• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Agent policia local: llista definitiva d’admesos i exclosos

Oferta de treball: Agent policia local: llista definitiva d’admesos i exclosos

publicat el 17/01/2018


Aquest procés de selecció ja està tancat

Vistes les peticions per a prendre part en el procés convocat per l’Ajuntament d’Amposta per proveir amb caràcter interí, mitjançant concurs-oposició lliure, tres places d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta, grup C1, escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe Policia Local, escala bàsica, adscrites a la Policia Local d’Amposta. 

Havent finalitzat el termini hàbil per presentar instàncies per participar en aquest procés de provisió convocat. 

Vist el Decret d’Alcaldia 3/2018, de 2 de gener, pel qual es va aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos, així com declarar la llista dels aspirants de ser finalment inclosos en la llista definitiva estan tots exempts de realitzar la prova de català i de castellà,  la composició dels membres del tribunal, i les dates de realització dels exercicis d’acord amb les bases específiques. 

Havent transcorregut el termini de 10 dies hàbils per subsanar els defectes d’exclusió i per comunicar l’abstenció o recusació d’algun membres del tribunal. 

Vist les competències que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,  atenent el que disposa el Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic i normativa complementària. 

HE RESOLT: 

PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos següent que serà exposada al tauló d’edictes i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, la qual indica la causa d’exclusió:

Admesos/es

216P

352A

018E

282M

947Z

277H

795L

329K

628T

837B

524T

535Q

845J

743Y

282A

965F

883P

234T

527Q

645K

181Z

411T

545P

146E

943P

652R

035Z

295Q

704P

507T

007R

173G

349N

681E

611T

 

Exclosos/es

Causa d’exclusió

091A

A

471A

A

588H

A,C

798J

A

226T

A

779S

T,A,E

950N

A

896M

A

019Z

A

161B

A,C

939R

F

865J

C

C: No presentar la documentació degudament compulsada.

A: No estar en possessió/acreditar del Carnet A.

E: No estar en possessió/acreditar el nivell mínim exigit de català.

T: No estar en possessió/acreditar la titulació exigida.

F: Presentar la documentació fora de termini

SEGON. Determinar que tots els aspirants admesos estan exempts de realitzar les proves de nivell de català i castellà. 

TERCER. Determinar la llista definitiva dels membres del Tribunal qualificador, la qual serà:

- President/a:

Titular, Sr. Josep Massana Iniesta

Suplent, Sr. Xavier Saragossa Sentís

- Vocals:

  1. Titular, Sr. Albert Raül Esteban Ribas

Suplent: Sra. Francina Escoda Roca

  1. Titular, Sr. Antonio Pacheco García

Suplent: Sr. Juan Manuel Cenizo Fuentes

  1. Titular, Sr. Jaume Roselló Prats

Suplent: Sra. Verònica Arasa Gallego

  1. Titular, Sr. Andreu Diez Antich

Suplent: Sr. Ruben Romero Lara

- Secretari/a

Els membres del tribunal designaran un/a vocal per realitzar les funcions de secretari/a del Tribunal de selecció. 

QUART. Publicar el present Decret d’Alcaldia al tauló d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament