Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic 2019-2020

Subvencions per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic 2019-2020

publicat el 14/07/2020


Bases aprovades pel Ple del 25/02/2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per la realització de projectes de sociabilització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàticConvocatòria aprovada per JGL el 13/07/2020

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de sociabilització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2019-2020

Aprovació Bases reguladores i publicació al diari oficial

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 25 de febrer de 2019 es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la realització de programes de socialització de llibres, llicències digitals i material informàtic.

Les bases reguladores s’han publicat al Butlletí oficial de la província durant un termini de 20 dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, fent una referència de la publicació al DOGC d’acord amb allò que disposa l’article 124,2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quantia total màxima i aplicació pressupostària

La quantia màxima a atorgar serà de 20.000 euros, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 48900.02.3260 del Pressupost Municipal de l’exercici 2020.

L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació, si bé aquests hauran de ser comunicats a l’Ajuntament.

En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

Import de les subvencions

L’import de les subvencions es calcula tenint en compte el cost de l’activitat (relació d’ingressos i despeses).

La quantia d’aquesta subvenció es determinarà amb el resultat de sumar els punts obtinguts de totes les sol·licituds i aplicar el tant per cent dels punts obtinguts per cada sol·licitud al crèdit pressupostari total de la subvenció.

Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Amposta per la realització de projectes de socialització de llibres, llicències digitals i de compra de material informàtic als diferents centres educatius del terme municipal d’Amposta.

La finalitat d’aquestes subvencions és millorar, renovar i ampliar l’equipament dels centres educatius ubicats al terme municipal d’Amposta, fomentant la realització de projectes per part d’aquestos, destinats a la socialització de llibres, llicències digitats i compra de material informàtic.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Requisits i acreditació

 • Podran sol·licitar aquesta subvenció els centres educatius ubicats al terme municipal d’Amposta que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

 • Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS).

 • Que estiguin ubicades al terme municipal d’Amposta.

 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

 • Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta per via presencial o telemàtica, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Òrgan competents per la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora d’Ensenyament, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

Una volta instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar fins el dia 22 de juliol de 2020 al Registre de l’Ajuntament d’Amposta: Plaça de l’Ajuntament, 3-4 o bé per via telemàtica.

Termini de resolució i notificació

La gestió dels expedients de concessió de subvencions correspon a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Amposta i la seva resolució a la Junta de Govern Local.

Un cop avaluades les sol·licituds, es passarà a informe de la Comissió Informativa Municipal d’Ensenyament i Cultura i del resultat obtingut, s’emetrà informe en què es concreti el resultat de l’avaluació efectuada. A la vista d’aquest informe, s’elevarà proposta de resolució degudament motivada a la Junta de Govern Local, qui resoldrà.

En el supòsit de concessió, el beneficiari, en el termini màxim d’un mes des de la notificació de la concessió, ha de comunicar la seva acceptació expressa o renúncia de la subvenció, a l’efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació, si s’escau.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mesa comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La publicació en el Tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament d’Amposta de l’acte de concessió substitueix la notificació i produeix els mateixos efectes, en aplicació de l’article 45 de la LPAC, en tractar-se d’actes integrants d’un procediment de concurrència competitiva.

El termini per a presentar al·legacions o reclamacions a la resolució de la convocatòria de "Subvencions a centres escolars per a la realització del programa de socialització de llibres, llicències digitals i material informàtic per al curs 2019-2020", serà, com a màxim, de 5 dies a comptar des de la notificació de l’atorgament de les subvencions.

Esmena de deficiències

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud

 • Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, per via presencial o telemàtica, amb el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquest Ajuntament pugui comprovar que els beneficiaris es troben al corrent de les deves obligacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Seguretat Social, o els certificats que acreditin aquesta situació.

 • Pressupost general d’ingressos i despeses dei centre del curs 2019-2020.

 • Programació general de les activitats previstes des del centre.

 • Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

Sol·licituds telemàtiques i presencials

El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents signats pel representant legal de l’entitat sol·licitant.

 1. Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions es realitzaran de forma telemàtica, a través del canal electrònic habilitat per l’Ajuntament d’Amposta, seguint les instruccions previstes en aquest article. Les persones sol·licitants que no puguin complir els requisits d’identificació digital, previstos en el punt 4 d’aquest article, podran realitzar de forma presencial la sol·licitud de la subvenció al Registre General de l’Ajuntament.

 2. Les persones amb possessió d’una identitat digital hauran de tramitar telemàticament la subvenció, emplenant l’Annex I que fa referència a la sol·licitud de la subvenció, es podrà descarregar el PDF.

 3. Una vegada emplenat el formulari PDF de la subvenció, s’ha de presentar electrònicament adjuntant-lo al formulari de la instància genèrica de l’Ajuntament d’Amposta (https://www.amposta.cat/ca/registre/instancia-generica). A més a més, s’han d’adjuntar els documents previstos en el punt ’Requisits i acreditació’ d’aquesta convocatòria.

 4. Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’una identitat digital. Els sistemes d’autenticació de la identitat digital acceptats son els següents:

  • Certificats digitals, per exemple, l’idCAT, DNI electrònic, certificats de l’FNMT, etc.

  • Cl@ve, sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  • idCAT-Mòbil, sistema d’identificació i signatura electrònica mitjançant dispositius mòbils.

Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

L’òrgan gestor estudiarà i avaluarà els següents punts dels projectes presentats:

 • Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria - 20 punts.

 • Projecte lligat a la socialitza cio de llibres, especificant les activitats i accions que es fan per complir els objectius de la socialització dels llibres en un centre educatiu, 20 punts.

 • Projecte lligat al material informàtic, especificant la tipologia d’aquest i la seva funció al centre, 20 punts.

 • Projecte lligat a les llicències digitals que tè el centre, especificant aquestes, 20 punts.

 • Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes, 20 punts.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Justificació de la subvenció. Termini i forma

I. Forma.

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada, i en cas que l’atorgament sigui inferior a la quantitat sol·licitada inicialment, s’haurà de justificar com a mínim la quantitat que apareix a la sol·licitud.

A causa de la paralització del còmput dels terminis dels procediments administratius amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisis sanitària provocada per la COVID-19. Les despeses per justificar es prolonguen fins el 16 d’octubre de 2020.

Una vegada s’ha comunicat des de l’Ajuntament, mitjançant acord Junta de Govern Local, la quantitat a percebre de subvenció s’haurà de presentar, degudament emplenat:

 • Annex II: Justificació, Certificat D’ingressos I Despeses I Relació De Despeses

  • S’inclou una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc.

  • Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (ingressos i despeses de l’activitat) per la qual percep la subvenció, en què es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.

 • Una memòria d’actuació justificativa (no la programació general d’activitats de la sol·licitud) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

  • Els interessos deutors de comptes bancaris.

  • Interessos, recàrrecs i sancions administratives.

  • Despeses de procediments judicials.

  • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...
   Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.

En casos excepcionals o molt singulars, circumstàncies que ponderaran i reflectiran detalladament els corresponents òrgans gestors, es podrà facultar una presentació simplificada de la justificació de les quantitats lliurades en concepte de subvenció que inclogui en tot cas la completa individualització del perceptor, el seu domicili, quantitat i finalitat.

II. Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 16 d’octubre de 2020.

Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Pagament

No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció mentre el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social o sigui deutor de l’Ajuntament.

El pagament de les subvencions s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament, tenint en compte la naturalesa de la subvenció, en un únic termini, un cop aprovada la justificació presentada i ordenat el pagament per part de la Junta de Govern Local.

Prèvia sol·licitud del beneficiari de la subvenció i autorització del Regidor/a de l’Àrea, es podrà procedir al pagament d’una bestreta de fins el 90 per 100 de la subvenció atorgada, el pagament de la resta de la subvenció es realitzarà un cop presentada i aprovada la justificació prevista a la base desena anterior.

Compatibilitat amb altres subvencions

Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Amposta, 23 de juny de 2020


Descarregar document (PDF)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies