Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis 1r Concurs d’Art mural Amposta Ciutat Diversa

1r Concurs d’Art mural Amposta Ciutat Diversa

publicat el 11/03/2021

Convocatòria del 1r Concurs d’Art mural "Amposta Ciutat Diversa"

L’Ajuntament d’Amposta convoca el 1r Concurs d’Art Mural amb motiu del projecte Amposta Ciutat Diversa.

1. Objecte

L’objecte de la convocatòria del 1r Concurs d’Art Mural "Amposta Ciutat Diversa" és premiar la millor obra realitzada pels estudiants d’art d’Amposta de les escoles convidades, l’Escola d’Art i Disseny d’Amposta, l’Institut Berenguer IV i El CFA Lo Pont, que són els centres educatius d’Amposta amb formacions artístiques. Des de l’Ajuntament d’Amposta es vol promoure i reconèixer les formacions artístiques del territori i en aquest marc es convoca el present concurs.

2. Requisits de les persones participants

 • La participació està oberta a l’alumnat del Batxillerat Artístic de l’Institut IES Berenguer IV, l’Escola d’art i disseny ESARDI i el Programa de Formació i Inserció d’Arts Gràfiques del Centre de Formació d’Adults Lo Pont.
 • Per poder ser beneficiari d’aquest premi s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei General de Subvencions. A més, trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Amposta.
 • La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquesta convocatòria.

3. Temàtica del premi i estil

 • El tema de concurs serà Amposta Ciutat Diversa.
 • S’haurà de fer una proposta basada en les dimensions d’un mur de la ciutat d’Amposta, que serà determinat en el moment del concurs.
 • L’estil i la tècnica de l’obra, tenint en compte que la realització serà pictòrica, s’haurà d’ajustar a 2D sense la possibilitat d’insertar volumetries a la paret.
 • Les propostes han de ser a color, originals i han de presentar-se sense signatura. 

4. Condicions del concurs

 • Les mesures del dibuix han de ser de la proporció exacta de la paret, a escala, per a que s’adapti correctament al mur que es pintarà. Per aquest motiu és proporcionarà per al concurs els fulls amb la mida exacta.
 • No es permetrà cap suport d’accés a xarxes mentre duri el concurs (mòbils, tablets,...) per tal d’evitar reproduccions d’altres obres o imatges.
 • Totes les obres d’art, una vegada finalitzades, podran ser exposades en algun lloc determinat que considerin els convocants del concurs.
 • Quedaran eliminats aquelles propostes que el jurat consideri ofensius a terceres persones o a un col·lectiu específic.
 • El concurs es realitzarà el dia 6 d’abril de 2021. Les setmanes abans, els concursants rebran informació sobre el concepte "Amposta Ciutat Diversa".
 • Les persones participants tindran tres hores per a realitzar l’obra.
 • Participar en el concurs implica el compromís per, en cas de ser l’autor de l’obra guanyadora, fer el seguiment de la realització de l’obra, que serà pintada a un mur d’Amposta.

5. El concurs

 • La persona que concursa haurà de portar tots aquells materials necessaris per a fer l’obra.
 • A l’inici del concurs es repartiran els fulls amb la mida exacta marcats per la part del darrere amb el segell de l’Ajuntament d’Amposta i se li assignarà un número.
 • El jurat es reunirà per determinar el veredicte el 7 d’abril a les 14:30h al Casal d’Amposta.

6. Criteris de valoració

 • Els criteris de valoració del jurat seran: l’originalitat, la qualitat artística, l’adequació del concepte de la proposta, l’estil emprat, així com la viabilitat de la proposta per a la realització final.
 • El jurat que valorarà les obres d’art estarà format per tres artistes o persones amb formació i criteri artístic del territori o amb expertesa en l’àmbit temàtic objecte del concurs. Hi haurà dos representants de centres educatius i un de l’Ajuntament d’Amposta.
 • El jurat podrà declarar desert algun premi en el cas que els treballs presentats no tinguin la suficient originalitat o qualitat.
 • La decisió del jurat no es podrà impugnar.

7. Inscripcions

 • La inscripció al concurs és gratuïta i s’ha de formalitzar mitjançant una butlleta d’inscripció individual. Les inscripcions s’han de fer al registre de l’Ajuntament fins al 26 de març de 2021, aquest inclòs, presencialment o per via electrònica mitjançant una instància genèrica:

 https://www.amposta.cat/ca/registre/instancia-generica

 • El professorat dels centres educatius seran les persones responsables dels menors que s’apuntin al concurs.

8. Premis

 • Hi haurà 1 premi únic que consistirà en un val de 300 euros en material de belles arts en algun establiment d’Amposta.
 • L’obra guanyadora serà propietat de l’Ajuntament d’Amposta.
 • L’obra guanyadora serà reproduïda a gran escala en un mur de la ciutat d’Amposta, a criteri de l’Ajuntament d’Amposta.
 • La suma total del premi que a dalt es detalla, no pot superar la quantitat de 300 euros, essent l’aplicació pressupostària 14/3370/48901.

9. Règim Jurídic

 • Aquesta convocatòria es regeix per l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, aprovada el 29 de juliol de 2019 i modificada en sessió plenària de 28 de setembre de 2020. La modificació va ser publicada al BOPT número 07015/2020 en data 8 d’octubre de 2020.
 • Aquesta convocatòria es regeix també per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de l’anterior llei.
 • Aquest premi està subjectes a la llei de l’IRPF.

10. Publicació Convocatòria

 • Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, així com a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

11. Organització

 • La regidoria encarregada d’organitzar el Concurs d’Art Mural "Amposta Ciutat Diversa" és la de Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Amposta.

12. Final

 • Qualsevol aspecte que no s’hagi previst en aquesta convocatòria serà resolt pel jurat i la organització del concurs.


 • Per a més informació:

    El Casal        Carretera Simpàtica, 6

                    Amposta

                 977 70 75 00Amposta, 23de febrer de 2021

Actualitzat el 2/3/2022

Atorgament

Carla Bonfill Cerveró, regidora de Joventut i Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Amposta, en relació a la concessió dels premis del I Concurs d’Art Mural "Amposta Ciutat Diversa":

Informa:

Que un cop rebuda l’acta d’adjudicació de premi del I Concurs d’Art Mural "Amposta Ciutat Diversa", realitzat el passat 7 d’abril de 2021.

Que acreditant que el I Concurs d’Art Mural "Amposta Ciutat Diversa" s’ha realitzat d’acord amb les condicions i criteris establerts a la convocatòria.

Es proposa:

Reconèixer l’obligació en favor de la Sofia Cherta Gomez, amb DNI acabat en número i lletra 710Z, com a guanyadora del premi del I Concurs d’Art Mural "Amposta Ciutat Diversa", sent el premi un val de 300 € en material de belles arts en algun establiment d’Amposta.

Donar trasllat de l’acord adoptat a la interessada, al Departament de Intervenció i a la Regidoria de Joventut i Participació Ciutadana.

Carla Bonfill Cerveró

Regidora de Joventut

i Participació Ciutadana

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies