Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va d’Activitats en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va d’Activitats en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

publicat el 12/02/2024

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació BOE:

10/02/2024

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va d’Activitats en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

1 en règim funcionari de carrera, i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/02/2024 al 01/03/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta, àrea d’Activitats

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Auxiliar Administratiu/va d’Activitats, torn lliure, de l’Escala d’Administració General, Personal Funcionari de Carrera, de l’Ajuntament d’Amposta, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 464KB)

Actualitzat el 19/3/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 720/2024, de data 19 de març de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

0105F

0377V

0079G

5462T

9892C

4931K

9342E

6904D

8805Z

2784J

3373X

9288M

5546S

0874M

4494G

4191T

3615V

9764F

 

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7321P

1809K

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i nivell superior de llengua espanyola

DNI

3801W

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7464R

5 (VL desactualitzada)

8279T

1, 3

5599R

3, 5, 7

8310L

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3025Y

1, 4, 6, 7

5703D

3

4662M

1, 7

4481K

4, 7

0833S

6, 7

3534X

5

6693H

3

3931Q

3

8491M

8

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Període d’al·legacions: del 20-03-2024 al 04-04-2024

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior de llengua espanyola 

Dia:

16-04-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº6 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

17-04-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Ruth Vallés Princep, Administrativa Alcaldia i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica mig de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Mercè Lavega Benet, Arquitecta municipal de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Juli Solé Subirats, Arquitecte Tècnic en llicències d’obres de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Roser Curto Hierro, Aux. Administrativa de l’Àrea d’Estadística i Padró de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Eulogio Giné Ramos, Administratiu de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 4

 • Titular: Eva Carbó Soto, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Esther Aparicio Pérez, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/4/2024

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 873/2024, de data 8 d’abril de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

0105F

0377V

0079G

5462T

9892C

4931K

9342E

6904D

8805Z

2784J

3373X

9288M

5546S

0874M

4494G

4191T

3615V

9764F

2657E

7097Z

7464R

4662M

5703D

8310L

6693H

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7321P

1809K

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i nivell superior de llengua espanyola

DNI

3801W

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

8279T

1, 3

5599R

3, 5, 7

3025Y

1, 4, 6, 7

4481K

4, 7

0833S

6, 7

3534X

5

3931Q

3

8491M

8

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior de llengua castellana

Dia:

16-04-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de comissions actualitzat

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 planta 1ª (costat Saló de Plens)

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

17-04-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Ruth Vallés Princep, Administrativa Alcaldia i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica mig de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Mercè Lavega Benet, Arquitecta municipal de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Susanna Vallés Raventós, Enginyera Tècnica de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Roser Curto Hierro, Aux. Administrativa de l’Àrea d’Estadística i Padró de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Eulogio Giné Ramos, Administratiu de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 4

 • Titular: Eva Carbó Soto, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Esther Aparicio Pérez, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/4/2024

Canvi de data prova castellà 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 942/2024, de data 12 d’abril de 2024, es desprèn la informació següent:

Prova nivell superior de llengua castellana: canvi de data i hora

Dia:

18-04-2024

Hora:

12:15 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de comissions

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 planta 1ª (costat Saló de Plens)

43870 - Amposta

Si s’escau, es convoca a l’aspirant:

DNI

3801W

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies