Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis XIVè Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2021

XIVè Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2021

publicat el 31/05/2021


Bases aprovades per la Junta de Govern Local del 26 de maig de 2021.

Bases i convocatòria XIVè Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" 2021

1. Objecte

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta i l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià convoquen anualment el Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta", per tal de promoure la curiositat i la recerca científca a Batxillerat sobre temàtiques d’interès local o territorial.

2. Requisits dels beneficiaris

Es podran presentar a la convocatòria del Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta" les persones que compleixin els requisits següents:

 • Estar cursant 2n de Batxillerat en qualsevol centre educatiu de la ciutat d’Amposta o bé en un centre educatiu de fora de la població en què s’imparteixi una modalitat de Batxillerat que no s’imparteix a Amposta.
 • Presentar un treball de recerca corresponent al curs acadèmic 2020-2021.
 • Presentar un treball de recerca la hipòtesi del qual tracti sobre qualsevol tema relacionat amb la millora del coneixement de la ciutat d’Amposta, de la comarca del Montsià o de les Terres de l’Ebre.
 • Complir els requisits fxats a la llei 38/2003, general de subvencions, article 13.

Per poder participar-hi, hauran de presentar una declaració responsable afirmant que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social, que es troben al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estan incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de benefciari o entitat col·laboradora previstos en la Llei General de Subvencions.

3. Condicions de presentació

Els treballs s’han de presentar únicament de forma telemàtica mitjançant la instància genèrica (que podeu trobar a la pàgina web municipal, a Inici > Serveis i tràmits > Instància genèrica > Tramitació online), adjuntant-hi la declaració responsable a què es fa referència a l’apartat 2 (que podeu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament) i el treball en format PDF.

A la instància genèrica s’ha de fer constar el nom i cognoms de l’autor, el NIF, l’adreça postal, l’adreça de correu electrònic, el telèfon de contacte, el nom de l’Institut i els tutors/es del treball.

Els treballs han de ser obres originals, escrites en català i han de tenir el vistiplau explícit de la direcció de l’Institut.

Els treballs (en format PDF) s’han de presentar de manera anònima: no poden contenir el nom de l’autor/a ni del centre Educatiu.

4. Difusió

Sotmetre les bases a exposició pública a la BDNS, tauler d’anuncis i pàgina web municipal.

Per facilitar la difusió dels treballs guanyadors, amb l’acceptació del Premi, l’autor o autors cediran a l’Ajuntament d’Amposta, sense límit temporal, el dret a portar a terme la publicació del treball i/o la seva comunicació pública per la xarxa Internet. En qualsevol cas, en la difusió s’indicarà el nom de l’autor o dels autors i el nom del centre de secundària al qual pertanyen.

5. Òrgans competents per a la instrucció i relació del procediment de concessió de la subvenció i termini de la resolució i notificació

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta i la seva resolució a la Junta de Govern Local. Un cop avaluades les sol·licituds pel Jurat i elaborada l’acta, es passarà a informe de la Comissió Informativa Municipal de Serveis Socials i Serveis a les Persones i, del resultat obtingut, s’emetrà un informe en què es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. A la vista d’aquest informe, s’elevarà la proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, qui resoldrà.

Un cop aprovat per Junta de Govern Local, es procedirà a l’acte d’entrega del XIV Premi de Recerca "Ciutat d’Amposta" 2021. Es comunicarà públicament i als interessats el dia, l’hora i el lloc de l’acte, el format del qual s’adaptarà a la situació sanitària del moment.

El termini de resolució serà un màxim de sis mesos des de la notifcació de la publicació de la convocatòria.

6. Premis

Els treballs guanyadors obtindran el premi següent:

 • Primer Premi: 400 € a l’autor.
 • Accèssit opcional: 200 € a l’autor.
 • Edició dels treballs premiats, que es durà a terme en l’acte d’entrega corresponent.
 • Entrega del Diploma del XIV Premi de Recerca a Batxillerat "Ciutat d’Amposta".

La quantia màxima a atorgar serà de 600 euros i es fnançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 02/3260/48900 del Pressupost Municipal de l’exercici 2021.

El centre de l’alumnat guanyador obtindrà un diploma que l’acreditarà com a centre que ha presentat el treball guanyador.

Cada participant en el premi obtindrà un diploma que l’acrediti com a representant del treball presentat.

7. Pagament

El pagament del premi es realitzarà mitjançant transferència bancària una vegada s’aprovi per Junta de Govern Local.

8. Criteris de valoració

En la valoració dels treballs presentats el jurat tindrà en compte els criteris següents:

 • El rigor i tractament científc en el desenvolupament del tema del treball.
 • L’originalitat en el plantejament del tema i en la metodologia emprada.
 • La capacitat per resoldre els problemes presentats, la idoneïtat de les fonts d’informació i l’ús d’aquestes fonts.
 • L’estructuració adequada del treball escrit, la presentació dels materials i l’ús adequat de recursos gràfcs.
 • L’ús adequat de la llengua i la capacitat de síntesi.
 • La contribució a la millora del coneixement d’aspectes relacionats amb la Ciutat d’Amposta, la comarca del Montsià i les Terres de l’Ebre.

9. Jurat

El Jurat el formaran:

 • La regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta, que actuarà com a Presidenta del jurat, amb veu però sense vot.
 • La tècnica d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta.
 • L’arxiver municipal de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Un membre de l’Institut d’Estudis Comarcals.
 • Un membre del Museu de les Terres de l’Ebre.

El Jurat avaluarà i resoldrà tots els treballs presentats d’acord amb els criteris de valoració que apareixen en el punt número 8 d’aquesta convocatòria.

El Jurat podrà declarar desert el primer premi premi si no s’han presentat treballs amb els mèrits sufcients, i la Presidenta del Jurat tindrà el vot de qualitat en cas d’empat.

El jurat podrà declarar desert l’accèssit si no s’han presentat treballs amb els mèrits sufcients, i la Presidenta del Jurat tindrà el vot de qualitat en cas d’empat.

10. Termini d’admissió dels treballs

El termini final d’admissió dels originals serà el dimecres 23 de juny de 2021

11. Recollida de treballs

Un cop registrat el treball, s’entendrà que l’autor/a coneix i accepta aquesta convocatòria i les Bases corresponents.

12. Legislació aplicable

La legislació aplicable als premis serà la corresponent a la Llei General de Subvencions, llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

13. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

14. Règim jurídic aplicable

En tot allò previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases Generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

Qualsevol qüestió que es plantegi i que no resolguin aquestes bases, serà resolta pel jurat o, en el seu defecte, pels òrgans competents de l’Ajuntament d’Amposta i de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià.

Sol·licitud telemàtica


El termini de sol·licitud ja ha finalitzat.

Actualitzat el 13/1/2022

Atorgament


Descarregar Atorgament Premi recerca batxillerat.pdf (PDF,112kb)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies