Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2021 (COVID-19)

Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2021 (COVID-19)

publicat el 19/05/2021

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’àmbit de la Joventut


Bases aprovades pel Ple del 25/05/2020

Convocatoria de subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2021 (COVID-19)


Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local el 10/05/2021.

Es fa pública la convocatòria de subvencions, mitjançant procediment de concurrència competitiva, per dur a terme activitats de lleure a l’estiu adreçades a infants i joves d’Amposta per part de les entitats i empreses de lleure educatiu de la ciutat d’Amposta, aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 10 de maig de 2021.

El termini per la presentació de sol·licituds és el que es detalla a la base 9.

1. Bases reguladores

Les bases reguladores per a la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2021 (Covid19) van ser aprovades per acord de Ple de 25 de maig de 2020 i publicades al DOGC número 8145.

2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima de les subvencions

El crèdit pressupostari màxim assignat a la present convocatòria, és de 80.000 euros, finançant-se en càrrec a l’aplicació pressupostària 14/3371/47900 del pressupost municipal de l’exercici 2021.

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió de les subvencions

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per dur a terme activitats de lleure a l’estiu adreçades a infants i joves d’Amposta per part de les entitats i empreses de lleure educatiu de la ciutat d’Amposta.

S’incorporen dins d’aquesta convocatòria, dos línies diferenciades atenent a les peculiaritats i especialitats que comporten les activitats educatives per a infants i joves amb diversitat funcional:

 1. Subvencions per a activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2021, de caràcter general.
 2. Subvencions per a activitats educatives que es desenvolupin l’estiu 2021 on almenys 50% dels infants i joves tenen diversitat funcional, escolaritzats en un centre d’educació especial.

4. Procediment de Concessió

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, resolent-se tot l’expedient en una única resolució.

5. Beneficiàries

Podran presentar sol·licitud de subvenció totes les entitats sense ànim de lucre i empreses de lleure educatiu i educació no formal establertes a Amposta que compleixi els requisits fixats a la base segona de les bases reguladores.

6. Requisits dels projectes a subvencionar.

Dels projectes de la línia A:

 • Que es desenvolupin en el terme municipal d’Amposta excepte aquelles activitats que, per la seva naturalesa, es realitzin en altres localitats com a colònies, excursions, campaments, etc.
 • Han d’estar adreçats a infants a partir de 3 anys i joves fins als 17 anys.
 • Han de complir amb els criteris per a l’organització de les activitats de lleure educatiu de la Generalitat de Catalunya.

Dels projectes de la línia B:

 • Que es desenvolupin en el terme municipal d’Amposta.
 • Que almenys el 50% dels participants siguin persones amb diversitat funcional, d’edat compresa entre els 3 i els 21anys i escolaritzats en un centre d’educació especial.
 • Que el projecte es dugui a terme en un espai i/o equipament accessible i adaptat a persones amb diversitat funcional.

7. Import de les subvencions

El import màxim a atorgar serà de 80.000 euros, el qual es distribuirà entre els beneficiaris atenent als punts obtinguts per cadascun d’ells.

En la línia a), el import màxim a atorgar per projecte serà de 4.000 euros, i en la línia b) el import màxim serà de 5.600 euros per projectes. El import a atorgar en cap cas podrà superar l’import pressupostat i efectivament realitzat per cada projecte.

8. Criteris per a l’atorgament

Línia A

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda un cop valorats els criteris, amb un màxim de 100 punts, a aplicar a la quantia màxima a atorgar sempre que la quantitat resultant de la valoració del projecte sigui inferior o igual a la quantitat sol·licitada:

Criteri de participació activa en el suport de projectes i activitats municipals (fins a 50 punts):

Treballar de manera activa per la promoció de l’educació en el lleure per als infants i joves d’Amposta, de manera inclusiva i en coordinació amb l’Ajuntament d’Amposta, tot promovent la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels infants i joves.

Criteri de qualitat (fins a 10 punts):

Criteris que avaluen la qualitat del projecte:

 • Coherència entre els objectius establerts i les activitats a desenvolupar. El projectecontempla objectius viables, realistes i adaptats a les edats dels infants i joves(finsa7,5punts).
 • Incorporaciód’indicadorsdeseguimentiavaluaciódelprojecte(finsa2,5punts).

Criteris d’estabilitat i continuïtat del projecte (fins a 4,5 punts):

 • Es valorarà la incorporació de les famílies en les activitats (1,5 punts)
 • Es valorarà la sostenibilitat del projecte a través de la seva capacitat de col·laborar amb altres entitats i/o el projecte inclou activitats amb altres agents del territori (administracions, empreses...) (1,5 punts)
 • El projecte sorgeix de l’organització conjunta entre dues entitats –dues entitats organitzen conjuntament el projecte (1,5 punts)

Criteris d’innovació referents al plantejament educatiu, la metodologia i a l’educació en valors, inclosos en el projecte (fins a 7,5 punts):

 • Educació ambiental i sostenibilitat (fins a 1,5 punts).
 • Educació per a la salut i promoció d’hàbits saludables (fins a 1,5 punts).
 • Educació per a la ciutadania que fomenti el sentiment de pertinença a la ciutat (fins a 1,5 punts).
 • Educació per la inclusió social i la igualtat d’oportunitats (fins a 1,5 punts).
 • Coeducació i educació per la igualtat de gènere i en la diversitat afectiva (fins a 1,5 punts).

Criteris d’utilitat pública (fins a 28 punts):

 • Valoració per número d’inscripcions (finsa15punts): 0,25 punts per participant.
 • Valoració per dies d’activitat (fins a un màxim de 10): 0,3 punts per dia d’activitat o 0,65 punts si es tracta d’activitats amb pernoctació (colònies, acampades, camps de treball, rutes, estades o campus esportius o rutes esportives).
 • Oferir servei de menjador (1,5 punts).
 • Més del 20% d’infants amb risc exclusió social /necessitats educatives especials (1,5 punts).

Línia B

La valoració final del projecte resultarà de la suma de la puntuació obtinguda un cop valorats els criteris, amb un màxim de 100 punts:

Criteri de participació activa en el suport de projectes i activitats municipals (fins a 50 punts):

Treballar de manera activa per la promoció de l’educació en el lleure per als infants i joves d’Amposta, de manera inclusiva i en coordinació amb l’Ajuntament d’Amposta, tot promovent la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament integral dels infants i joves.

Criteris que avaluen la qualitat del projecte (fins a 10 punts):

 • Coherència entre els objectius establerts i les activitats a desenvolupar. El projecte contempla objectius viables, realistes i adaptats a les edats i diversitats funcionals dels infants i joves (fins a 7,5 punts).
 • Incorporació d’indicadors de seguiment i avaluació del projecte (fins a 2,5 punts).

Criteris d’estabilitat i continuïtat del projecte (fins a 3 punts):

 • Es valorarà la incorporació de les famílies en les activitats (1,5 punts).
 • Es valorarà la sostenibilitat del projecte a través de la seva capacitat de col·laborar amb altres entitats i/o el projecte inclou activitats amb altres agents del territori (administracions, empreses...) (1,5 punts).

Criteris d’innovació referents al plantejament educatiu, la metodologia i a l’educació en valors, inclosos en el projecte (fins a 7,5 punts):

 • Treball per la millora de l’autonomia en les activitats de la vida diària (fins a 1,5 punts).
 • Educació per a la salut, promoció d’hàbits saludables i treball de la higiene personal (fins a 1,5 punts).
 • Educació per a la ciutadania que fomenti el sentiment de pertinença a la ciutat (fins a 1,5 punts).
 • Educació per la inclusió social i la igualtat d’oportunitats (fins a 1,5 punts).
 • Coeducació i educació per la igualtat de gènere i en la diversitat afectiva (fins a 1,5 punts).

Criteris d’utilitat pública (fins a 29,5 punts):

 • Valoració per número d’inscripcions (fins a 10 punts): 0,5 punt per participant.
 • Valoració per dies d’activitat (fins a un màxim de 15): 0,75 punts per dia d’activitat.
 • Oferir servei de menjador (2,25 punts).
 • Oferir activitat durant tot el dia (matí i tarda) (2,25 punts).

9. Presentació de sol·licituds, atorgament, termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per la que es concedeix l’ajut.

La sol·licitud haurà d’anar signada pel president o presidenta de l’entitat sol·licitant o per la persona que actuï enrepresentació legal en el cas de les entitats, i en el cas de les empreses pel titular de l’activitat econòmica.

Documentació annexa a la sol·licitud:

 • Sol·licitud.
 • Planning d’activitats setmanal.
 • Fitxa de proposta.
 • Redacció del projecte i pressupost detallat del projecte (material, activitats, personal, gestió...).
 • Copia d’un rebut bancari acreditatiu de la seva titularitat o altres.

Amb la presentació de la sol·licitud la persona sol·licitant manifesta que compleix els requisits i condicionants de la present convocatòria, declarant responsablement de l’exactitud de la seva instància.

Les entitats o empreses hauran de fixar a la sol·licitud per quina línia opten a la subvenció, i només podran optar a una de les dues línies. Podran presentar més d’un projecte per a la línia A de subvencions, quan es reuneixin com a mínim una de les següents condicions, independentment que els usuaris canviïn o no:

 • Siguin activitats totalment diferents tal i com s’especifica al Decret de Lleure 267/2016: Casal de Vacances, Colònia, Ruta, acampada, camp de treball, casal esportiu, estada o campus esportiu i ruta esportiva.
 • Que, en cas de ser activitats de la mateixa naturalesa, tinguin equips professionals diferents (més del 50% dels membres), dirigits a un públic objectiu diferent.

En tots els casos, s’haurà de complir les següents condicions:

 • Tinguin objectius i activitats a desenvolupar totalment diferenciats i es pugui demostrar amb el material de difusió que es tracta de projectes diferents publicitats com a tal.

Es garantirà que cada entitat o empresa sol·licitant rebi, sempre i quan reuneixi els requisits i condicions de la convocatòria, un mínim d’un projecte subvencionat; quedant els altres que sol·liciti, subjectes a la disposició de crèdit pressupostari. En cas que no hi hagi suficient consignació pressupostària per assignar més d’un projecte a una mateixa entitat o empresa, el criteri per escollir quins són els segons projectes subvencionats de les entitats o empreses, serà la puntuació obtinguda per projecte.

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions es realitzaran de forma telemàtica, a través del canal electrònic habilitat per l’Ajuntament d’Amposta, seguint les instruccions previstes en aquest article.

Les persones amb possessió d’una identitat digital hauran de tramitar telemàticament la subvenció, responent en primer lloc un qüestionari previ al formulari de sol·licitud, per comprovar que es compleixen els requisits i els condicionants de la present convocatòria. La contestació amb èxit del qüestionari, permetrà al sol·licitant descarregar el formulari en format PDF per posteriorment omplir-lo amb les dades i xifres concretes de la convocatòria.

El formulari de la subvenció, s’ha de presentar electrònicament a l’Ajuntament d’Amposta. En la instància també s’haurà d’adjuntar un document acreditatiu en el que consti el número de compte bancari i les dades del seu titular.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’una identitat digital. Els sistemes d’autenticació de la identitat digital acceptats són els següents:

 • Certificats digitals, per exemple, l’idCAT, DNI electrònic, certificats de l’FNMT, etc.
 • Cl@ve, sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • idCAT-Mòbil, sistema d’identificació i signatura electrònica mitjançant dispositius mòbils.

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial de qualsevol de les dades facilitades en el formulari de sol·licitud o document que l’acompanyi, comporta la no admissió de la sol·licitud de la subvenció, prèvia audiència al sol·licitant i, sense perjudici que pugui constituir-se com a causa de revocació de la subvenció si es coneixen aquests fets amb posterioritat al seu atorgament.

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest ajut és de 10 dies naturals a comptar des del dia de la publicació de la convocatòria al BOPT, data en que serà efectiva la convocatòria d’acord amb la resolució d’aprovació de la mateixa.

En el cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l’últim dia establert per a la presentació de les sol·licituds, es prorrogarà el termini fins al següent dia hàbil.

La següent documentació s’haurà d’aportar durant els primers 15 dies d’activitat:

 • Llistat amb la relació de les persones participants de les activitats d’estiu.
 • Pressupost definitiu del cost del personal contractat, incloent-hi les despeses de gestió.
 • Declaració del responsable de l’entitat on consti el nombre de persones contractades, l’import de cada contractació i del cost de la gestió.
 • Llistat de l’equip de monitors/ores, indicant-ne la titulació i el número o llistat del personal a càrrec de l’activitat i titulació.

El compte justificatiu s’haurà de presentar com a màxim el dia 30 d’octubre de 2021, i contindrà la següent informació:

 • Memòria justificativa i de valoració de les activitats dutes a terme en el marc del projecte, d’acord amb el model que estableix la convocatòria.
 • Balanç econòmic de l’activitat desenvolupada.
 • Justificació econòmica:
  • Relació classificada del les despeses de l’activitat subvencionada amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament, d’acord amb el model que estableix la convocatòria.
  • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del
  • No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora.
  • Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicació de l’import i procedència d’acord amb el model que estableix la convocatòria.
  • En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb la factura de contractació o bé amb les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social, TC 1 i TC 2 amb la corresponent acreditació de pagament.

Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i hagin estat meritades i efectivament pagades entre l’1 de juny i 5 de novembre de 2021.

Conceptes subvencionables:

 • Despeses de personal fix i eventual de l’equip de monitors/ores i del director/a: sous i salaris, quota empresarial de la Seguretat Social, dietes i altres conceptes que estiguin inclosos en el rebut de nòmina.
 • Gestió de la contractació.
 • Elaboració del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PPRL).
 • Elaboració del Pla d’Higiene i Salut.
 • Assegurances de responsabilitat civil i accidents per l’activitat.
 • Material fungible indispensable pel desenvolupament de l’activitat (paper, fotocòpies, material escolar i de tallers, productes alimentaris per a tallers...).

En tot cas no són despeses subvencionables:

 • Els interessos deutors dels comptes bancaris.
 • Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Les despeses de procediments judicials.
 • Els impostos indirectes susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda.

Es podran imputar les despeses indirectes efectuades que no s’hagin inclòs en el pressupost fins a un màxim del 6% i que corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat.

10. Forma i termini de concessió

Les sol·licituds de subvenció es resoldran, expressament, en el termini màxim de 15 dies des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

Un cop adoptada la resolució o resolucions que siguin procedents en relació amb les sol·licituds presentades, aquestes seran publicades a la web de l’Ajuntament. La referida publicació tindrà caràcter de notificació als interessats. Les entitats i empreses podran sol·licitar la informació de la valoració del seu projecte.

La resta de notificacions i comunicacions relatives al procediment de subvencions de forma telemàtica pels mitjans electrònics.

L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern Local. L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Regidoria de Joventut. La comissió d’avaluació de Lleure Infantil i Juvenil avaluarà les peticions d’acord amb els criteris generals i específics de l’àmbit corresponent. La comissió estarà formada per les persones que es relacionen a continuació, o aquelles en qui deleguin la seva representació:

 • Coordinadora de serveis socials.
 • Tècnic/a d’esports.
 • Tècnic/a de joventut.
 • Tècnic/a d’educació.
 • Tècnic/a de Cultura.

11. Obligacions dels beneficiaris

 • Executar el projecte i realitzar l’activitat de Casals d’Estiu, Campus i Estades Esportives o Colònies.
 • Oferir un mínim de 15 places.
 • Oferir un mínim de 10 dies de servei, en dies laborables i en un mínim de 4 hores al dia d’activitat des de l’inici del període de vacances escolars d’estiu i fins el 10 de setembre. En cas que el projecte sigui de colònies, els dies de servei poden ser no laborables i el període es redueix a 7 dies mínims d’activitat.
 • En el cas de la línia de subvencions A, reservar un mínim d’un 10% de les places a participants provinents de serveis socials de l’Ajuntament d’Amposta i assumir-ne el cost de l’activitat (les dietes-servei de menjador, en cas d’oferir-se’n, es facturen a part).
 • Presentar el compte justificatiu
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció que efectuarà l’òrgan competent i al control financer al qual fa referència el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Comunicar a l’àrea de Joventut l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin la mateixa activitat o projecte. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es conegui i, en qualsevol cas, s’inclourà en la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.
 • Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no puguin justificar-se, o al reintegrament total dels fons en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei general de subvencions.
 • Comunicar qualsevol canvi substancial que afecti el projecte dins del termini d’execució.
 • Disposar de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals (o del Registre Central) acreditativa de que les persones que participen al projecte de Casals d’Estiu no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal com estableixen la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat.
 • Complir, pel que fa a les activitats, les normatives sectorials aplicables i els plans municipals vigents i especialment:
  • La normativa aplicable en matèria de contractació laboral i la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos laborals.
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • El decret 267/2016, de 5 de juliol, que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
  • Els criteris establerts per la Direcció General de Joventut en matèria de lleure educatiu.
  • Les mesures sanitàries i de prevenció derivades de la crisis sanitària provocada per la COVID-19
 • Fer constar a la difusió emesa per l’entitat la col·laboració de l’Ajuntament amb la fórmula "Amb el suport de l’Ajuntament d’Amposta" i el logotip o anagrama oficial de l’Ajuntament de d’Amposta, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.
 • L’Àrea de Joventut comprovarà l’efectiva aplicació de la subvenció a les finalitats per a les quals ha estat concedit, i l’entitat beneficiària facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es requereixi.
 • En el cas de la línia de subvencions A, oferir l’activitat al Directori de Lleure de l’Ajuntament d’Amposta.

12. Pagament de la subvenció

El pagament s’efectuarà per transferència al compte bancari de l’entitat sol·licitant en dues parts:

 • Una bestreta equivalent al 80% del total de la subvenció atorgada.
 • Un segon pagament del 20% restant, un cop s’hagi efectuat la justificació total de la subvenció.

13. Revocació, renúncia i nul·litat dels ajuts concedits

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, es notificarà a l’entitat interessada i li concedirà un termini de 15 dies hàbils perquè ho esmeni, transcorregut el qual, si es manté la mancança o error, es procedirà a iniciar el procediment de revocació de l’ajut sense cap tràmit posterior.

La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts podrà comportar l’anul·lació total o parcial de la subvenció, el reintegrament en les condicions previstes.

14. Incompatibilitats

L’atorgament de l’ajut s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, i s’han de tenir en compte les vinculacions derivades del drets comunitari europeu sobre aquesta matèria.

15. Control

L’Ajuntament podrà comprovar, pels mitjans que consideri adients, que les quantitats atorgades en base a les dades facilitades han estat reals i ajustades a les condicions exigides. Altrament es procedirà a reclamar dels beneficiaris el reintegrament de les quantitats percebudes així com la exigència d’altres responsabilitats que s’escaiguin.

16. Règim jurídic

En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, l’Ordenança General de subvencions, les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la Joventut, la Llei general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament.

17. Publicitat de la convocatòria

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Sol·licitud


El termini de presentació de les sol·licituds ja ha finalitzat.

Justificació


La data límit de justificació és el 30 d’octubre de 2021.

Tramitació presencial

 1. Descarregui els formularis PDF de justificació.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud a l’Oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Justificació presencial - descarregar formulari (INS130, PDF, 146KB)

Formulari/s de justificació addicionals a presentar:

Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament (no s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora).
 • En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb la facturade contractació o bé amb les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social, TC1 i TC2 amb la corresponent acreditació de pagament.

Tramitació telemàtica

Té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar telemàticament els documents de justificació:

 1. Descarregui els formularis PDF des dels enllaços situats a baix del botó "Enviament online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar els formularis d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-los des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-los en paper i emplenar-los amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-los per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura de preparar i/o emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Enviament online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de justificació a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament (no s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora).
 • En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb la facturade contractació o bé amb les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social, TC1 i TC2 amb la corresponent acreditació de pagament.

Atorgament

Línia Entitat/Empresa Projecte Puntuació Quantia a atorgar
A Agrupació Montsianell Amposta Colònies d’estiu a Corçà 87,85 3514
A Agrupació Montsianell Amposta Estades d’estiu tecnològiques VAG 93 3500
A Associació Tataküa MaGaia 94,5 3780
A R. M. G. Casal de Lleure Quick Artist 79 3000
A Club Escacs Amposta II Campus Escacs i Natura 89,5 3580
A Creu Roja Espanyola Reforç i esforç per la igualtat 90,25 3610
A M. V. P. Estiu Ideat 91,5 3660
A Associació Excursionista d’Amposta Campus Escalada 79 3160
A Club Gimnàstica Rítmica Jornades de Gimnàstica Rítmica 86,25 3450
A Club Esportiu Futsal Experience 3r Campus Futsal Experience 82,5 3300
A Associació Esportiva Total Terres de l’Ebre Campus Futbol Total 81,25 3250
A Associació Esportiva Total Terres de l’Ebre Campus Handbol Total 75 3000
A Club Bàsquet Amposta Estades Estiu 88,75 3550
A E. E. S. Viu l’estiu 85,5 3420
A J. J. S. Campus de Kaial natura i valors 83,75 3350
A Club Futbol Sala Amposta Campus d’estiu futbol sala Amposta 79,25 2000
A Aprenem Extraescolars SL Xalera educativa 80,75 3230
A Aprenem Extraescolars SL Xalera esportiva 89,75 3590
A Aprenem Extraescolars SL Xalera Fun 80,75 3230
A Club Esportiu Amposta Campus Estiu CEA 95,75 3830
A R. M. G. Casal esportiu Quick Dance 74,5 2800
B Associació de mares i pares CEE l’Àngel Estades CEE l’Àngel 100 5600


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies