responsable conforme es reuneixen els requisits generals de la base segona, emplenant el document normalitzat amb denominació "Declaració responsable per a la participació en procés d’estabilització" annexat a continuació de les bases.

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova llengües oficials: nivell C1 de català i nivell superior de llengua castellana:

Dia:

20/11/2023

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00 h

Resta de proves:

Dia:

22/11/2023

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita, 43, planta 1

43870 – Amposta

Hora:

9,00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Sra. Neus Serret Lor, Administrativa del Dep. de Serveis Socials Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

 • Suplent: Sr. Xavier Mèlich Porres, Treballador Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 1:

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària actal. Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sra. Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana del Dep. de Secretaria, funcionària de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2:

 • Titular: Sra. Anna Adell Monllau, Cap del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

 • Suplent: Sra. Isabel Panisello Pech, Administrativa del Dep. de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera

Vocal 3:

 • Titular: Sra. Beatriz Fabra Arques, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

 • Suplent: Sra. Gisela Ferré Pla, Educadora Social Dep. Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta, personal laboral

Vocal 4:

 • Titular: Sr. Francesc Josep Folqué Alcoverro, Administratiu Dep. Secretaria del Consell Comarcal del Baix Ebre, funcionari de carrera i membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sra. Noelia Vidal Tena, Administrativa del Departament de Justícia, Dret i Memòria dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, funcionària de carrera i membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Per a la realització de les proves, el Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs/es experts en la matèria, que tindran veu però no vot, i són:

 • Prova de coneixements nivell C1 de català: Sra. Ester Martí, Tècnica del Consorci per la Normalització Lingüística de les terre de l’Ebre

 • Prova de coneixements nivell C1 llengua castellana: Sra. Maria Gallego, Professora de Llengua Castellana de l’Institut Berenguer IV d’Amposta

 • Per a la resta de proves de fase d’oposició: Sra. Assumpta Eixarch Conesa, Cap del Dep. de Serveis Socials i Serveis a les Persones de l’Ajuntament d’Amposta.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies