• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Agent policia local: bases i oferta de treball

Oferta de treball: Agent policia local: bases i oferta de treball

publicat el 27/11/2017


Aquest procés de selecció ja està tancat

 Aprovades per Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 30 d’octubre de 2017, i publicades al BOPT número 226 de 23 de novembre de 2017, les bases específiques del procediment selectiu per a la provisió de 3 places d’agent interí de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició, es fan públiques per al seu general coneixement.

El termini per presentar les sol·licituds és des del 24 de novembre fins al 14 de desembre de 2017.

 

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

La provisió, pel sistema de concurs oposició lliure, de 3  places d’agent interí de la policia local, d’acord amb el supòsit previst en l’article 31.2 c) del Decret 233/2002 i durada equivalent a la situació de substitució que ha originat la vacant, concretament la comissió de serveis dels agents; enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, escala bàsica, grup de titulació C1, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents:

 1. a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.
 2. b) Haver complert 18 anys i no excedir, si escau, l’edat màxim de jubilació forçosa.
 3. c) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 4. d) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 5. e) Tenir una alçada mínima que es fixa en: homes 165 cm i dones 160cm.
 6. f) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 7. g) Estar en possessió dels permisos de conduir de les classes A i B.

Totes aquestes condicions s’han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

TERCERA.- SOL·LICITUDS

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al registre general de l’ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), i s’han d’adreçar al president de la corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  

Els aspirants han de manifestar en aquest document que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base segona i es comprometen a prestar jurament o promesa tal com estableix l’article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Les sol·licituds han d’anar acompanyades d’un currículum vitae de l’aspirant, de fotocòpies del DNI, dels permisos i dels títols acadèmics exigits a la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per a la fase de concurs. Tots els documents s’han de presentar mitjançant fotocòpies degudament compulsades.

QUARTA.- LLISTA D’ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència de la corporació, o autoritat delegada, en el termini màxim d’un mes dictarà resolució aprovant les llistes d’aspirants admesos i exclosos. En l’esmentada resolució s’han d’indicar el lloc on es troben exposades al públic les llistes completes certificades d’aspirants admesos i exclosos i s’ha de determinar el lloc, la data i l’hora de començament dels exercicis.

L’esmentada resolució també concedirà un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d’ofici o a petició dels interessats. Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de trenta dies, transcorregut el qual, sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i es considerarà elevada a definitiva la llista d’aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

CINQUENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades per la corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució:

 1. Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa corporació.
 2. Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta matèria.
 3. El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals hi haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat Pública i una altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat.

En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però sense vot.

El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser designats conjuntament amb els titulars.

La designació del tribunal s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’ajuntament, com a mínim 15 dies abans de les proves.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 

El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència. 

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador és classifica en la categoria tercera. 

SISENA.- PROCÉS DE SELECCIÓ

La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca policial a exercir i en la  superació de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició.

El dia, l’hora i el lloc d’inici de la primera prova es publicarà al tauler d’anuncis, com a mínim, amb 15 dies d’antelació.

La data, l’hora i el lloc de realització de la segona prova i següents seran determinats pel tribunal i se’n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior, i per qualsevol altre mitjà, si així ho creu necessari, per tal de facilitar-ne la màxima divulgació. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats.

L’ordre d’actuació dels i de les aspirants, per a aquells exercicis que no puguin fer-se conjuntament s’establirà per sorteig, i es publicarà al tauler d’anuncis de l’ajuntament com a mínim amb 15 dies d’antelació.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, fins hi tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si el tribunal té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i, si escau, es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

SETENA.- DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS

El tribunal valorarà els mèrits al·legats  i acreditats documentalment pels aspirants, mitjançant fotocòpies compulsades, d’acord amb el barem següent:

 1. A) Antiguitat

A.1 Per haver exercit com agent de la policia local a l’ajuntament convocant,

  per cada mes complert .......................... 0,1 punts, fins a un màxim d’1,5.

A.2 Antiguitat en altres cossos policials:

  per cada mes complert .......................... 0,1 punts, fins a un màxim d’1,5.

La puntuació màxima és de 3 punts.

 1. B) Recompenses i distincions

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de seguretat quan siguin rellevants en relació amb les funcions de la categoria d’agent. Fins a un màxim de 3 punts.

     B.1 Per Felicitació Col·lectiva ......................... 0,25 punts.

     B.2 Per Felicitació Individual   ......................... 0,5 punts.

     B.3 Per medalla                      .......................... 1 punt.

 1. C) Titulacions acadèmiques:

C.1 Batxillerat superior o equivalent.................... 0,5 punts.

C.2 Diplomatura universitària o equivalent.......... 1 punts.

C.3 Llicenciatura universitària.............................. 2 punts.

En aquest apartat només podrà puntuar una titulació, màxim 2 punts

 1. D) Formació professional:

D.1 Per cursos organitzats o homologats per l’Escola de Policia de Catalunya, realitzats amb aprofitament, fins a un màxim de 5 punts:

- Per cursos de durada fins a 25 hores:

  per cada un......................................... 0,15 punts.

- Per cursos de 26 a 50 hores:

  per cada un......................................... 0,25 punts

- Per cursos de 51 a 100 hores:

  per cada un ........................................ 0’4 punts

- Per cursos de durada superior a 100 hores:

  per cada un........................................  0,5 punts.

D.2 Per altres cursos o seminaris relacionats amb la professió, realitzats amb aprofitament,  fins a un màxim d’1 punt

Per cursos de durada fins a 25 hores:

  per cada un......................................... 0,10 punts.

- Per cursos de 26 a 50 hores:

  per cada un......................................... 0,15 punts

- Per cursos de 51 a 100 hores:

  per cada un ........................................ 0’20 punts

- Per cursos de durada superior a 100 hores:

  per cada un........................................  0,30 punts.

Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos al·legats. Si no ho fan així és computaran com cursos de durada inferior a 25 hores.

 1. E) Nivell de coneixement de la llengua catalana:

Es valoraran els certificats superiors al nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o altres equivalents, fins a un màxim d’1 punt.

    E1. Els certificats acreditatius del nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb la denominació del Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o equivalents, es valoren amb 0,5 punts.

    E2. Els certificats acreditatius del nivell superior de català (C2) de la Direcció General de Política Lingüística, d’acord amb la denominació del Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, o equivalents, es valoren amb 1 punt

Les equivalències als nivells esmentats s’estableixen d’acord amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC núm. 5511, de 23.11.2009), modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC núm. 5610, de 19.4.2010).

 1. F) Nivell de coneixement de llengües estrangeres:

Els coneixements de llengües estrangeres (alemany, anglès, àrab, coreà, danès, finès, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, noruec, portuguès, romanès, rus, suec, turc i xinès) es valoren fins a 3 punts com a màxim, d’acord amb el barem següent:

    F.1 Els certificats  acreditatius de nivell llindar (B1) del Marc europeu comú de referència (MECR) o equivalent es valoren amb 0,5 punts cadascun.

    F.2 Els certificats acreditatius de nivell avançat (B2) del Marc europeu comú de referència (MECR) o equivalent es valoren amb 1 punt cadascun.

    F.3 Els certificats acreditatius de nivell de domini funcional efectiu (C1) del Marc europeu comú de referència (MECR) o equivalent es valoren amb 1,5 punts cadascun.

    F.4 Els certificats acreditatius de domini (C2) del Marc europeu comú de referència (MECR) o equivalent es valoren amb 2 punts cadascun.

Només es valora el nivell més alt acreditat per la persona participant d’una mateixa llengua estrangera.

La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 18 punts.

VUITENA.- EXERCICIS DE LA FASE D’OPOSICIÓ

1r. Exercici. Aptitud física.

Aquesta prova té per objecte comprovar, entre d’altres, les condicions de força, agilitat, rapidesa i resistència de l’aspirant. Consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex 1 d’aquestes bases.

Per a la realització d’aquesta prova els i les aspirants han de lliurar al tribunal un certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per a portar-les a terme amb una antiguitat màxima de 3 mesos a la data de realització de la prova. La no presentació d’aquest certificat comporta l’exclusió automàtica de l’aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física.

2n Exercici.  Coneixement de la llengua catalana.

Consisteix en la realització d’exercicis  de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb una persona experta que permeti valorar-ne els  coneixements orals.

Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior.

Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística.

3r. Exercici. Prova teòrica

 1. Els aspirants hauran de contestar un examen tipus test consistent en un màxim de 50 preguntes relacionades amb el temari de l’Annex 2. Cada resposta correcta es puntua amb 0,10, cada resposta incorrecta resta 0,05 punts, les respostes deixades en blanc no resten. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 5 punts.
 2. Els aspirants contestaran per escrit una de les dues preguntes proposades pel tribunal i relacionades amb el temari de l’Annex 2. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 5 punts.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 10 punts.

4rt. Exercici. Psicotècnic

Consisteix en una bateria de tests objectius que compleixin els requisits  de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Aquest exercici ha de contenir, com a mínim, proves aptitudinals i proves de personalitat adequades al perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

A criteri del tribunal, es podrà complementar aquest exercici amb una entrevista personal dels aspirants, a fi d’integrar tots els elements explorats anteriorment. En aquest cas, a les entrevistes hi ha d’estar present, com a mínim, un membre del tribunal.

Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en proves psicotècniques.

La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant.

5è. Exercici. Cas Pràctic

El tribunal facilitarà un supòsit pràctic amb l’objectiu de valorar la capacitat dels aspirants per resoldre problemes d’àmbit policial, identificar infraccions d’àmbit administratiu i penal i de gestió operativa i/o de mobilitat, tot relacionat amb el temari de l’Annex 2. El temps que tindran per resoldre l’exercici serà de 2 hores com a màxim.

El tribunal podrà sol·licitar als aspirants aquells aclariments que consideri oportuns sobre el contingut de l’exercici.

La puntuació màxima d’aquest exercici és de 10 punts, essent obligatori obtenir un mínim de 5 punts per superar-lo.

6è Exercici. Reconeixement mèdic

Consisteix en un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de cap de les exclusions mèdiques establertes en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

NOVENA.- QUALIFICACIONS DELS I LES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

 1. No es podrà declarar superat en el procés selectiu un nombre d’aspirants superior al de les places convocades.
 2. Tots els exercicis són obligatoris i eliminatoris.

El primer exercici es qualificarà d’apte o no apte

El segon exercici es qualificarà d’apte o no apte.

El tercer exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts amb la suma de les dues proves .

El quart exercici es qualificarà d’ apte o no apte.

El cinquè exercici es puntuarà entre zero i deu punts. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 5 punts.

El sisè exercici es qualificarà d’apte o no apte.

 1. La qualificació final de cada aspirant s’obté sumant, a les qualificacions obtingudes a la fase d’oposició, les obtingudes a la fase de concurs.
 2. Prèviament a la realització del sisè exercici, el tribunal farà públic un llistat ordenat dels aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d’ells, i cridarà els primers del llistat, en nombre igual al de places a cobrir, per tal que passin el reconeixement mèdic.

Els professionals als quals s’encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe de cada un dels aspirants.

En cas que algun aspirant no superi el cinquè exercici, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi superat les proves anteriors per tal que el realitzi.

 1. Els aspirants que siguin considerats aptes en la prova mèdica seran proposats a l’alcaldia per al seu nomenament com a agent interí. El nombre d’aspirants proposats no podrà ser superior al de places convocades.

Els aspirants proposats hauran de presentar a la secretaria de la corporació, en el termini màxim de vint dies, els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Els qui tinguin la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar documentalment els requisits que no requereixin actualització. Únicament hauran de presentar un certificat de l’organisme que custodiï el seu expedient personal i acreditar la seva condició i les altres circumstàncies de les quals no hi hagi constància.

Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, els aspirants proposats no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no podran ser nomenats i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat.

DEZENA.- CIRCUMSTÀNCIES DEL CESSAMENT I PERÍODE DE DURADA DE L’INTERINATGE

La relació dels agents interins  amb l’entitat local cessarà en les següents circumstàncies:

 1. a) En prendre possessió com a funcionaris i funcionàries de carrera els i les aspirants aprovats en la convocatòria en què s’incloguin les places ocupades pel personal interí.
 2. b) En incorporar-se al lloc de treball els funcionaris i funcionàries de carrera que estiguin en situació administrativa amb dret a la reserva dels llocs de treball.
 3. c) Quan no calguin els seus serveis.
 4. d) Pel transcurs del període per al qual van ser nomenats.
 5. e) Per renúncia de la persona interessada.
 6. f) Per aplicació de la sanció de suspensió de funcions per falta qualificada com a greu o molt greu o per la separació del servei, acreditada mitjançant la instrucció d’expedient disciplinari conforme al que disposa la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

DOTZENA.- INCIDÈNCIES

El tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

TRETZENA.- RECURSOS

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l’alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant de l’alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

L’ALCALDE

Adam Tomàs i Roiget

 

Amposta, 26 d’octubre de 2017 


 

ANNEX 1

Proves físiques

 1. Course navette

Consisteix a recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d’anada i tornada de 20 metres.

La puntuació d’aquest exercici representarà el 40% de la puntuació total de la prova d’aptitud física.

 1. Llançament de pilota medicinal

Dempeus i amb les cames separades, s’agafa la pilota medicinal (3 quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell es llança cap endavant per sobre el cap, sense aixecar el talons ni les puntes dels peus (2 intents)

La puntuació d’aquest exercici representarà el 15% de la puntuació total de la prova d’aptitud física.

 1. Abdominals en 1 minut

Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell amb els dits entrecreuats i els peus subjectats.

La puntuació d’aquest exercici representarà el 30% de la puntuació total de la prova d’aptitud física.

 1. Salt vertical

Dempeus davant d’una paret i amb el braç estès. Flexió profunda de cames i extensió fins tocar amb la mà el punt més alt de la paret (2 intents).

La puntuació d’aquest exercici representarà el 15% de la puntuació total de la prova d’aptitud física.

Barem d’aptitud física homes

 1. Edat igual o inferior a 29 anys

Punts

Course Navette

Llançament  

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

13

12

65

50

10

9

12

11

60

48

9

8

11

10.5

55

46

8

7

10

10

50

44

7

6

9

9

45

42

6

5

8.5

8

40

40

5

4

8

7.5

35

38

4

3

7.5

7

30

36

3

2

7

6.5

25

34

2

1

6.5

6

20

32

1

Barem d’aptitud física dones

 1. Edat igual o inferior a 29 anys

Punts

Course Navette

Llançament  

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

>9

10

55

48

10

9

8,5

9,5

50

46

9

8

8

9

45

44

8

7

7,5

8,5

40

42

7

6

7

8

35

40

6

5

6-6,5

7.5

30

38

5

4

5-5,5

7

25

36

4

3

4-4,5

6

20

34

3

2

3,5

5

15

32

2

1

3

4

10

30

1

 1. Edat de 30 a 35 anys

Punts

Course Navette

Llançament  

Abdominals

Salt vertical

Punts

10

>8

9,5

50

46

10

9

7,5

9

45

44

9

8

7

8,5

40

42

8

7

6,5

8

35

40

7

6

6

7,5

30

38

6

5

5-5,5

7

25

36

5

4

4-4,5

6

20

34

4

3

3,5

5

15

32

3

2

3

4

10

30

2

1

2-2,5

3

5

28

1


ANNEX 2

TEMARI

 1. Àmbit Institucional

Tema A.1 L’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC)

 1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
 2. Contingut i estructura.
 3. Els drets, els deures i els principis rectors.
 4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
 5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

 Tema A.2 Les institucions polítiques de Catalunya

 1. La Generalitat de Catalunya.
 2. El Parlament de Catalunya.
 3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 4. El Govern i l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Altres institucions estatutàries.

 Tema A.3 L’ordenament jurídic de l’Estat

 1. L’ordenament jurídic.
 2. La Constitució espanyola.
 3. La llei.
 4. Les normes amb rang de llei.
 5. El reglament.
 6. Els tractats internacionals.

Tema A.4 Els drets humans i els drets constitucionals

 1. Les declaracions de drets humans.
 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 3. La titularitat dels drets constitucionals.
 4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
 5. Les garanties normatives.
 6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
 7. Les garanties jurisdiccionals.
 8. La suspensió dels drets constitucionals.

 Tema A.5 Les institucions polítiques de l’Estat

 1. Les Corts Generals.
 2. El Govern.
 3. La Corona.
 4. Altres institucions de l’Estat.

Tema A.6 Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

 1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
 2. El Consell General del Poder Judicial.
 3. El Ministeri Fiscal.
 4. El Tribunal Constitucional.

 Tema A.7 L’organització territorial de l’Estat

 1. Els models d’organització territorial.
 2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
 3. Les comunitats autònomes.
 4. Els municipis.
 5. Les províncies.
 6. Les comarques.
 7. Les vegueries.

 Tema A.8 La Unió Europea

 1. Origen històric de la Unió Europea.
 2. L’ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
 3. Institucions comunitàries.

 Àmbit de seguretat i policia

Tema B.1 Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

 1. Definició de competència.
 2. La competència en matèria de seguretat.

 Tema B.2 El Departament d’Interior

 1. Funcions del Departament d’Interior.
 2. Estructura del Departament d’Interior.
 3. La Direcció General de la Policia.
 4. La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
 5. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 6. El Servei Català de Trànsit.
 7. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

 Tema B.3 La coordinació policial

 1. El concepte de coordinació policial.
 2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat. La coordinació amb les policies locals de Catalunya.
 3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
 5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d’informació Schengen (SIS).

 Tema B.4 El marc legal de la seguretat

 1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d’actuació.
 2. La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. Funcions, àmbit territorial d’actuació i estructura.
 3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya.
 4. Reglament de la Policia Local d’Amposta, de 23 d’abril de 2012.
 5. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.

6.Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat.

 1. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les Policies Locals.

Tema B.5 El Codi deontològic policial

 1. La deontologia policial.
 2. El Codi europeu d’ètica de la policia.
 3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s’aprova el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
 4. Àmbit Específic

Tema C.1 Ordenances Municipals de l’Ajuntament d’Amposta

 1. Ordenança Municipal de Policia i Bon Govern
 2. Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals.
 3. Ordenança Municipal reguladora del repartiment de publicitat directa a les bústies.
 4. Ordenança Municipal sobre  Trànsit,  circulació de  vehicles  a motor i seguretat vial.            (text refós)
 5. Ordenança Municipal reguladora de l’Ocupació de via pública amb taules, cadires i instal·lacions anàlogues (terrasses)

Tema C.2 Procediment Penal

 1. La jurisdicció penal a Espanya: òrgans i competències. El procediment penal ordinari: Sumari i judici oral. El Tribunal del jurat. El procediment abreujat. Judici de Faltes. Judicis ràpids. La reforma de la LECR (Llei 38/2002)
 2. Les parts en el procés penal: concepte i característiques més importants de l’imputat. Ministeri Fiscal, acusador particular, acusador popular, acusador privat, advocat defensor.
 3. La denúncia: concepte i classes. El dret i el deure de denunciar. Persones que estan exemptes de denunciar. Efectes de la denúncia. Diferència entre denúncia i querella.
 4. La Detenció: Concepte. supòsits legals en què és procedent la detenció. Excepcions per raó de les persones. Els drets dels detinguts i la seva materialització.
 5. La identificació del delinqüent: La roda de reconeixement, supòsits i procediment.
 6. L’Habeas Corpus: Concepte, Finalitat i procediment
 7. L’entrada i registre en lloc tancat: Requisits, formalitats i supòsits excepcionals
 8. L’Atestat policial: Diferents formes d’iniciar-lo. Estructura. Acabament. Valor dels atestats policials
 9. La inspecció ocular tecnicopolicial: Concepte, finalitat i metodologia. Recerca d’indicis. Les primeres actuacions en el lloc dels fets.
 10. La prova en el procés penal: La prova de càrrec, prohibida i preconstituïda. Els indicis

TEMA C.3 Policia administrativa.

1.Llei Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.

2.Reial _Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el reglament d’armes, especial referència a les definicions, a la classificació de les armes reglamentàries, a les armes prohibides i als tipus de llicències i modificacions.

3.Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre el règim jurídic de la tinença de gossos potencialment perillosos:

 • Decret 170/2002, d’11 e juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

4.Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

5.Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives.

6.ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.

TEMA C.4 Policia de Trànsit

1.Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària

2.Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del RDL 339/1990

3.Reial Decret 13/1992, de 13 de gener, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, amb especial referència al Títol I, capítol I; Títol II, Capítol I secció 1ª i 4ª, Capítol II, Capítol VI, Capítol VIII, i Capítol IX i Capítol X; Títol III, Capítol II i Capítol VI; Títol IV, Capítol IV I Capítol V

4.Llei 43/1999 d’adaptació de les normes de circulació a la pràctica del ciclisme

5.Reial Decret 772/1997, de 30 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de conductors, amb especial referència al Títol I, capítol I, II, III i Capítol IV secció 1ª i 2ª

6.Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya: Competències locals en matèria de seguretat i trànsit

La legislació policial

 1. Llei 16/ 1991, de 10 de juliol, de les policies locals.
 2. Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’armament de les policies locals.
 3. Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat.
 4. Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les Policies Locals.

ANNEX 3

QUADRE D’EXCLUSIONS MÈDIQUES

 1. ANTROPOMETRIA:

—1  La dinamometria, amb l’estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25 divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes; i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.

—2  La capacitat vital, obtinguda amb l’espiròmetre, inferior als 3,5,  litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

 1. MALALTIES, LESIONS I DEFECTES FÍSICS:

—1  Aparell circulatori

1.1  Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2  Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3  Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4  Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5  Insuficiència coronària.

1.6  Pericarditis activa o residual.

1.7  Insuficiència arterial perifèrica.

1.8  Insuficiència venosa perifèrica.

1.9  Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10  Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

—2  Aparell respiratori

2.1  Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2  Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

—3  Aparell genitourinari

3.1  Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2  Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3  Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4  Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5,  Prolapse genital femení. Endometriosi.

—4  Aparell digestiu

4.1  Malformacions o lesions de l’aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les glàndules salivals.

4.2  Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l’excreció.

4.3  Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4  Úlcera gastroduodenal.

4.5,  Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6  Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7  Pancreopaties cròniques o recidivants.

—5  Sistema hematopoètic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l’exercici de la funció policial.

—6  Aparell locomotor

6.1  Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o que puguin disminuir la força i l’agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2  Qualsevol altre procés de l’aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l’exercici de les funcions policials.

—7  Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1  Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat comportament social i laboral.

7.2  Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3  Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4  Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d’intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues d’abús en l’orina).

7.5  Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6  Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7  Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8  Tremolor. Tics o espasmes.

7.9  Trastorns de la son.

—8  Glàndules endocrines

8.1  Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2  Diabetis mellitus.

—9  Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

—10  Òrgans dels sentits

10.1  Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2  Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3  Queratotomia radial.

10.4  Despreniment de retina.

10.5  Estrabisme manifest i no corregit.

10.6  Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7  Discromatòpsies.

10.8  Glaucoma.

10.9  Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera important l’agudesa visual.

10.10  Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35  dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11  Malformacions o lesions de l’oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o en determinin afeccions cròniques.

10.12  Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin la funció fonatòria normal.

10.13  Trastorns en la parla. Quequesa.

—11  Pell, fàneres i glàndules exocrines

11.1  Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2  Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar la identificació.

11.3  Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4  Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5  Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6  Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l’exercici de la funció policial.

—12  Altres

12.1  Processos neoplàsics.

12.2  Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques

12.3  Malalties autoimmunes.

12.4  Diàtesi al·lèrgica.

12.5  Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

 

 

 

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament