Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2024

Sol·licitud de subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu 2024


El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 18 de maig de 2024.


Pot anar a la pàgina d’ajuts i subvencions per a consultar les bases i la convocatòria actual d’aquest ajut.

Descripció

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per dur a terme activitats de lleure a l’estiu adreçades a infants i joves d’Amposta per part de les entitats  i empreses de lleure educatiu de la ciutat d’Amposta.

S’incorporen dins d’aquesta convocatòria, dos línies diferenciades atenent a les peculiaritats i especialitats que comporten les activitats educatives per a infants i joves amb diversitat funcional:

 1. Subvencions per a activitats d’educació en el lleure a l’estiu, de caràcter general.
 2. Subvencions per a activitats educatives que es desenvolupin l’estiu on almenys 50% dels infants i joves tenen diversitat funcional, escolaritzats en un centre d’educació especial.

Qui el pot demanar?

Podran presentar sol·licitud de subvenció totes les entitats sense ànim de lucre i empreses de lleure educatiu i educació no formal establertes a Amposta que compleixi els requisits fixats a la base segona de les bases reguladores.

Termini de la sol·licitud

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquest ajut és de 10 dies naturals a comptar des del dia de la publicació de la convocatòria al BOPT, data en que serà efectiva la convocatòria d’acord amb la resolució d’aprovació de la mateixa.

Requisits previs

Dels projectes de la línia A:

 • Que es desenvolupin en el terme municipal d’Amposta excepte aquelles activitats que, per la seva naturalesa, es realitzin en altres localitats com a colònies, excursions, campaments, etc.
 • Han d’estar adreçats a infants a partir de 3 anys i joves fins als 17 anys.
 • Han de complir amb els criteris per a l’organització de les activitats de lleure educatiu de la Generalitat de Catalunya.

Dels projectes de la línia B:

 • Que es desenvolupin en el terme municipal d’Amposta.
 • Que almenys el 50% dels participants siguinpersones amb diversitat funcional, d’edat compresa entre els 3 i els 21 anys i escolaritzats en un centre d’educació especial.
 • Que el projecte es dugui a terme en un espai i/o equipament accessible i adaptat a persones amb diversitat funcional.

Preu/ Taxa

Aquest tràmit no té taxa associada.

Mitjans de pagament

Segons indiquin ordenances fiscals

Documentació a aportar

Els documents a aportar són els següents:

Documents de suport per a ús opcional del/de la sol·licitant:

En el cas de tramitació mitjançant un representant (si s’escau):

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència) (si s’escau).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva).

Normativa

En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, l’Ordenança General de subvencions, les Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de la Joventut, la Llei general de subvencions i el seu reglament de desenvolupament.

Termini de Resolució

Les sol·licituds de subvenció es resoldran, expressament, en el termini màxim de 15 dies des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Per a consultar les bases i la convocatòria anar a la pàgina d’ajuts i subvencions.

Com es pot sol·licitar?

Sol·licitud telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de sol·licitud a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Altres formulari/s i documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Fitxa de la proposta que es presenta - annex 2 (INS172, PDF 68KB).
 • Planning d’activitats setmanal.
 • Redacció del projecte i pressupost detallat del projecte (material, activitats, personal, gestió...).
 • Copia d’un rebut bancari acreditatiu de la seva titularitat o altres.
 • Documents que acreditin que es reuneixen les condicions per fer beneficiaris.
 • Certificat de titularitat del compte (expedit per l’entitat bancària) o bé comunicació de dades del creditor (INS017, PDF).
 • Document acreditatiu de la representació (formulari d’atorgament de representació INS148, poders notarials, acta d’acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, o resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva) (només en cas de sol·licitud mitjançant representant).
 • Publicitat amb els preus de l’activitat, a entregar en el moment en què es disposi de la publicitat i taula de preus detallada.
 • Declaració responsable dels preus detallats, indicant la base imposable i l’IVA, si en porti.
 • Declaració de pagament o exempció de l’IVA (en el cas de les entitats).

Documents de suport per a ús opcional del/de la sol·licitant:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies