• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Agent policia local: llista provisional d’admesos i exclosos

Oferta de treball: Agent policia local: llista provisional d’admesos i exclosos

publicat el 02/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

DECRET D’ALCALDIA 3/2018

 Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter interí, mitjançant concurs-oposició lliure, tres places d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta, grup C1, escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica, adscrites a la Policia Local d’Amposta. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT, la qual indica la causa d’exclusió. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació d’exclosos, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’admesos: 

Admesos/es:

DNI

216P

352A

018E

282M

947Z

795L

524T

535Q

845J

743Y

282A

965F

883P

234T

645K

411T

545P

146E

943P

652R

035Z

007R

173G

349N

681E

611T

295Q


Exclosos/es

Causa d’exclusió

091A

A

329K

A

628T

A

837B

C

471A

A

527Q

A, E

181Z

C

588H

A, C

798J

A

226T

A

779S

T, A E

704P

C

507T

T, V, E, C

950N

A

896M

A

019Z

A, E

161B

A, C

939R

F

865J

C

277H

C


C: No presentar la documentació degudament compulsada.

A: No estar en possessió/acreditar del Carnet A.

E: No estar en possessió/acreditar el nivell mínim exigit de català.

V: No presentar el Currículum Vitae

T: No estar en possessió/acreditar la titulació exigida.

F: Presentar la documentació fora de termini 

SEGON. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de català en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de català:

DNI

216P

352A

018E

282M

947Z

277H

795L

091A

329K

628T

837B

524T

845J

743Y

282A

965F

883P

234T

471A

645K

181Z

588H

411T

798J

545P

146E

943P

652R

035Z

226T

295Q

704P

007R

950N

173G

896M

349N

681E

611T

161B

865J

 

No Exempts de realitzar la prova de català:        

DNI

535Q

527Q

779S

507T

019Z

TERCER. Aprovar la llista provisional d’aspirants exempts i no exempts de realitzar la prova de llengua castellana en el cas que siguin definitivament admesos en el procés de selecció. Aquesta llista serà exposada al tauló d’edictes, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta i al BOPT. En tot cas, a l’objecte d’evitar errors i, en el supòsit de produir-se, possibilitar la seva subsanació en temps i forma, els aspirants comprovaran no sols que no figuren en la relació de no exempts, sinó, a més a més, que el seu DNI consta en la relació d’exempts: 

Exempts de realitzar la prova de castellà:

DNI

216P

352A

018E

282M

947Z

277H

795L

091A

329K

628T

837B

524T

535Q

845J

743Y

282A

965F

883P

234T

471A

527Q

645K

181Z

588H

411T

798J

545P

146E

943P

652R

035Z

226T

295Q

779S

704P

507T

007R

950N

173G

896M

349N

019Z

681E

611T

161B

939R

865J

 No Exempts de realitzar la prova de castellà:     

Cap

 QUART. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del present decret a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per tal de que es puguin subsanar els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l’omissió simultània de la llista d’admesos i exclosos. Conclòs aquest termini es farà pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció, la llista definitiva dels aspirants admesos exempts i no exempts de la realització de la prova de català en un termini màxim de cinc dies hàbils. Aquesta llista s’exposarà en la pàgina web i el tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta. 

CINQUÈ. Determinar que hi seran membres del Tribunal qualificador, els següents: 

- President/a:

Titular, Sr. Josep Massana Iniesta

Suplent, Sr. Xavier Saragossa Sentís

- Vocals:

  1. Titular, Un/a representant de l’Institut de Seguretat Pública

Suplent: Un/a representant de l’Institut de Seguretat Pública

  1. Titular, Un/a representant de la Direcció General d’Administració de Seguretat

Suplent: Un/a representant de la Direcció General d’Administració de Seguretat

  1. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats

Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego

  1. Titular, Sr. Andreu Diez Antich

Suplent: Ruben Romero Lara 

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció. 

SISÈ. Els membres del Tribunal i l’aspirant deurà de procedir a abstenir-se d’actuar els primers i a recusar els membres del Tribunal els segons, de conformitat amb el que determinen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 SETÈ. Fixar que el dia de la realització de les proves 1ª, 2ª, 3ª i 4ª de la Fase Oposició  serà el dia 6 de febrer de 2018 a les 9:00 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Amposta. Els/les candidats/es finalment admesos de voler continuar participant en aquest procés de selecció s’hauran de presentar amb el DNI per poder realitzar les proves de selecció. 

VUITÈ. Notificar a tots els interessats el present Decret d’Alcaldia i, donar-ne publicitat mitjançant la inserció d’un anunci en el BOPT, pàgina web municipal i tauló d’edictes de l’Ajuntament d’Amposta.

 Amposta, a 2 de gener de 2018

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament