Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Una/a plaça d’Arquitecte/a de l’Ajuntament d’Amposta, en règim funcionarial, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

Oferta de treball: Una/a plaça d’Arquitecte/a de l’Ajuntament d’Amposta, en règim funcionarial, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

publicat el 26/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/09/2023

Nom de l’oferta de treball:

Arquitecte/a, en règim funcionari de carrera, pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la disposició sisena, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

A1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds i dels mèrits que es desitgi al·legar: 26/09/2023 al 16/10/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos i valoració provisional dels mèrits aportats: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Al tractar-se d’un procés d’estabilització, les bases i resta de documentació d’interès es troba disponible al següent enllaç

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

S’informa que d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2434/2023, de data 8 de setembre del 2023, el Tribunal Qualificador del present procés selectiu queda constituït pels següents membres:

President/a:

 • Titular:Francesc Lluis Costes. A1. TAE departament Secretaria. Funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent/a: Pablo Avilés Pérez. A1. TAE departament Intervenció. Funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal:

 • Titular: Maria Cinta Masdeu Margalef. A1. Arquitecta. Funcionaria de carrera de l’Ajuntament de Xerta.
 • Suplent/a: Benjamin Garcia Balaguer. A1. Director Piscina. Personal laboral fix Ajuntament d’Amposta.

Vocal:

 • Titular: Anna Adell Monllau. A1. Cap de Recursos Humans. Funcionaria de carrera de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Maria del Mar Medall González. A1. Interventora. Funcionaria de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal EAPC:

 • Titular: Sr. Josep Raventós Duran. A1. Arquitecte. Funcionari de carrera Ajuntament de la Ràpita.
 • Suplent/a EAPC: Sr. Àngel-José Torres Aragó. A1. Departament d’Educació. ST d’Ensenyament Terres de l’Ebre.

Vocal i Secretària:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego. A1. Secretària Accidental. Funcionaria de carrera de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Persona en qui delegui
Actualitzat el 20/10/2023

Llistat provisional admesos i exclosos i valoració provisional de mèrits 

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 19 d’octubre del 2023, el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Arquitecte/a,pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

DNI

Estat

Motiu exclusió

3576Y

Admès/a

 

5705L

Exclòs/a

6

1893N

Exclòs/a

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Llegenda motius exclusió

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos estabilització

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

7.- Manca formulari relació de mèrits en processos d’estabilització

La valoració provisional dels mèrits és la següent:

Cognoms, Nom

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

Lavega Benet, Mercè

3576Y

60,00

20,00

4,50

10,20

94,70

D’acord amb l’indicat al punt cinquè de les bases reguladores de la present convocatòria, els aspirants disposen de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, és a dir, des del 23d’octubre al 6 de novembre, ambdós inclosos, per a esmenar tot allò que considerin.

En aquest tràmit no s’admetrà la presentació de mèrits no al·legats prèviament durant el període de presentació de les sol·licituds i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà automàticament definitiu transcorregut el termini dalt indicat sense necessitat d’una nova publicació.

Si es presenten al·legacions, l’alcaldia les resoldrà en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i es publicarà de nou, si s’escau, el llistat.

La llista definitiva de la valoració dels mèrits i dels aspirants admesos es publicarà en aquest mateix lloc web.

Actualitzat el 9/11/2023

Llistat definitiu admesos i exclosos i valoració definitiva de mèrits

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 9 de novembre del 2023, el llistat definitiu d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Arquitecte/a,pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

DNI

Estat

3576Y

Admès/a

5705L

Admès/a

1893N

Admès/a

La valoració definitiva dels mèrits és la següent:

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

3576Y

60,00

20,00

4,50

10,20

94,70

5705L

00,00

00,00

3,00

3,90

6,90

1893N

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

Per tant, el Tribunal Qualificador, atesos els resultats, proposa a l’aspirant amb DNI 3576Y per a prendre possessió de forma definitiva del lloc d’Arquitecte/a de l’Ajuntament d’Amposta, i dona el procés per finalitzat.

L’aspirant, d’acord amb el punt vuitè de les bases reguladores, disposa vint dies hàbils per a presentar tota la documentació que s’hi indica. La persona aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer.

Contra els actes del Tribunal les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb allò que disposa l’article 121de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). També es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació. Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies