Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Peó-Conserge, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

Oferta de treball: Peó-Conserge, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

publicat el 25/03/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/03/2024

Nom de l’oferta de treball:

Peó-Conserge, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la disposició sisena, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

AgP

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds i dels mèrits que es desitgi al·legar: del 26/03/2024 al 15/04/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos i valoració provisional dels mèrits aportats: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Al tractar-se d’un procés d’estabilització, les bases i resta de documentació d’interès es troba disponible al següent enllaç

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

S’informa que d’acord amb el Decret d’Alcaldia 691/2024, de data 14 de març, el Tribunal Qualificador del present procés selectiu queda constituït pels següents membres:

President/a:

 • Titular: Carlos Serrano Valldepérez
 • Suplent/a: Montserrat Cervera Monllau

Vocal:

 • Titular: Anna Bailach Ortí
 • Suplent/a: Giancarlo Pasqualotto

Vocal:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell

Vocal EAPC:

 • Titular: Marta Fornos Canes
 • Suplent/a EAPC: Montserrat Chavarria Ferrer

Vocal i Secretària:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: Paula Calduch Moreno
Actualitzat el 25/4/2024

Llistat provisional admesos i exclosos i valoració provisional de mèrits

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 24 d’abril del 2024, el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc de Peó Conserge,pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

Admesos i exclosos

DNI

Estat

Observacions

9901A

Admès/a

 

8699S

Admès/a

 

2784J

Admès/a

 

1136A

Admès/a

 

4637S

Admès/a

 

6320L

Admès/a

 

3846R

Admès/a

3

0822B

Exclòs/a

3, 6, 7

8403B

Admès/a

 

4531H

Admès/a

 

1138R

Admès/a

 

3761G

Admès/a

4

3900W

Admès/a

 

Llegenda motius exclusió i observacions

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos estabilització

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

7.- Manca formulari relació de mèrits en processos d’estabilització

Es fa constar que tal com s’indica a la taula provisional d’admesos i exclosos, cal tenir en compte el següent:

 • L’aspirant amb document identificatiu 3864R no acredita el nivell de català exigit a la convocatòria.
 • L’aspirant amb document identificatiu 3761G no acredita el nivell de castellà exigit a la convocatòria.

D’acord amb l’indicat a les bases reguladores aquestes dos persones aspirants han de realitzar les proves per tal d’acreditar el nivell exigit. Cas de ser declarat no apte/a o no presentar-se, serà declarat exclòs/a del procés selectiu i no seran tinguts en compte els mèrits valorats al moment de publicar el llistat definitiu.

La convocatòria per a les proves d’idiomes és la següent:

Prova de català.

Aspirant convocat: 3864R.

Dia i hora: 13 de maig del 2024 a les 9:00h.

Lloc: Ajuntament d’Amposta, edifici principal, plaça de l’Ajuntament, 3-4. Saleta de Comissions.

Prova de castellà.

Aspirant convocat: 3761G

Dia i hora: 13 de maig del 2024 a les 9:00h.

Lloc: Ajuntament d’Amposta, edifici principal, plaça de l’Ajuntament, 3-4. Sala Saint-Jean.

La valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants admeses fins al moment és la següent:

Valoració provisional de mèrits

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

9901A

55,14

20,00

0,00

12,50

87,64

8699S

25,53

0,00

2,25

4,60

32,38

2784J

4,20

0,00

0,00

0,00

4,20

1136A

6,58

0,00

0,00

0,00

6,58

4637S

0,00

0,00

0,00

1,30

1,30

6320L

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3846R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8403B

0,00

0,00

2,00

1,50

3,50

4531H

0,00

0,00

0,00

9,80

9,80

1138R

17,02

0,00

0,00

5,50

22,52

3761G

2,25

0,00

1,00

8,90

12,15

3900W

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

D’acord amb l’indicat al punt cinquè de les bases reguladores de la present convocatòria, els aspirants disposen de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, és a dir, des del 26 d’abril al 10 de maig, ambdós inclosos, per a esmenar tot allò que considerin.

En aquest tràmit no s’admetrà la presentació de mèrits no al·legats prèviament durant el període de presentació de les sol·licituds i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà automàticament definitiu transcorregut el termini dalt indicat sense necessitat d’una nova publicació.

Si es presenten al·legacions, l’alcaldia les resoldrà en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i es publicarà de nou, si s’escau, el llistat.

La llista definitiva de la valoració dels mèrits i dels aspirants admesos es publicarà en aquest mateix lloc web.

Actualitzat el 14/5/2024

Llistat definitiu admesos i exclosos i valoració definitiva de mèrits 

En data 13 de maig del 2024 es van realitzat les proves d’idiomes, amb els següents resultats:

Prova de català.

Aspirant convocat: 3864R.

Resultat: Apte/a

Prova de castellà.

Aspirant convocat: 3761G

Resultat: no presentat/da

Atesos aquests resultats, havent finalitzat el termini per a presentar al·legacions i vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 14 de maig del 2024, el llistat definitiu d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc de Peó Conserge,pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

Admesos i exclosos

DNI

Estat

Observacions

9901A

Admès/a

 

8699S

Admès/a

 

2784J

Admès/a

 

1136A

Admès/a

 

4637S

Admès/a

 

6320L

Admès/a

 

3846R

Admès/a

 

0822B

Exclòs/a

3, 6, 7

8403B

Admès/a

 

4531H

Admès/a

 

1138R

Admès/a

 

3761G

Exclòs/a

4

3900W

Admès/a

 

Llegenda motius exclusió i observacions

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos estabilització

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

7.- Manca formulari relació de mèrits en processos d’estabilització

La valoració definitiva dels mèrits de les persones aspirants admeses és la següent:

Valoració definitiva de mèrits

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

9901A

55,14

20,00

0,00

12,50

87,64

8699S

25,53

0,00

2,25

4,60

32,38

1138R

17,02

0,00

0,00

5,50

22,52

4531H

0,00

0,00

0,00

9,80

9,80

1136A

6,58

0,00

0,00

0,00

6,58

2784J

4,20

0,00

0,00

0,00

4,20

8403B

0,00

0,00

2,00

1,50

3,50

3900W

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

4637S

0,00

0,00

0,00

1,30

1,30

6320L

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3846R

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per tant el Tribunal Qualificador, vistos els resultats, proposa a l’aspirant amb DNI 9901A per a prendre possessió de forma definitiva del lloc de Peó-Conserge, i dona el procés per finalitzat.

La persona aspirant proposada, d’acord amb el punt vuitè de les bases reguladores, disposa de vint dies hàbils per a presentar tota la documentació que s’hi indica. La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer.

Contra els actes del Tribunal les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb allò que disposa l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). També es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació. Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies