Les diversitats

Diversitat funcional en persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament

Què entenem per diversitat funcional?

Quan parlem de diversitat funcional, ens referim a les persones que presenten diferents capacitats a nivell físic, intel·lectual, sensorial i/o per trastorn mental. Totes les persones funcionem de forma diferent i necessitem de l’entorn per a poder desenvolupar-nos; alhora, al llarg de la vida anem modificant la nostra forma de funcionar. Quan aquestes diferències funcionals -respecte l’estàndar estadístic i/o normatiu- interactuen amb un medi social no accessible (que crea barreres a la participació en igualtat de condicions)l que fa que la persona pateixi discriminació i/o manca d’igualtat d’oportunitats diem que la persona és una persona amb diversitat funcional. Entenem la diversitat s’ha d’entendre com un valor afegit de la nostra societat, que ha de prendre el compromís de treballar per respectar la dignitat i la llibertat de tothom, desenvolupant bens, serveis i productes universals i accessibles que garanteixin l’exercici dels drets individuals en condicions d’igualtat, seguretat i confort.

Per què?

  1. Treballem a un districte molt divers. Entenem que treballar la discapacitat permet treballar des de la perspectiva dels drets humans, del dret a la diferencia, de les múltiples diferencies que ens travessen, alhora que des de la dignitat humana essencial que ens uneix a partir del reconeixement del valor intrínsec de cada persona en si mateixa, i no en funció de les metes que pugi aconseguir.
  2. Fer reflexionar als i a les joves sobre la fragilitat humana (tots tenim alguna diversitat funcional) i alhora de les capacitats diverses de cada persona. El projecte els hi transmet missatges de superació, constància, valentia i paciència; també la idea de que a vegades no s’han de busca excuses, així com també que a vegades s’ha de buscar ajuda i que no passa res, que demanar ajuda és positiu, com també és positiu ajudar.
  3. Entenem que el que proposem és una formació humana central per als i les nostres adolescents/es; per aquest motiu en lloc de fer la proposta un sol cop, programem les activitats cada any. I durant tot l’any l’anem treballant en cada una de les entitats i serveis.
  4. Treballem des d’un a mirada amplia, proposant temàtiques transversals que ens afecten a tots i totes, que ens permeten avançar (als i les adolescents/es i joves del districte, a les persones amb diversitat funcional, als professionals, als veïns i veïnes), de manera que aprenem, cadascú des de les seves capacitats i limitacions.


Diversitat de gènere


PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE DONES D’AMPOSTA 2018-2022: Com assolir la igualtat efectiva entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.

Procès participatiu del Pla Local de Polítiques dones 
Document complet del pla local 

Diversitat cultural

La Cultura és el conjunt de valors, creences, conviccions, coneixements, manifestacions artístiques, tradicions, formes de vida i pautes de convivència a través dels quals una persona o un col·lectiu expressen la seva humanitat, interpreten la seva existència i es desenvolupen en la societat. Les persones que comparteixen les referències d’una identitat cultural comuna configuren una comunitat cultural. D’altra banda la cultura s’ha d’entendre com un procés d’aprenentatge i creixement a través del qual tota persona adquireix els hàbits i capacitats que la defineixen com a membre d’una societat. Aquests hàbits i capacitats prenen diferents formes a través del temps i l’espai, fruit dels contactes amb altres cultures i a la pròpia innovació i creativitat de cada comunitat, donant lloc a una pluralitat d’identitats. Aquesta riquesa és el que coneixem com a diversitat cultural.

Declaració Universal de la UNESCO sobre la diversitat cultural:


Descarregar document (PDF)


Diversitat d’opinió

...

Diversitat de religió

Diversitat d’edat

Dins el marc del projecte d’Amposta Ciutat Diversa, hem dedicat el mes d’agost a les diferents diversitats fruit de l’edat.En aquest espai és recullen gran part dels espais d’acció municipal agrupats en diferents grups d’edat.

A aquesta llista, s’hi ha d’afegir tot un seguit d’activitats, programes i serveis que ofereixen les diferents entitats i empreses d’Amposta, ja sigui amb propostes pròpies i/o programes conveniats amb el propi Ajuntament, enriquint-la substancialment i fent que s’ampliïn les possibilitats de les que poden gaudir la ciutadania d’Amposta en àmbits com els culturals, els socials, els educatius, els esportius i els lúdics.

INFÀNCIA

PLA LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCENCIA.

L’Ajuntament d’Amposta, des de les regidories de Drets Socials i Ciutadania i d’Educació, ha impulsat el 2020 la redacció del Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA), amb l’objectiu d’impulsar a la ciutat un procés participatiu que permeti diagnosticar la realitat i programar els objectius per impulsar les polítiques públiques en matèria d’infància i adolescència a Amposta. Durant els 4 anys de vigencia del pla. 

El procés de redacció consta de 3 fases: Diagnosi, Pla d’acció i Redacció i disseny del document. La Fase 1: diagnosi té com a objectiu recopilar i analitzar dades de la comunitat i  es va iniciar el passat 23 de setembre durant el desenvolupament de la primera taula socioeducativa de la ciutat, en què es va poder fer la sessió participativa amb els recursos tècnics i professionals del municipi. El 16 de novembre es va dur a terme la segona sessió d’aquesta primera fase amb els representants dels grups polítics municipals. Durant els pròxims mesos, i en funció de com evolucioni la situació sanitària, es duran a terme la resta de sessions pendents amb els equips docents, els infants i adolescents i les famílies dels centres educatius. Aquesta primera fase s’ha acabat a l’estiu del 2021.

Un cop feta, es passa a la Fase del pla d’acció, en què mitjançant tallers de propostes es farà la devolució i socialització de les dades a totes les parts participants per tal de poder identificar i prioritzar els objectius d’acció que s’inclouran al PLIA.

Finalment, es farà la redacció i el disseny del document del pla, en què se seqüenciaran i programaran les accions que es faran a Amposta durant els 4 anys de vigència del pla, i es farà la sessió de devolució corresponent per tal de fer coneixedora a tota la ciutadania dels resultats obtinguts.

TAULA SOCIOEDUCATIVA D’AMPOSTA

Espai que aglutina serveis i recursos que incideixen, des d’una vessant socioeducativa àmplia en els infants, els i les adolescents i les seves famílies. Amb l’objectiu de fomentar relacions de confiança i treball conjunt per diagnosticar i identificar mancances de ciutat per donar respostes col·laboratives tot avançant cap a una ciutat més educadora.

Més informació Taula socioeductiva d’Amposta.

LA BRUÍXOLA-SIS 0-12

Servei d’Intervenció socioeducativa no residencial. Adreçat a inants en situación de risc i a els seves famílies.

XARXA DE LLARS INFANTILS MUNICIPALS

Amposta disposa de dues xarxes de llars infantils municipals: la Sequieta i  la Gruneta 

EDUCACIÓ 360

Amposta és un dels municipis adherits a l’Aliança 360, que entén l’educació a temps complet amb aprenentatges fora de l’escola un compromís que també forma part de l’Agenda 2030, amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promovent oportunitats d’aprenentatge per a tothom al llarg de tota la vida. Una de les accions que es desenvolupa és el Passaport Edunauta.

Educació 360 

PLA EDUCATIU D’ENTORN

Pla d’entorn educatiu

CASALS D’ESTIU, CAMPUS ESPORTIUS I COLONIES PER AL LLEURE INFANTIL I JUVENIL D’ESTIU CONVENIADES AMB ENTITATS LOCALS

Des del 2020, l’Ajuntament destina 80.000 euros perquè les entitats i empreses de lleure puguin oferir una oferta completa de lleure per a infants i adolescents, a través d’un model de col·laboració público-privada. El 2021 s’han subvencionat fins a 21 projectes. Es pot consultar el directori aquí.

JOVENTUT

PLA LOCAL DE JOVENTUT D’AMPOSTA 2021-2024. 

Estableix totes aquelles polítiques inclusives, participatives i integrals de joventtu, compromeses a facilitar el procés d’emancipació de les persones joves per desenvolupar-se en plena llibertat en els diferents àmbits de la seva vida.

Enllaços d’interès:

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TÓXICS I PROMOCIÓ DE LA SALUT PLANET  YOUTH.   

Estudi i inici d’un grup motor de treball entre tots aquells agents educatius, sanitaris i socials relacionats que son els que dissenyaran les polítiques comunitàries preventives necessàries per reduir el consum d’aquestes substàncies entre els joves.

LA BRUÍXOLA-SIS 12-18

Servei preventiu i d’intervenció socioeducativa davant les situacions de risc en què es troben els adolescents, particularment les que incideixen en el seu desenvolupament i precisen de la preservació de la unitat familiar. Permetent la promoció del seu benestar des del medi d’origen.  Centrant la intervenció no només en els adolescents en situació de risc sinó també i sobretot en les seves famílies, per a capacitar-les.

SERVEI MUNICIPAL DE DINAMITZADORES CÍVIQUES PER A L’EMANCIPACIÓ  DE JOVES MIGRATS SOLS A AMPOSTA..

Sevei adreçat als/les joves migrats/es sols/es que viuen al municipi. Coneixent la seva realitat i treballant amb élls, estiguin  a una institució o ex-tutelats, per cobrir les seves necessitats bàsiques, millorar la seva inclusió social, visibilitzar-los i fomentar la cohesió comunitària.

OCUPACIÓ JUVENIL DINS L’ÀREA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I ECONÓMIC.  

Mitjançant els serveis i programes relacionats amb: l’Autocupació, Joves en pràctiques, Ajuts contractació d’empreses, Programes Singulars, Noves Ooportunitats, Treball i Formació linia jove i Formació Dual.

Enllaços d’interès:

TAULA SOCIOEDUCATIVA D’AMPOSTA

Espai que aglutina serveis i recursos que incideixen, des d’una vessant socioeducativa àmplia en els infants, els i les adolescents i les seves famílies. Amb l’objectiu de fomentar relacions de confiança i treball conjunt per diagnosticar i identificar mancances de ciutat per donar respostes col·laboratives tot avançant cap a una ciutat més educadora. Més informació a Taula socioeductiva d’Amposta

EDUCACIÓ 360

Amposta és un dels municipis adherits a l’Aliança 360, que entén l’educació a temps complet amb aprenentatges fora de l’escola un compromís que també forma part de l’Agenda 2030, amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4: garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promovent oportunitats d’aprenentatge per a tothom al llarg de tota la vida. Una de les accions que es desenvolupa és el Passaport Edunauta.

Enllaç:  Educació 360 

PROGRAMA GUIA  ASA

Programa que promou una alternativa socioeducativa a la sanció administrativa per a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues.

PLA EDUCATIU D’ENTORN

Pla educatiu d’entorn  

 OFICINA JOVE DEL MONTSIÀ I PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL MUNICIPAL.  

Enllaçar a : oficina jove del montsià 

FORUM JOVE

Trobada que vol connectar als i les joves amb tots els recursos disponibles per decidir què volen fer al seu futur.

Amposta jove. cat                                         

ESTIU JOVE

Al juliol l’Estiu Jove, un cicle d’activitats gratuïtes dirigides als i les joves d’entre 14 i 17 anys.

PREMI DE RECERCA A BATXILLERAT "CIUTAT D’AMPOSTA".  

Per tal de promoure la curiositat i la recerca científica a batxillerat sobre temàtiques d’interés local o territorial. Enllaç: beques concursos i premis 

UEC – Unitat d’escolarització Compartida

ESARDI – ESCOLA D’ART I DISSENY D’AMPOSTA Esardi

LOCALS ASSAJOS MÚSICS AL POLÍGON LES TOSSES

GENT GRAN

PROGRAMA  "BON DIA "

El programa ‘Bon dia, com estem?’ , té com a objectiu crear un vincle entre la gent gran i els més joves, tant per donar suport i acompanyament a les persones que viuen soles, com per comprovar el seu estat de salut. Pel que fa a l’àmbit formatiu, la iniciativa també ofereix als alumnes del CFGM d’Atenció a les persones en situació de dependència establir un contacte real amb persones d’edat avançada o amb necessitats determinades per atendre’ls i tenir-ne cura, una part fonamental de Cicle Formatiu que estan cursant.

CASAL CÍVIC DE LA GENT GRAN

El casal Cívic de la Gent Gran es troba en la fase final de la seva construcció.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE GENT GRAN

La Residència d’Avis d’Amposta és un centre de titularitat municipal compromès amb el benestar de la gent gran. És un centre assistit amb una funció de llar per a persones grans amb dependència i on es fomenta la vida comunitària i la integració social.

Consulteu el Facebook de la Resdiència. residencia avis amposta 

PARCS DE SALUT

AULES EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA - URV

Les Aules d’Extensió Universitària reafirmen des de fa gairebé 20 anys la bona acollida d’aquest tipus d’activitats a la ciutat, ja que cada edició reuneix centenars de participants. Les xarrades, que tenen com a objectiu fomentar la formació continuada a la tercera edat, es realitzen a Amposta des de l’any 2000 i actualment estan organitzades per l’Ajuntament d’Amposta i el Campus Terres de l’Ebre de la URV amb la col·laboració de La Caixa i la Diputació de Tarragona.

UNED SENIOR AMPOSTA

UNED Sènior és un programa formatiu adreçat a aquelles persones majors de 55 anys que busquen completar la seva experiència professional i coneixements previs, siguin quines siguin, amb una formació que et permeti actualitzar-te i adquirir una major comprensió i participació en la societat actual. Amposta es va estrenar com a Uned Sènior el 2019

RECURSOS PER A TOTES LES EDATS

PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE DONES D’AMPOSTA 2018-2022.

Com assolir la igualtat efectiva entre homes i dones i eliminar la discriminació per raó de sexe.

PLA LOCAL DE POLÍTIQUES LGTBI D’AMPOSTA 2018-2022.

Com assolir la igualtat en l’àmbit de la diversitat sexual, afectiva i de gènere.

PROCÈS PARTICIPATIU: procès participatiu 

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI (SAI)

El SAI és una prestació de servei d’atenció integral, de qualitat i de proximitat per sensibilitzar i informar a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere. Amposta disposa d’aquest servei des del 2018. Més información a: xarxa servei atenció 

PROGRAMES DE SUPORT (SUBVENCIONS I CONVENIS) A LES ACTIVITATS I SERVEIS PROMOGUTS PER LES ENTITATS LOCALS D’ÀMBIT SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIU, ESPORTIU, COMERCIAL I D’OCI.

Les podeu consultar totes aquí:

CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

Òrgan col·legiat de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i participació en materia de serveis socials en el municipi d’Amposta. Consulta, proposta i participacio

SERVEI PRIMERA ACOLLIDA

Servei Municipal per a promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.Més informació a atenció a les persones

Diversitat funcional física i sensorial

Les persones amb diversitat funcional física presenten pèrdua de capacitat de moviments per diverses causes (malformacions, accidents, lesions cerebrals,...). Les persones amb diversitat funcional sensorial presenten una reducció de visiói/o d’audició (pot anar acompanyada de discapacitat de la comunicació i la parla)com a conseqüència d’afeccions o malalties. Totes ellespoden contribuir amb les seues capacitats al progrés de la societat igual que la resta, sempre des de la diferència.

L’origen de la discapacitat en gran mesura és social ino tan mèdica, és a dir, l’entorn fa que una persona esdevingui independent i, per tant, es pugui realitzar en la societat on viu, o, en canvi, provoca que es torni dependent i, per tant, amb moltes dificultats per aconseguir la inclusió social.Les persones amb diversitat funcional física i sensorial poden tenir una vida independent i un dia a dia més igual a la resta de laciutadania si l’entorn està adaptat i sense barreres (les barreres són els factors de l’entorn d’una persona que quan són presents, o absents, limiten el funcionament i generen discapacitat).

Les administracions tenim un paper cabdal impulsant mesures que promoguin la igualtat d’oportunitats,complintamb la llei d’Accessibilitat Universal, però també requereix la sensibilització de la ciutadania perquè no discrimini ni obstaculitzi la inclusió d’aquestes persones.

Garantim entre tots i totes el dret a la igualtat d’oportunitats i de tracte, així com l’exercici real i efectiu de drets per part de les persones amb diversitat funcional física i sensorial en igualtat de condicions respecte a la resta de la ciutadania, a través de la promoció de l’autonomia personal, de l’accessibilitat universal, de l’accés a l’ocupació, de la inclusió a la comunitat i la vida independent i de l’erradicació de qualsevol forma de discriminació.

Diversitat fruit de la salut mental 

...

Diversitat fruit de les alteracions de la salut, estat serològic o característiques genètiques

...

Diversitat individual

...Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies