Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2020 (COVID-19)

Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2020 (COVID-19)

publicat el 19/06/2020


Bases aprovades pel Ple del 25/05/2020

Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’àmbit de la Joventut


Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local el 01/06/2020.

Consultar l’anunci de la publicació de les bases reguladores al eBOPT (PDF)

Convocatoria de subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2020 (COVID-19)


Descarregar convocatòria (PDF, 150 KB)

Informació sobre la sol·licitud de subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2020 (COVID-19)

En que consisteix aquesta subvenció?

Aquesta subvenció té per objecte promocionar i dur a terme activitats de lliure per a infants i joves al municipi d’Amposta, atorgant a totes aquelles persones i entitats que organitzen aquesta tipologia d’estades.

Quines persones poden accedir a aquesta subvenció?

Podran accedir a aquesta subvenció les persones següents, sempre que la seva activitat sigui de lleure educatiu i educació no formal i realitzin altres activitats de lleure durant l’any:

 • Persones físiques (autònoms), amb l’alta d’activitat (IAE) i la declaració responsable de la llicència d’obertura.
 • Persones jurídiques, amb l’alta d’activitat (IAE) i la declaració responsable de la llicència d’obertura.
 • Entitats sense ànim de lucre, degudament registrades i que es trobin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’Amposta o, que acreditin que tenen una activitat a Amposta.

Quins requisits han de complir les persones que poden sol·licitar i beneficiar-se de la subvenció?

Les persones que sol·liciten l’ajut hauran de complir els següents requisits:

 • Els exposats en la pregunta anterior, en relació a l’alta de l’activitat i la inscripció degudament registrada de les entitats sense ànim de lucre.
 • Acceptar la normativa vigent en matèria de subvencions.
 • No incórrer en cap de les circumstàncies recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17
  de novembre, general de subvencions.
 • La quantia sol·licitada, conjuntament amb altres fonts de finançament específiques, no
  podrà superar el cost total del projecte.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social. €
 • No trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei
  38/2003 general de subvencions.
 • No patir cap inhabilitació per contractar amb les administracions públiques o per
  obtenir-ne subvenció, i trobar-se facultades per actuar en nom de l’entitat.

Quines obligacions adquireixen les persones beneficiàries de la subvenció?

Les persones beneficiàries d’aquesta subvenció s’obligaran al següent:

 • Executar el projecte i realitzar l’activitat de Casals d’Estiu, Campus i Estades Esportives o Colònies.
 • Oferir un mínim de 20 places.
 • Oferir un mínim de 10 dies de servei, en dies laborables i en un mínim de 4 hores al dia d’activitat des de l’inici del període de vacances escolars d’estiu i fins el 10 de setembre. En cas que el projecte sigui de colònies, els dies de servei poden ser no laborables i el període es redueix a 7 dies mínims d’activitat.
 • Reservar un mínim d’un 10% de les places a participants provinents de serveis socials de l’Ajuntament d’Amposta i assumir-ne el cost de l’activitat (les dietes-servei de menjador, en cas d’oferir-se’n, es facturen a part).
 • Reservar un mínim del 10% de places per a participants no associats.
 • Justificar, davant l’àrea de Joventut, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i inspecció que efectuarà l’òrgan competent i al control financer al qual fa referència el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
 • Comunicar a l’àrea de Joventut l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financin la mateixa activitat o projecte. Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es conegui i, en qualsevol cas, s’inclourà en la justificació de l’aplicació dels fons percebuts.
 • Disposar dels llibres comptables, registres i la resta de documentació, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i control.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts i que no puguin justificar-se, o al reintegrament total dels fons en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei general de subvencions.
 • Comunicar qualsevol canvi substancial que afecti el projecte dins del termini d’execució.
 • Disposar de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals (o del Registre Central) acreditativa de que les persones que participen al projecte de Casals d’Estiu no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, tal com estableixen la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat.
 • Complir, pel que fa a les activitats, les normatives sectorials aplicables i els plans municipals vigents i especialment:
  • La normativa aplicable en matèria de contractació laboral i la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos laborals.
  • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • El decret 267/2016, de 5 de juliol, que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
  • Els criteris generals per a l’Organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020.
  • El Pla Marc d’Educació en el lleure 2020 (pendent de publicar).
  • Les mesures sanitàries i de prevenció derivades de la crisis sanitària provocada per la COVID-19
 • Fer constar a la difusió emesa per l’entitat la col·laboració de l’Ajuntament amb la fórmula "Amb el suport de l’Ajuntament d’Amposta" i el logotip o anagrama oficial de l’Ajuntament de d’Amposta, d’acord amb els models tipogràfics aprovats per la Corporació.
 • L’Àrea de Joventut comprovarà l’efectiva aplicació de la subvenció a les finalitats per a les quals ha estat concedit, i l’entitat beneficiària facilitarà l’accés a la informació necessària a aquest efecte, en el cas que es requereixi.

Quins requisits mínims ha de complir l’activitat de lleure?

L’activitat de lleure que preveu la subvenció haurà de complir els següents requisits o condicionants:

 • S’ha de realitzar dintre el terme municipal d’Amposta, a excepció de les colònies d’estiu.
 • S’ha d’adreçar a infants des de 3 anys fins a joves de 17 anys, sens perjudici que depenent de la tipologia de projecte s’acceptin joves de fins a 21 anys.
 • S’han de complir els criteris generals de les activitats de llei educatiu "Estiu 2020" de la Generalitat de Catalunya (vegeu aquí els criteris generals de les activitats de lleure).

Quina documentació s’ha de presentar adjunta a la sol·licitud de subvenció?

Conjuntament amb el model oficial de sol·licitud creat per aquesta convocatòria, el sol·licitant haurà d’adjuntar:

 • Fitxa de la proposta que es presenta.
 • Memòria del projecte.
 • Pressupost del cost del personal.
 • Còpia d’un rebut bancari acreditatiu de la seva titularitat o altres documents que acreditin.

Es pot presentar més d’un projecte, és a dir, podem sol·licitar la subvenció més d’un cop?

Sí, les persones que reuneixen els requisits anteriorment exposats podran presentar un màxim de 3 projectes, sempre que, cadascun d’ells estigui dirigit a grups diferents.

Quines són les despeses subvencionables en aquesta convocatòria?

Les despeses subvencionables seran les que a continuació s’enumeren, sempre que, hagin estat efectivament pagades entre l’1 de juny i el 30 d’octubre de 2020:

 • Despeses de personal fix i eventual de l’equip de monitors/ores i del director/a: sous i salaris, quota empresarial de la Seguretat Social, dietes i altres conceptes que estiguin inclosos en el rebut de nòmina.
 • Gestió de la contractació.
 • Elaboració del Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PPRL).
 • Elaboració del Pla d’Higiene i Salut.
 • Assegurances de responsabilitat civil i accidents per l’activitat.
 • Material fungible indispensable pel desenvolupament de l’activitat (paper, fotocòpies, material escolar i de tallers, productes alimentaris per a tallers...).

No seran mai despeses subvencionables:

 • Els interessos deutors dels comptes bancaris
 • Els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penal.
 • Les despeses de procediments judicials
 • Els impostos indirectes susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals sobre la renda

Es podran imputar les despeses indirectes efectuades que no s’hagin inclòs en el pressupost fins a un màxim del 6% i que corresponguin al període en el qual efectivament es du a terme l’activitat.

S’hauran de justificar les despeses ocasionades durant el període comprés entre el dia 1 de juny de 2020 i el dia 30 d’octubre de 2020?

Sí, la persona beneficiària haurà de justificar les despeses del següent mode:

1a justificació de les despeses (durant els primers 15 dies de l’activitat):

 • Llistat amb la relació de les persones participants de les activitats d’estiu.
 • Pressupost definitiu del cost del personal contractat, incloent-hi les despeses de
  gestió.
 • Declaració del responsable de l’entitat on consti el nombre de persones
  contractades, l’import de cada contractació i del cost de la gestió.
 • Llistat de l’equip de monitors/ores, indicant-ne la titulació i el número.

2a justificació de les despeses (abans del dia 30 d’octubre de 2020):

 • Memòria justificativa i de valoració de les activitats dutes a terme en el marc del
  projecte, d’acord amb el model que estableix la convocatòria.
 • Justificació econòmica:
  • Relació classificada del les despeses de l’activitat subvencionada amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament, d’acord amb el model que estableix la convocatòria.
  • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament. No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora. Tampoc s’admetran els obtinguts mitjançant internet si no estan validats per l’entitat bancària.
  • Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicació de l’import i procedència d’acord amb el model que estableix la convocatòria.

Quin és l’import màxim de la subvenció?

L’import de la subvenció serà d’una quantia fixa màxima de 2000 euros i d’una quantia variable màxima de 2000 euros, el que pot sumar un quantia total de 4000 euros de subvenció.

La quantia total de la subvenció serà el resultat de la puntuació obtinguda d’acord amb els següents criteris:

Criteris referents a l’adequació tècnica del projecte (fins a 20 punts):

 • Criteris que avaluen la qualitat del projecte (fins a 10 punts):
  • Coherència entre els objectius establerts i les activitats a desenvolupar. El projecte contempla objectius viables, realistes i adaptats a les edats dels infants i joves fins a (fins a 5 punts).
  • Incorporació d’indicadors de seguiment i avaluació del projecte (fins a 5 punts).
 • Criteris que avaluen la innovació social referents a incorporar en el disseny de les activitats com es respon a les necessitats emocionals derivades de la Covid-19 (fins a 10 punts).

Criteris referents a les característiques del projecte (fins a 70 punts):

 • Titulacions: El percentatge de membres titulats en l’àmbit del lleure és superior al 60% (mínim exigit al Decret 267/2016) (fins a 5 punts).
 • Inscripcions. (fins a 50 punts). Nombre d’infants i joves participants:
  • 20-30 participants: 0 punts.
  • 31-40 participants: 10 punts.
  • 41-60 participants 20 punts.
  • 61-80 participants 30 punts.
  • 81- 100 participants; 40 punts.
  • Més de 100 participants: 50 punts.
 • Més del 10% dels participants són infants provinents de serveis socials de l’Ajuntament
  d’Amposta. (fins a 5 punts).
 • Participen infants amb NNEE (necessitats educatives especials) o NSE (necessitat de
  suport específic) (fins a 5 punts).
 • Més del 10% dels participants són no associats (fins a 5 punts).

Criteris referents al plantejament educatiu i a l’educació en valors, inclosos en el projecte. (fins a 10 punts):

 • Educació ambiental i sostenibilitat (fins a 2 punts).
 • Educació per a la salut i promoció d’hàbits saludables (fins a 2 punts).
 • Educació per a la participació i la democràcia activa (fins a 2 punts).
 • Educació per la inclusió social i la igualtat d’oportunitats (fins a 2 punts).
 • Coeducació i educació per la igualtat de gènere i en la diversitat afectiva (fins a 2 punts).

En el cas de les entitats o empreses que presentin més d’un projecte:

 • S’assignarà en primer lloc, una quantia fixa de 2000,00 € al projecte amb més puntuació de cada entitat o empresa i una quantia variable en funció de la puntuació obtinguda del projecte i el crèdit pressupostari disponible.
 • En cas de restar consignació pressupostària, s’assignarà per ordre puntuació, una quantia fixa (2000,00 €) al 2n projecte amb més puntuació de cada entitat o empresa i una quantia variable en funció de la puntuació obtinguda del projecte i el crèdit pressupostari disponible; i així successivament fins a esgotar la partida pressupostària.

Quin és el termini per presentar les sol·licituds d’aquesta subvenció?

El termini de presentació per les sol·licituds és de 10 dies naturals, a partir del dia 26 de juny de 2020 fins al dia 6 de juliol de 2020.

Com i on s’ha de presentar la sol·licitud de subvenció?

La sol·licitud es podrà presentar de forma presencial en el Registre de l’Ajuntament d’Amposta situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o de forma telemàtica.

Les persones amb possessió d’una identitat digital hauran de tramitar telemàticament la subvenció, responent en primer lloc un qüestionari previ al formulari de sol·licitud, per comprovar que es compleixen els requisits i els condicionants de la present convocatòria. La contestació amb èxit del qüestionari, permetrà al sol·licitant descarregar el formulari en format PDF per posteriorment omplir-lo amb les dades i xifres concretes de la convocatòria.

El formulari de la subvenció, s’ha de presentar electrònicament a l’Ajuntament d’Amposta.

En la instància també s’haurà d’adjuntar un document acreditatiu en el que consti el número de compte bancari i les dades del seu titular.Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’una identitat digital. Els sistemes d’autenticació de la identitat digital acceptats son els següents:

 • Certificats digitals, per exemple, l’idCAT, DNI electrònic, certificats de l’FNMT, etc.
 • Cl@ve, sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • idCAT-Mòbil, sistema d’identificació i signatura electrònica mitjançant dispositius mòbils.
Formulari de sol·licitud

El termini de sol·licitud d’aquest ajut ja ha finalitzat.


El termini de justificació d’aquest ajut ja ha finalitzat.

Tramitació presencial de la segona justificació

 1. Descarregui els formularis PDF de justificació.
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Formulari/s de justificació a presentar:

Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament.
 • En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb la facturade contractació o bé amb les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social, TC 1 i TC 2 amb la corresponent acreditació de pagament.

Tramitació telemàtica de la segona justificació

Té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar telemàticament els documents de justificació:

 1. Descarregui els formularis PDF des dels enllaços situats a baix del botó "Enviament online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar els formularis d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-los des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-los en paper i emplenar-los amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-los per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura de preparar i/o emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Enviament online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de justificació a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

 • Factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments amb l’extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament.
 • En el cas de despeses de personal, aquestes es justificaran amb la facturade contractació o bé amb les nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social, TC 1 i TC 2 amb la corresponent acreditació de pagament.

Criteris de valoració i ponderació de les sol·licituts de subvenció d’entitats
ENTITAT Criteri d’adequació tècnica del projecte Criteri de característiques del projecte Criteri de plantejament educatiu i educació en valors Total punts Import sol·licitat Quantia atorgada


20 punts màx 70 punts màx.10 punts màx. 10 punts màx.


Club Esportiu Futsal Experience

             17                 25                6        48   4.000,00 €       3400 €

Club Escacs Amposta

16 15 9 40 4.000,00 € 3150 €

Club Esportiu Amposta

13 35 8 56 4.000,00 € 3600 €

Club Gimnàstica Rítmica Amposta

11 5 6 22 4.000,00 € 2650 €

Creu Roja Espanyola a Amposta

18 35 8 61 4.000,00 € 3750 €

Associació Tatakua

18 30 9 57 4.000,00 € 3650 €

M.V.P

17 45 8 70 4.000,00 € 4000 €

M.V.P

17 35 8 60 3.500,00 € 3300 €

Rita Isabel Moya Giné

15 15 8 38 2.000,00 € 2000 €

Agrupació Montsianell d’Amposta

17 45 8 70 3.000,00 € 3000 €

Agrupació Montsianell d’Amposta

16 45 7 68 4.000,00 € 3950 €

Aprenem Extraescolars SL

16 50 4 70 4.000,00 € 4000 €

Ester Escrihuela Simó

17 25 8 50 4.000,00 € 3450 €

Fundació Privada Gentis

20 35 8 63 4.000,00 € 3800 €

Associació Esportiva Total Terres de l’Ebre

16 25 7 48 4.000,00 € 3400 €

Associació Esportiva Total Terres de l’Ebre

16 45 7 68 4.000,00 € 3950 €

Club Bàsquet Amposta

4 40 6 50 4.000,00 € 3450 €

J.J.S

15 20 8 43 2.500,00 € 2350 €Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies